Hjem

Nyhetsbrev nr. 4, mars 2011

Kjære akademimedlemmer:

DNVA og Norsk nettleksikon
Mange av dere har oppfanget fra media at Akademiet er involvert i arbeidet for et Norsk nettleksikon, og noen har sett på Akademiets nettsider at det er undertegnet en avtale mellom Akademiet og prosjektstyret i Norsk nettleksikon.

I grunnlagsdokumentet står det: Norsk nettleksikon skal være en digital kunnskapsbase med artikler skrevet, signert og redigert av dyktige fagfolk. Alt innhold skal være kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet, kildekritikk, samt pedagogisk og språklig presentasjon. Kunnskapsbasen er et tilbud til det norske folk, særlig folk under utdanning. Det legges vekt på lett tilgjengelighet ved bruk av avansert web-teknologi som sikrer integrasjon med annet digitalt innhold.

Prosjektet og avtalen mellom prosjektstyret og Akademiet løper i tre år fram til utgangen av 2013, da en regner med at leksikonet er i full drift og vil være sikret varig finansiering. Man begynner ikke på bar bakke. Tre store, allerede digitaliserte kunnskapsverk ligger i bunnen: Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Store Medisink leksikon danner grunnlaget for det nye Norsk nettleksikon, som har overtatt rettighetene til de tre nevnte vederlagsfritt. Men Norsk nettleksikon er samtidig en inngangsportal til hele den digitaliserte tekstmassen på Nasjonalbiblioteket.

Foran: Lederen for prosjektstyret Trond Andreassen og Akademiets generalsekretær Øivind Andersen. Bak: Preses Øyvind Østerud, visepreses Nils Chr. Stenseth og daglig leder Øyvind Sørensen. Foto: Eirik Furu Baardsen. Foran: Lederen for prosjektstyret Trond Andreassen og Akademiets generalsekretær Øivind Andersen. Bak: Preses Øyvind Østerud, visepreses Nils Chr. Stenseth og daglig leder Øyvind Sørensen. Foto: Eirik Furu Baardsen.


Fem institusjoner står bak prosjektet og representert i prosjektstyret. Foruten Akademiet er det Institusjonen Fritt Ord (IFO), Sparebankstiftelsen DnB NOR,  Nasjonalbiblioteket (NB), Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og universitetene, representert ved Universitetet i Oslo. De har hver sin representant i prosjektstyret, som ledes av Trond Andreassen fra NFF. Akademiets representant er (vise)preses Nils Christian Stenseth,  de øvrige er rektor Ole Petter Ottersen ved UiO, NBs direktør Vigdis Moe Skarstein IFOs styreleder Francis Sejersted og Frode Helgerud, direktør for Sparebankstiftelsen. Det er i alt vesentlig Fritt Ord og Sparebankstiftelsenn som finansierer prosjektet med til sammen 30 millioner kroner; et mindre beløp kommer også fra NFF.

Akademiets rolle i prosjektet er to-delt. Akademiet har på den ene siden påtatt seg arbeidsgiveransvar og andre administrative oppgaver (lederstøtte, regnskap, IKT etc.) og det skal også huse prosjektets 4-5 ansatte. De skal plasseres I "stallen", mens de av Akademiets egne ansatte som hittil har holdt til der, flytter til den tidligere "lille foredragssalen" som blir ominnredet for formålet. Akademiet vil motta i overkant av 1 million kroner i året som overhead for det arbeidet dette medfører.  Anne Marit Godal (tidligere bl.a. leder av prosjektet Bok søker leser, er ansatt som prosjektleder og den ledende norske bloggeren Ida Jackson i en 80% stilling; flere ansettelser er på trappene.

Men det er en annen side ved dette prosjektet som ligger Akademiet på hjertet: Å bidra til den faglige kvaliteten på leksikonet. Mye av leksikonet vil naturligvis bestå av banal faktakunnskap. Men leksikonet vil fremfor alt formidle vitenskapelig fundert kunnskap, og løpende oppdatert kunnskap.

Vitenskapsakademiet og universitetene er de to instansene i prosjektet som fremfor noen kan stå for dette. Akademiet sitter gjennom sine medlemmer inne med spisskompetanse som bør komme leksikonet til gode. Akademiet tar sammen med andre tunge kulturinstitusjoner et kultur- og kunnskapspolitisk ansvar i denne saken. Vi som er med å produserer kunnskap har også en forpliktelse til å så og pløye tilbake kunnskap i samfunnet.

Akademiet i USA
Midt i februar dro visepreses (preses hadde sykdomsforfall), generalsekretær, daglig leder Øyvind Sørensen og prosjektmedarbeider Eirik Lislerud til California for å ha møter med Kavli Foundation om Kavliprisen -- om profilering i "mellomåret" uten prisutdeling og om innhold og opplegg for begivenhetene rundt prisutdelingen d. 4. september 2012. Også departementsråd Trond Fevolden samt to andre fra Kunnskapsdepartementet deltok. Etter de to møtedagene var det innlagt et besøk ved The California Nano Systems Institute ved UCLA, hvor Paul Weiss er Kavli Professor. USA-besøket ble avsluttet med noen dagers deltagelse på mammutkonferansen til AAAS (American Association for the Advancement of Science) i Washington DC, der det bl.a. også var lagt inn møter i ambassaden og med The National Academy of Sciences, som er en viktig samarbeidspartner for DNVA når det gjelder Kavliprisene.

Gruppene i Akademiet
Akademiet vil gjerne stimulere til økt aktivitet i de enkelte gruppene. Det er derfor stilt kr. 20 000 til disposisjon som en grunnbevilgning for de gruppene som vil ta opp spørsmål -- vitenskapelige eller metavitenskapelige eller fagpolitiske -- av felles interesse for gruppene. Det er kommet mange positive reaksjoner, men foreløpig få konkrete innspill. De nåværende gruppelederne sitter ut 2011.

Kunngjøring av Abelprisvinner 2011
Årets prisvinner kunngjøres på en tilstelning i Akademiet d. 23 mars. Alle akademiets medlemmer er hjertelig velkomne. Abelkomitéen har utsett vinneren for et par uker siden, og Akademiets styre fatter det endelige vedtaket d. 23. mars tidlig på dagen og generalsekretæren ringer opp vinneren. Fra kl. 1130 er det lett servering i Akademiet, kl. 1200 kunngjør preses Øyvind Østerud navnet på vinneren, og vi får en presentasjon av vinneren v/ Timothy Gowers, professor i matematikk ved University of Cambridge og tidligere vinner av Fields Medal. Han vil også intervjue årets Abelprisvinneren på telefon. Deretter er det igjen servering. Velkommen -- det er ingen påmelding.

Møter
Det er fremdeles plass på møtet 10. mars om Forskning og etterforskning. Neste ordinære møte er torsdag 7. april, i anledning 300-årsjubileet for David Humes fødsel. På det møtet blir det også en del "årsmøtesaker" som det ellers aldri blir noen reell anledning for medlemmene til å diskutere: Årsberetning og regnskap. Deretter følger årsmøtet med festmiddag 3. mai , og NB onsdag 15. juni feirer vi hundreårsdagen for Akademiets overtagelse av huset på Drammensveien.

Til slutt
Husk at Akademiets nettsider (www.dnva.no) er den beste informasjonskilden om Akademiet og virksomheten i huset. Nettsidene oppdateres ukentlig, av og til daglig.

 

 

Obligatorisk!

Hilsen
Øivind Andersen
Generalsekretær

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS