Hjem

Nyhetsbrev nr 6, oktober 2011

Siden sist
I høst har Akademiet foruten vanlige møter og seminarer arrangert et seminar om Basic, long-term Research: Potential and Priorities, med deltagelse av bl.a. Bruce Alberts (redaktør av Science Magazine) og nobelprisvinneren Tim Hunt, samt statsråd Tora Aasland og NFR-direktør Arvid Hallén. Det ble holdt 5. september; initiativtager var Erik Boye. Den 12.-13. september arrangerte Akademiet sammen med The Oslo Center for Peace and Human Rights og Universitetet i Oslo et seminar om The Concept of Human Dignity in Indigenous Philosophies der representanter for urbefolkninger, særlig i Amerika, spilte hovedrollen. Den 21. september var det et rundebord med bl.a. statsråd Aasland om Forskningsstyrke i nord. Primus motor var John Grue.
    Den 10. september var Akademiet med i opplegget Åpent hus i Oslo. To grupper med besøkende fikk orientering og omvisning i huset ved Reidun Sirevåg.

Nansen Minneforelesning
Høstens hovedarrangement har vært Nansen Minneforelesning 2011. Femtiårsjubileet for minneforelesningen  inngikk som en del av 150-årsjubileet for Nansens fødsel den 10. oktober. James Hurrell fra National Centre for Atmospheric Research i Colorado foreleste for en en fullsatt Aula. Cecilie Maurtizen fikk Framkomitéens belønning for polarforskning, Isa Gericke sang sanger fra Eva Nansens konsertrepertoar. Både Kongen og Dronningen og Kronprinsen og Kronprinsessen var til stede, sammen med Stortingspresident og Høyesterettsjustitiarius og statsråd Tora Aasland. Det var særlig gledelig at så mange av Akademiets medlemmer fant veien til Aulaen.  Regjeringen gav en middag på Akershus Slott på kvelden. Der var også Akademiet godt representert blant gjestene. Justisminister Knut Storberget og preses Øyvind Østerud holdt talte.

Obligatorisk!


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bokutgivelser

På Aula-møtet ble også Akademiets siste bokutgivelse presentert: Fridtjof Nansen Minneforelesninger. Et utvalg i anledning 150-årsjubileet for Nansens fødsel. Boken er utgitt med økonomisk støtte fra Framkomitéen og Nansenfondet. Geir Hestmark har redigert boken og skrevet en innledning om Nansen og om minneforelesningene.  Philip Noël-Bakers minneforelesning fra 1961, Nansen's Place in History åpner boken, de øvrige atten utvalgte kommer under tre ulike overskrifter: Vitenskaperen, Humanisten og politikeren, Forfatteren og kunstneren. Leif Østbyes Fridtjof Nansen som kunstner, som i sin tid utkom som en egen bok, er tatt med i sin helhet, med alle illustrasjonene.
    Årbok 2010 forelå til høstens første møte i Akademiet, og distribueres i disse dager til dem som ikke har plukket med seg sitt eksemplar.
    Akademiet har etter sommeren også utgitt Marine Transport in the High North (i samarbeid med NTVA, redigert av John Grue og Roy H. Gabrielsen) og Status i klimaforskningen. Kunnskap og usikkerhet, vitenskapelige og politiske utfordringer, redigert av klimautvalgets leder Nils Roll-Hansen.
    Medlemmer som ønsker å motta et eksemplar, kan henvende seg til sekretariatet.

Obligatorisk!


 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

Vitenskapsåret
Akademiet står sentralt i to arrangementer innenfor Vitenskapsåret. Den 9. og 10. november innbyr Akademiet sammen med Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Oslo til konferansen Kan vi stole på vitenskap? -- den første dagen i Aulaen, om Forholdet mellom vitenskap, politikkutvikling og opinion, den andre dagen i Gamle festsal, om Vitenskapens søyler. Fagfellevurdering og konsensusrapporter. Verdier og variasjon.  Moderator annen dag er preses Øyvind Østerud, og bl.a. visepreses Nils Christian Stenseth holder innlegg.  Naomi Oreskes og Ben Goldacre er de to mest prominente gjestene. Sistnevnte er også med på et presseseminar som holdes i Akademiet om ettermiddagen den 9. november.
    Onsdag 30 november arrangerer Akademiet sammen med Royal Society og Universitetet i Bergen en halvdagskonferanse i Bergen om Science as a apublic enterprise: Opening up scientific data. Hovedinnlegget er ved Geoffrey Boulton. Han er i vårt Akademi kanskje mest kjent som generalsekretær i Royal Society of Edinburgh, men han leder en utredning om saken for Royal Society of London. Kommentatorer fra Akademiet er Ole Didrik Lærum, Truls Norby og Inger Sandlie.

Nedleggelse og opprettelse av utvalg
Styret har i forståelse med de involverte vedtatt å nedlegge publikasjonsutvalget, polarutvalget, informasjonsutvalget og estetisk råd.
    Styret har vedtatt at det skal opprettes et forskningspolitisk råd og et internasjonalt råd.
    Det skal være nyoppnevning til klimautvalget og til menneskerettighetsutvalget fra 2012.

Valg til verv 8. desember
På årets siste møte skal det velges bl.a. ny visepreses og ny nestleder i begge klassene. Valgene og andre "indre anliggender" kommer ofte i skvis mellom møtet og middagen. Styret har derfor bestemt at valgene skal holdes i forkant av det åpne møtet, dvs. fra kl. 1600 til 1715.
    Det arbeides også med en revisjon av statuttene, som antagelig også kommer opp på samme møte.

Utmerkede medlemmer
På nettsidene eller i nyhetsbrev vil vi gjerne fortelle om medlemmer som har oppnådd medlemskap i andre akademier, har fått vitenskapelige priser, æresdoktorater eller lignende. Men nordmenn er ikke særlig flinke til å melde fra om slikt, verken på egne eller andres vegne. Denne gangen har vi imidlertid brakt i erfaring at Kari Børresen er utnevnt til Doctor Theologiae Honoris Causa ved Universitetet i Island. Gratulerer.

Abel og Kavli
Både Abelkomitéen og de tre Kavlikomitéene har holdt møter i Akademiet i løpet av september og oktober. Abelprisen feirer sitt 10-årsjubileum når den deles ut i Universitetets Aula 22. mai, noe som vil bli behørig markert. Kavliprisen deles ut d. 4. september.


Møtedatoer våren 2012
Programmet for våren 2012 er i hovedsak klart. Ordinære møtedatoer er 12. januar, 9. februar, 8. mars, 12. april og 14. juni. Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag holdes 13. mars (med Steven Pinker). På Årsmøtet 3. mai holder Rita Coldwell hovedforedraget.

Husk at Akademiets hjemmesider (www.dnva.no) er den beste kilden til informasjon om Akademiet og virksomheten i AkademietHilsen
Øivind Andersen
Generalsekretær

Obligatorisk!Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS