Hjem

Nyhetsbrev nr. 10, oktober 2013

Kjære akademimedlemmer,
nedenfor har jeg samlet noen aktuelle saker fra Akademiet. Noe av det har vært omtalt på nettsidene våre (www.dnva.no), som anbefales for alle som vil holde seg orientert om hva som skjer. Fra våre nettsider er det også lenker til Nansenfondet og til Abelprisen og Kavliprisen. Det er nylig nedlagt et stort arbeid i å oppgradere prisenes nettsider og fylle hull fra tidligere år.


Statsbudsjettet
Den utgående regjeringen har foreslått at DNVA får en økning på 2 millioner på sitt driftsbudsjett for neste år, blant annet med henblikk på etableringen av et Ungt Akademi, slik det de siste årene har skjedd i mange land. Økningen skal også benyttes til å styrke det internasjonale arbeidet med Kavliprisen. Vi tar det som en gledelig anerkjennelse av Akademiets nye initiativer og sterke internasjonale engasjement. I budsjettforslaget, og i den nye regjeringens plattform inngår også en ny versjon av gaveforsterkningsordningen. Vi noterer oss at Akademiet også denne gangen er nevnt som en institusjon som kvalifiserer for å nyte godt av ordningen, sammen med Forskningsrådet og universiteter og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad.


Uttalelse om langtidsplan om forskning
I sin siste forskningsmelding annonserte regjeringen at den vil utarbeide en langtidsplan for prioriteringer innen norsk forskning. Et høringsnotat om dette er gått ut til ca. 450 bedrifter, institutter, universiteter, bransjeforeninger og interesseorganisasjoner, hvorav DNVA er én. Notatet utmerker seg med bare å omtale forskning som et middel til å sikre velferden og å øke konkurranse- og omstillingsevnen. Ordet grunnforskning forekommer ikke. Akademiets uttalelse dreier seg om denne skjevheten. Senter for grunnforskning har gitt uttrykk for tilsvarende synspunkter. Akademiet er også med på en felles uttalelse fra den såkalte Kunnskapsalliansen.


Farvel til Tømte Gård
Fredrik Oscar Guldberg testamenterte i 1903 Tømte Gård til en offentlig stiftelse som skulle benytte gården som plante- og dyrebiologisk ”experimentalfelt”. Mange av akademiets medlemmer har hatt lange opphold på gården, og mange har både holdt kurs og gjort feltarbeid der. Drift og vedlikehold ble lenge muliggjort gjennom en leieavtale UIO hadde med Stiftelsen Tømte gård. Da denne avtalen ble sagt opp i 2010 med endelig avslutning i 2011, ble Tømte gård stående øde og den ble fort en tung økonomisk byrde for stiftelsen. Etter grundig saksbehandling ble gården lagt ut for salg tidligere i høst. Salgssummen ble 7,5 millioner kroner, en million kroner over takst. Stiftelsens kapital skal plasseres i fond og fondets avkastning skal benyttes til å støtte forskning, hovedsakelig innenfor plante- og dyrebiologi eller annen relevant aktivitet hjemlet i stiftelsens nye vedtekter. 
En del løsøre og inventar på gården er gitt til Stiftelsen Sørnesset. Stiftelsens styre har anset dette som en god løsning da stifteren av Stiftelsen Sørnesset Cato Maximilian Guldberg var i slekt med F.O. Guldberg.
I tillegg skal en god del møbler og boksamlingen overtas av Museum for universitets- og vitenskapshistorie. Museet skal benytte gaven for å utstyre en tidsriktig ”professorbolig”.
På Tømte står også den sleden som Carsten Borchgrevink benyttet da han ledet den britiske Southern Cross-ekspedisjonen fra 1898 til 1900 – den første ekspedisjonen som overvintret i Antarktis og som la grunnlaget for kappløpet om Sydpolen. Denne sleden vil bli deponert ved Universitetet i Tromsø. Her vil den bli restaurert og få en permanent utstillingsplass.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Abelprisen
Abelkomiteen har nylig hatt møte i Oslo; det neste og avgjørende møtet vil bli holdt i St. Petersburg i januar. I den forbindelse vil prisen også bli markert offentlig med et seminar og forelesninger med tidligere Abelprisvinnere. Prisutdelingen i 2014 er den 20. mai. Hold av dagen!
Det første Heidelberg Laureate Forum for unge matematikere og vinnere av Abelprisen, Fields Medal og Turingprisen gikk av stabelen i slutten av september. Forumet har nobelprisvinnernes Lindau-møter som modell. Et par hundre matematikere satte hverandre stevne i Heidelberg, Preses Kirsti Strøm Bull var blant dem som talte ved åpningen. Ragni Piene og Helge Holden var blant de norske matematikerne som deltok.
Samarbeidet mellom Akademiet (ved Abelstyret), PGS og National Institute for Mathematical Sciences (NIMS)  i Kumasi, Ghana, har nå tatt et betydelig skritt videre. Etter et besøk i Kumasi før sommeren er det nå konkrete planer for et MSc og PhD studium i matematikk ved NIMS med vekt på anvendelser. Studentene i programmet skal motta stipend under studiet. NIMS ligger på campusen til  Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST). Det er etablert en styringsgruppe bestående av representanter for NIMS, KNUST, PGS og Abelstyret som skal koordinere arbeidet.  NIMS, som er nasjonalt institutt der alle universitetene i Ghana deltar,  skal flytte inn i nyopppussede lokaler på campusen til KNUST, og det arbeides med å etablere en god infrastruktur.  Prof. Antonella Zanna Munthe-Kaas fra Universitetet i Bergen er Abelstyrets representant i styringsgruppen.

Befaring av nye lokaler på NIMS i Ghana.  Befaring av nye lokaler på NIMS i Ghana.

Kavliprisen
Alle de tre Kavlipriskomiteene avholder møter i Oslo i løpet av høsten. Vårens to Kavli Prize Laureate Lectures i Berlin og Tokyo blir fulgt opp med forelesninger ved Carnegie Institution i Washington DC og ved Royal Society i London. Begge steder går forelesningene inn i en større sammenheng: I Washington et nanosymposium til ære for Mildred Dresselhaus og i London et dagsseminar der yngre norske og britiske astrofysikere møter hverandre. Alle arrangementene støttes av de relevante utenriksstasjonene. I London vil HKH Kronprinsen være til stede. Preses Kirsti Strøm Bull representerer Akademiet i Washington, visepreses Stenseth i London.
Arbeidet med neste års Kavliprisarrangementer i Oslo (og Trondheim) er godt i gang. Vi venter oss mye av seremonien i Konserthuset, der vi har alliert oss med en ny event-arrangør. Og vi håper at enda flere enn de tusen som kom i fjor, vil fylle salen neste år.
Akademiet har sendt sine gratulasjoner til Thomas Südhof og James E. Rothman som fikk Kavliprisen i nevrovitenskap i 2010 og i år fikk Nobelprisen i medisin.

Thomas Südhof og James E. Rothman.Thomas Südhof og James E. Rothman.

VISTA
Avtalen med Statoil om VISTA-programmet blir fornyet og delvis utvidet. Undertegning skjer i Akademiet på VISTA-dagen d. 19. november.


Norsk nettleksikon
Etter at Akademiet har hjulpet til med å stable Norsk Nettleksikon på bena, og NNL en tid formelt er blitt drevet som en avdeling under Akadmiet (men finansiert av Sparebankstiftelsen og Fritt Ord), er NNL nå etablert som et ideelt aksjeselskap der Akademiet er gått inn med 50 000 kroner. Akademiet står fortsatt for regnskapsførsel (mot en godtgjørelse) og får leieinntekter av tiltaket. NNL er i fremgang, men fremtiden er usikker.


Bok: om mat fra havet
Fellessymposiet mellom DNVA og NTVA i januar i år har blant annet resultert i boken Food from the Ocean -- Norway's Opportunities, redigert av John Grue og Karl A. Almås. Medlemmer som gjerne vil motta et eksemplar, kan henvende seg til Akademiet.

Obligatorisk!

Nyopptrykk av Akademiets skrifter
Av og til får Akademiet spørsmål om bruk av illustrasjoner fra eller om opptrykk av tidligere publikasjoner. I år har vi gitt tillatelse til opptrykk av Ragnvald Iversens banebrytende The Romany Language in Norway (1944) og Hallfrid Christiansens Ordliste til målet i Budal i Sør-Trøndelag (1957).


Nasjonalt
På medlemsmøtet d. 12. september ble det foreslått at Akademiet nedsetter en komité som skal komme med forslag om hvordan Akademiet bedre kan realisere sin "landsdekkende karakter" -- hvordan det kan bli mer aktivt og synlig utenfor Oslo, og hvordan medlemmer utenfor Oslo kan trekkes mer inn i virksomheten og i styre og stell. Komiteen vil bli nedsatt i nærmeste fremtid.Internasjonalt
Akademiet er særlig aktivt i European Academies Science Advisory Council (EASAC), Federation of All European Academies (ALLEA) og Union Académique Internationale (UAI) både på organisasjonsplan og i faglige prosjekter. Ole Didrik Lærum er rådsmedlem i EASAC. Vårt medlem Øystein Hov har sammen med en gruppe norske og internasjonale forskere utarbeidet en rapport om ekstremvær og forebygging av følgene av ekstremvær. Den lanseres av Klimautvalget her hos oss d. 24. oktober, og i Norway House i Brüssel d. 2. desember. I ALLEA har Akademiet en plass i styret (hittil fylt av generalsekretæren) og preses Kirsti Strøm Bull er med i arbeidsgruppen om Science and Ethics, der Dagfinn Føllesdal lenge var sentral. ALLEA skal holde sin generalforsamling i Oslo i april neste år. Generalsekretæren er president i Union Académique Internationale, som står bak en rekke internasjonale prosjekter innenfor humanistisk grunnforskning.


Innvalget
Innvalget 2014 er i gang, i henhold til det nye innvalgsreglementet som er lagt ut som vedlegg 2 til statuttene. Alle norske medlemmer har fått brev om innvalget, med opplysninger om ledige plasser og innvalgsprosedyren.


Møter
Medlemmene blir fortløpende oppdatert om Akademiets møter gjennom epostutsendinger (og papirpost til de ca. 30 medlemmene som ikke har gitt oss noen epostadresse). Mange av de andre arrangementene i huset annonseres på Akademiets hjemmesider. De nærmeste møtene er møtet om Kristine Bonnevie og eugenikken 17. oktober, det vitenskapshistoriske symposiet 21.-22. oktober, Klimautvalgets møte om ekstremvær d. 24. oktober, møtet i Bergen med foredrag av to av fjorårets nye medlemmer d. 31. oktober.  Den 6. november er Akademiet medarrangør av et møte Johan Storm arrangerer i Litteraturhuset om bevissthetsforskning. Stanislas Dehaene, kjent medlem av Kavlipriskomiteen i nevrovitenskap, holder foredrag. Se nærmere på Akademiets nettsider.


Huset
Akademiet har fått ny brannalarmeringssystem og skal få ny storovn på kjøkkenet i 2. etasje. Vi forbereder overgang til nytt telefonsystem, og vurderer ulike elektroniske påmeldingssystemer til våre arrangementer.
Det arbeides også med tanke på et nybygg på eiendommen. Vi har fått et arkitektkontor til å levere noen modeller, og vi har hatt møte med representanter for Byantikvaren. Vi håper det blir mulig å gå videre med prosjektet.


Nytt om medlemmer
Leif Ryvarden er blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin formidling og vitenskapelige innsats. Asbjørn Kjønstad har fått Retssikkerhetsprisen for 2013 fra Norges Juristforbund. Ernst Håkon Jahr er blitt innvalgt i det polske vitenskapsakademiet i Warszawa. Svein Sjøberg fikk UiOs formidlingspris 2013. Bernt-Erik Sæther og Steinar Engen fikk NFRs forskningspris for i år (Årets Möbius). Mange flere har sikkert fått anerkjennelse og utmerkelser; vi vil gjerne gjøre det kjent, men de fleste er ikke flinke til å si i fra, verken om seg selv eller andre.

Øivind Andersen
Generalsekretær

Obligatorisk!Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS