Hjem

Nyhetsbrev nr. 5, juni 2011

Kjære Akademimedlemmer,

Gjennom Akademiets hjemmesider (www.dnva.no) kan dere holde dere oppdatert om hva som skjer i og rundt Akademiet. Men hjemmesidene er like mye beregnet på ekstern kommunikasjon. Nyhetsbrevet går bare ut til medlemmene. Dette er det femte i rekken og jeg tar gjerne imot tips om ting dere synes jeg burde ha med.

Siden sist
Etter påske har Akademiet hatt flere større arrangementer.

Nansen Science Symposium 28.-29. april samlet fullt hus. Den første dagen var viet nevrovitenskap (ansvarlig:  Jon Storm-Mathisen og Linda Bergersen) og den andre oseanografi og polarforskning (ansvarlig: Jon Grue og Jan Gunnar Winther). Om kvelden den 28. april, datoen for Nansens disputas i 1888, holdt Roland Huntford fordrag om "Nansen as a scientist". Akademiet ser det som viktig i Nansen-Amundsen-året å markere nettopp forskeren Fridtjof Nansen.

Roland Huntford holdt Nansenforedraget. Roland Huntford holdt Nansenforedraget.

Årsmøtet d. 3. mai gikk delvis over en ny lest, da godkjenning av årsmelding og regnskap var lagt til møtet før. Den trykte Årsbereningen ble presentert, det var et kortforedrag om Kristine Bonnevie (ved Inger Nordal) og et hovedforedrag om Nobels fredspris (ved Geir Lundestad). Et hovedpunkt var naturligvis overrekkelse av diplomer til nye medlemmer, og utdelingen av Fridtjof Nansens  belønning for fremragende forskning (til Odd Magnus  Faltinsen og Eyjólfur Emilsson) og av Fridtjof Nansens belønning til yngre forskere (til Sveinung Sandberg). I år ble også Akademiets lærerpris (opprettet til minne om Bertha og Daniel Føllesdal) utdelt; den gikk til historie- og samfunnsfagslæreren Atle Oanes fra Vågsbygd videregående skole ved Kristiansand.

Utdelingen av Abelprisen til John Milnor ved HM Kong Harald fant sted i Gamle Logen 24. mai. Det var høydepunktet i en rekke arrangementer som blant annet omfattet utdelingen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole dagen før til matematikklæreren Sigbjørn Hals fra Måløy vidaregåande skule (ved statsråd Kristin Halvorsen), og Abelforelesningene på Blindern dagen etter. På torsdagen avla John Milnor et meget vellykket besøk i Bergen, og fredag gikk turen til Mittag-Leffler-instituttet i Stockholm.

Akademiets sommermøte var i år lagt til onsdag 15. juni, hundreårsdagen for Akademiets overtagelse av Astrupvillaen. Det var foredrag om arkitekten, Herman Major Backer, (ved Elisabeth Seip) og glimt fra våre hundre år i huset (ved Reidun Sirevåg). Kari Svendsen underholdt med visesang, og Tor Bomann-Larsen talte under den fem retters festmiddagen som Jørn Carlsson og hans team hadde laget. Jeg har bare fått positive meldinger fra møtet: Generalsekretær og daglig leder ble forhindret i å delta på grunn av innstilte flygninger i Ghana dagen før, og tilbrakte kvelden i Accra. Ved siden av Akademiets medlemmer og enkelte andre eksterne gjester, deltok oldebarn og tippoldebarn av både Astrup og Brøgger ved jubileumsarrangementet.
Sommermøtet ble snart overtegnet og ikke alle som ville, kunne komme med. Ved husjubileet var et alternativt sted ikke til å tenke på: Det måtte være i huset. Men også årsmøtet, når det dekkes til over 130 personer, blir jevnlig overtegnet, og det er problematisk for Akademiet å holde årsmøter der ikke alle kan få plass.

Kari Svendsen underholder på Akademiets sommermøte. Kari Svendsen underholder på Akademiets sommermøte.Publikasjon: Hundre år i eget hus
Våre hundre år i huset har gitt støtet til realiseringen av en idé noen av oss har hatt i lengre tid: Vi har fått laget en flott og informativ presentasjon av huset i bilde og tekst. Egne tekster er viet Astrup, Backer og Brøgger, parken og husets historie i de siste hundre årene. Komiteen har bestått av generalsekretæren, seniorkonsulent Line Therese Nævestad og webmedarbeider Eirik Furu Baardsen samt av Reidun Sirevåg (som har skrevet de fleste tekstene) og to utenfra: generalsekretæren i Fortidsminneforeningen, arkitekt Elisabeth Seip, som har skrevet om Backer det huset han tegnet, og førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Annegreth Dietze-Schirdewahn, som har skrevet om parken (det er nemlig en "park" og ikke en "hage") og inspirert oss til å gå videre med oppgraderingen av den.

Heftet er på femti sider. De av medlemmene som ikke var til stede d. 15. juni og sikret seg heftet da, vil få et eksemplar tilsendt, sammen med den rikt illustrerte Årsberetningen. Dersom noen ved sommerens slutt savner noen av disse publikasjonene, er det bare å henvende seg til Akademiet.

100 år i eget hus.100 år i eget hus.


Endringer i huset
I forbindelse med jubileet har vi endret noe på kunsten i huset: I spisesalen henger det nå bilder bare av Akademiets generalsekretærer, vi har hengt opp fotografiske kopier av UiOs malerier av Marcus Jacob Monrad og av Robert Collett, og UiO har deponert et maleri av Halvor Skappel Solberg (generalsekretær 1946-53) hos oss. De som ikke pryder veggen i spisesalen, har vi i henholdsvis i marmor og bronse, det gjelder Michael Sars, den første generalsekretæren, som står ved inngangen til Abelrommet, og Axel Theodor Johannessen, som står i Gobelinsalen (han var generalsekretær da Akademiet overtok huset i 1911). Marmorhodet av Frans Christian Faye, som tok initiativet til opprettelsen av Akademiet (eller Videnskabs-Selskabet i Christiania) i 1857, er flyttet fra Foredragssalen og flankerer nå inngangen til Gobelinsalen, med Halvdan Koht på den andre siden. Flere malerier er hengt opp i Foredragssalen, blant annet av Kristian Birkeland, Cato Maximilian Guldberg, Ludvig Sylow, P. A. Munch, Christopher Hansteen og vår første preses, Christian Peter Bianco Boeck.

Tidligere i år ble den lille foredragssalen omgjort til et flunkende nytt kontorlandskap. Akademiets egen stab er nå samlet i hovedhuset, og prosjektet Norsk nettleksikon er installert i stallen. Årets største enkeltprosjekt hva huset angår, er den totale rehabiliteringen av anretningen i første etasje etter dagens krav til hygiene og funksjonalitet. Og den estetiske gevinsten blir også betraktelig. Arbeidet gjøres i sommermånedene.

Gaver
Jubileet har utløst noen gaver og bevilgninger som vi er glade for: Brødrene Hans Rasmus og Halvor P. Astrup gav et større beløp til produksjonen av vårt hefte om huset; Universitetet i Oslo har gitt oss en malt kopi av sitt kjente portrett av Sophus Bugge, en av våre største filologer og en av dem som har holdt flest foredrag i Akademiet, noen av dem legendariske. Institusjonen Fritt Ord har gitt oss en bevilgning på NOK 100 000 til ytterligere oppgradering av Foredragssalen  (mikrofon, høyttalere, talerstolen m.m.).

Internasjonale organisasjoner
Midt i april holdt ALLEA (All European Academies) sin generalforsamling i Amsterdam, preses Øyvind Østerud og generalsekretæren representerte Akademiet. ALLEA har mistet sin frie stasjon hos og ytterligere understøttelse fra Det nederlandske Vitenskapsakademiet (som har fått drastiske kutt i sin offentlige støtte) og har, sammen med en ambisiøs og omstridt aktivitetsplan lansert et kontingentsystem som et flertall av akademiene finner uakseptabelt. Ledelsen har trukket seg et år før tiden. På forslag fra vårt Akademi er Dagfinn Føllesdal med i den komiteen som skal finne en mulig samlende presidentkandidat og en vei ut av uføret. Dagfinn har lenge spilt en ledende rolle i ALLEAs komité for vitenskap og etikk.

I mai holdt ESF (European Science Foundation) ekstraordinær generalforsamling i Frankfurt. Generalsekretæren representerte Akademiet (og Arvid Hallén NFR; både Akademi og Forskningsråd har hittil vært medlem. ESF er under avvikling eller sterk omforming, og det er klart at Akademier som vårt får ingen plass der i fremtiden. Hva som er uklart, er om det nye ScienceEurope fortsatt blir basert i Strasbourg, eller flytter til Brüssel, og hvor mye forskning som vil skje under den nye paraplyen: Det ser ut til mest å bli en lobbyorganisasjon for de nasjonale forskningsrådene.

Generalsekretæren representerte Akademiet ved den årlige generalforsamlingen i UAI (Union Académique Internationale) i Brüssel i mai. Han er dessuten styremedlem i unionen, som er en organisasjon for akademier med eller innenfor humaniora og samfunnsvitenskap der  bortimot hundre forskningsprosjekter står i sentrum, særlig utgivelser av ordbøker, ensyklopedier, tekstsamlinger (for eksempel: tidlige europeiske kilder til japansk historie, juridiske tekster på sanskrit, bysantinske astronomer). UAI arbeider målbevisst for å trekke inn akademier utenfor Europa -- Latin-Amerika, de nye sentralasiatiske republikkene, Østen. I år ble Royal Society of Thailand medlem. Neste generalforsamling er i New Delhi.

I EASAC (European Academies Science Advisory Council) som arbeider opp mot regjeringer og EU-organer, er Ole Didrik Lærum vår representant. Vårt Akademi leder fra i år en 12-manns ekspertgruppe om konsekvensene av ekstremvær og tiltak mot ekstremvær. Gruppen ledes av vårt medlem Øystein Hov, og også Trond Iversen og Nils Gunnar Kvamstø er med fra Norge. Gruppen hadde sitt første møte i Brüssel d. 14. juni.

Science festivals
I begynnelsen av juni var Akademiet represenert på Cheltenham Science Festival i England ved visepreses Nils Christian Stenseth pluss John Grue og Geir Hestmark, som begge holdt foredrag om Nansen. Tiltaket var et samarbeid mellom Akademiet og den norske ambassaden i London.

Omtrent samtidig var generalsekretæren og daglig leder Øyvind Sørensen på World Science Festival i New York.  Kunngjøringen av Kavliprisvinnerne ble overført direkte til en av åpningsseansene ved WSF både i 2008 og 2010, og dette er en tradisjon som vil fortsette. I tillegg vil det fra nå av være et Kavli Prize innslag knyttet til festivalene i de årene det ikke er Kavliprisutdeling. Årets innslag gjaldt nevrovitenskap og handlet om hukommelse. En rekke fremragende forskere var involvert. Hovedseansen var en scenediskusjon i en teatersal på Hunter College, dagen etter var det en "salon" (som de kaller det) med delvis samme diskusjonspartnere ved New York University, fulgt av en mottagelse og en orientering om Akademiet og Kavliprisen. Begge arrangementene var utsolgt. Opplegget var et samarbeid mellom WSF på den ene siden og Akademiet, The Kavli Foundation og det norske generalkonsulatet i New York på den andre.

Abel, PGS og Ghana
Midt i juni var en norsk delegasjon på besøk i Ghana: generalsekretær, daglig leder og vår Abelkoordinator Trine Gerlyng, leder av Abelstyret Helge Holden, og informasjonsdirektør Tore Langballe fra PGS (Petroleum Geo Services). PGS har satt seg fore å yte tre millioner NOK årlig i fem år for å styrke de faglige tiltakene rundt Abelprisen. Om lag to tredeler skal gå til arbeid i utviklingsland, og i en lang prosess, der Helge Holden har vært sentral, har en kommet til at det forholdsvis ferske National Institute for Mathematical Sciences (NIMS) ved Kwame Nkrumah University for Science and Technology (KNUST) i Kumasi, snaue tredve mil nord for hovedstaden Accra, kan være et egnet sted å videreutvikle infrastrukturen og å styrke veiledning og forskning. Det var en svært interessant besøk på flere måter, og alt tyder på at det vil bli en avtale. Men ting vil ta tid. En avtale mellom Akademiet og PGS regner vi med er på plass straks over sommeren.

Møte med rektor ved KNUST, Professor William Otoo Ellis. Fra venstre: Øyvind Sørensen, Tore Langballe, Prof. Wandera Ogana, Prof. Helge Holden, Trine Gerlyng, Øivind Andersen, Prof. William Otoo Ellis, Prof. Isaac Dontwi, Professor Tenu, Prof. Frank Neumann og representanter fra NIMS. Møte med rektor ved KNUST, Professor William Otoo Ellis. Fra venstre: Øyvind Sørensen, Tore Langballe, Prof. Wandera Ogana, Prof. Helge Holden, Trine Gerlyng, Øivind Andersen, Prof. William Otoo Ellis, Prof. Isaac Dontwi, Professor Tenu, Prof. Frank Neumann og en representant fra NIMS.


Administrasjonsseminar
Akademiets administrasjon teller ni personer og har mange oppgaver. I mai ble det avholdt et administrasjonsseminar i Athen, i lokalene til Det norske institutt i Athen for arkeologi, klassiske studier og kulturhistorie, som drives av norske universiteter i fellesskap. Generalsekretæren var med en del av tiden. Instituttet hadde sitt årsmøte mens vi var der. Under et avtalt besøk i Det greske vitenskapsakademiet i deres praktbygg i sentrum av Athen fikk vi en orientering om Akademiets forskjellige aktiviteter blant annet deres utstrakte publiseringsvirksomhet og deres mange forskningsinstitutter.

Administrasjonen samlet foran det greske vitenskapsakademiet (Akadimia Athinôn).Administrasjonen samlet foran det greske vitenskapsakademiet (Akadimia Athinôn).Årboken
Årboken kommer like over sommeren, vesentlig tidligere enn i fjor.

Ekskursjon
Årets høstekskursjon går til Kongsvingerkanten lørdag 27. august. Invitasjonen kommer senere og påmeldingsfristen blir i august. Men hvis du regner det som sikkert at du/dere vil bli med, så meld gjerne fra til Wim Solheim i Akademiet (wim.solheim@dnva.no) med det samme, så får vi et inntrykk av hvor stor interessen er.

Høstens program
Se vedlegg. Og sett av den 10. oktober, da det skal være Nansen Minneforlesning i Universitetets aula i nærvær av HM Kong Harald.

God sommer!

 

Obligatorisk!Øivind Andersen
Generalsekretær

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS