Hjem

Nyhetsbrev nr. 13, medio juni 2014

Nyhetsbrev nr. 13, medio juni 2014

Kjære akademimedlemmer,
Mot slutten av året er det igjen valg til verv i Akademiet. Valgene foregår i
henhold til gjeldende statutter (§ 4) og gjeldende valgreglement (som er
vedlegg 3 til statuttene. Følgende posisjoner skal besettes:
- visepreses (fra MN-klassen) 2015, med opprykk til preses 2016
- nestleder i MN-klassen 2015, med opprykk til leder 2016
- sekretær i MN-klassen for toårsperioden 2015-2016
- nestleder i HF-klassen 2015, med opprykk til leder 2016

I valgreglements punkt 10 heter det:
Senest et halvt år før valget skal finne sted, sender Akademiets
administrasjon ut en oppfordring til medlemmene om å komme med forslag på kandidater de mener bør komme i betraktning. Forslagene stiles til valgkomiteens leder. Valgkomiteen står fritt når det gjelder å følge opp slike forslag.

Hermed er oppfordringen sendt. Valgkomiteens leder er Stein A. Evensen
(s.a.evensen@medisin.uio.no). Øvrige medlemmer er Reidun Sirevåg og
Øyvind Østerud.

Som kjent nedsatte Akademiet i fjor en komité til å drøfte hvordan Akademiet bedre kunne ivareta sin landsdekkende karakter. Den såkalte Blix-komiteen leverte en rapport med diverse forslag på forskjellige områder. Rapporten er blitt sendt til alle Akademiets norske medlemmer. Rapporten ble diskutert på et medlemsmøte i Akademiet d. 12. juni, der i underkant av 30 medlemmer hadde møtt fram. Medlemsmøtet fattet følgende vedtak, i tråd med styrets intensjoner:

Medlemsmøtet henstiller til styret å nedsette et utvalg for å arbeide
videre med komiteens innstilling og med utgangspunkt i innstillingen fra
dette utvalget og diskusjonene i møtet 12.06.2014 å fremme forslag til
statuttendringer vedrørende valgordningen, herunder valg av valgkomite og valg av embetsmenn og deres funksjonstid. Innstillingen fra utvalget og forslaget fra Styret bør sendes medlemmene i god tid før et medlemsmøte før jul 2014 med sikte på endelig avgjørelse i dette medlemsmøtet.

Akademiets styre tar saken videre. Når det i høstprogrammet for 11. desember står ”antagelig medlemsmøte”, er det fordi denne og andre saker kan komme til å kreve et eller flere møter uavhengig av torsdagsmøtene.

Samtidig med dette nyhetsbrevet får dere Akademiets høstprogram i
hovedtrekk. Noen flere detaljer vil komme til etter hvert. Følg med på
utsendinger og på Akademiets hjemmesider (www.dnva.no).


Programmet for høstens formiddagsmøter (kl. 12.00-14.00) er som følger:
Tirsdag 2 september:
Karl Ove Moene: «Norsk rikdom på stadig færre hender?»

Tirsdag 14 oktober:
Marta Norheim: "Korleis kan eg vite at ei bok er god?"

Onsdag 5 november:
Håkon Harket: «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til riget»

Tirsdag 9 desember:
Ketil Lund: «Utviklingen mot overvåkingssamfunnet. Konsekvenser for den liberale rettsstat»

Høstens program begynner med ekskursjonen lørdag 23. august. Vi besøker Eidsvoll og deretter Stein skole. Vi har vært så heldige å få innpass i et tettpakket program på Eidsvoll i to grupper med maksimalt 25 i hver. I tillegg til det lokale tilbudet, vil vårt medlem Øystein Rian bidra faglig. Stein skole ved Vormsund ble også besøkt i 2008, men de fleste av våre medlemmene har jo ikke vært der – og den tåler et gjensyn. Vårt medlem Andes Elverhøi blir vår kompetente guide. Se info-ark om ekskursjonen angående påmelding.

Brit Solli fratrer som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning 1.
november for å begynne som professor ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Stillingen som vitenskapelig leder er utlyst, gå til http://www.cas.uio.no/news/vitenskapeliglederCAS.php
eller kontakt styreleder Asbjørn Kjønstad (asbjorn.kjonstad@jus.uio.no) for nærmere opplysninger.


Jeg ønsker alle medlemmer en god sommer og vel møtt til høsten,

 

Hilsen
Øivind Andersen
Generalsekretær

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS