Hjem

Nyhetsbrev nr 17, medio juni 2015

Kjære akademimedlemmer

Siden sist har vi lagt bak oss et vellykket og meget godt besøkt årsmøte på Grand Hotell og blant flere andre arrangementer fellessymposiet mellom Akademiet, NTVA og Norges Forskningsråd om Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet, der kongen var til stede. Men først og fremst Abelprisen – vellykket på alle måter inntil den tragiske bilulykken som drepte John Nash og han kone Alicia på vei hjem fra flyplassen i Newark.

Vedlagt dette nyhetsbrevet er en oversikt over høstens møteprogram i
hovedtrekk. I tillegg til fem regulære torsdagsmøter med minnetaler og
foredrag (et av dem i Bergen) samt Birkelandforelesningen og Nansen
minneforelesning, markeres Arnt Eliassens 100-års fødselsdag med et
internasjonalt forskersymposium 18. september, mens det internasjonale
Lysets år markeres med et heldags faglig publikumsseminar 11. november. Dessuten arrangerer Akademiet et spesielt møte i Bergen 26. oktober om prioriteringer i helsetjenesten. Akademisymposiet i humaniora og samfunnsfag, som går annet hvert år, avholdes i Oslo 26. og 27. oktober.

Det endelige programmet for høsten vil ventelig omfatte også andre innslag.

Styrets ordinære møter er lagt til 27. august, 22. oktober og 3. desember.

Høstekskursjonen
Første punkt på høstprogrammet er ekskursjonen lørdag 29. september.
Ekskursjonen går til Drammen. Overordnet tema er byutvikling og
kommunestruktur. Akademiet har alliert seg med byens beste krefter. Det blir besøk og bespisning på Aass bryggeri. Også et besøk i Drammen teater står på programmet. Avreise fra Akademiet kl. 0900. Pris kr. 250 pro person. Det åpnes for påmelding fra d.d. Påmelding skjer gjennom innbetaling (for deg og eventuell ledsager) til konto 1600 47 21288. Husk å merke betalingen med navn. Det er begrenset plass, og påmelding følger først-til-mølla prinsippet.

Elverhøi-utvalget

Elverhøi-utvalgets innstilling blir i disse dager sendt alle medlemmene
elektronisk, med en orientering fra styret. Her vil jeg bare minne om at det er lagt opp til et medlemsmøte mandag 5. oktober kl. 17.00-20.00 med Skype eller annen elektronisk forbindelse mellom fire møtesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det kan bli aktuelt å holde flere medlemsmøter. Det årlige medlemsmøtet med valg er per i dag ikke berammet. Det kan bli i forkant av møtet 3. desember.

Akademiet for yngre forskere

Som mange andre akademier, har Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) nå opprettet det som i forskjellige varianter ofte kalles "ungt akademi": Young Academy, Junge Akademie, De Jonge Akademie. I Norge har det fått den heldigere betegnelsen Akademiet for yngre forskere. Prosjektleder Herdis Hølleland har skrevet den følgende orienteringen:

Den unge akademibevegelsen
Etter at det første unge akademiet ble etablert i Tyskland i 2000 har nærmere 30 unge akademier sett dagens lys. Også Academia Europaea har sitt unge akademi, og det fins også et Global Young Academy. De fleste unge akademiene er bygget opp som tverrfaglige og utadrettede organisasjoner som fungerer som yngre forskeres talerør inn i nasjonal og internasjonal politikk og som formidlingsplattformer for å spre interesse for vitenkunnskap blant barn og unge. Organisasjonenes kontaktflate er derfor forskning-samfunn: Yngre forskere skal møte «folket» - enten det er elever eller politikere -- for å skape økt interesse og engasjement for forskning.

Akademiet for yngre forskere tar form
I 2013 søkte DNVA Kunnskapsdepartementet om ekstrabevilgning til å opprette et akademi for yngre forskere. Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen ga sin tilslutning til prosjektet gjennom ekstrabevilgninger til DNVA i statsbudsjettet for 2014 og de kommende tre år. Arbeidet kom for alvor i gang med ansettelsen av en prosjektleder som sammen med presidiet utarbeidet en plan med sikte på å etablere akademiet innen utgangen av 2015.

En tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe med yngre forskere fra universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim har sammen med prosjektleder lagt grunnlaget for Akademiet for yngre forskere gjennom navnevalg og utvikling av vedtekter. I prosessen fikk arbeidsgruppa gode innspill fra Sveriges Unga Akademi og Det Unge Akademi i Danmark. Arbeidet til arbeidsgruppen har vært utgangspunkt for utvikling av logo, nettsted og utforming av utlysningstekst.

Akademiet for yngre forskere første søknadsprosess
I Akademiet for yngre forskere skal man søke om å bli medlem. Første utlysning ble sluppet i mai 2015 med frist for søknader 15. juni 2015. Kjerneteksten i utlysningen var: "Akademiet for yngre forskere er en organisasjon under oppbygging og skal etter planen formelt stiftes av de første medlemmene høsten 2015. Organisasjonen skal være en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere samt en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena".

Akademiet har søkt etter yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt; er interessert i og har mulighet til aktivt å delta i akademiets virke og ikke fyller mer enn 38 år i opptaksåret. Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju. Ved søknadsfristens utløp var det innkommet  nærmere 160 søknader. Det er jevn kjønnsfordeling, god geografisk og faglig spredning på søkandene.
Kandidater vil vurderes av et innvalgspanel bestående av Terje Lohndal og Lise Øvreås fra DNVA og Torild Aalberg og Thomas Tybell fra Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab samt forskningsjournalist Yngve Vogt i Apollon og direktør før CICERO Kristin Halvorsen. Et utvalg av søkerne vil intervjues i august før inntil 20 søkere tilbys medlemskap.

Stiftelse av Akademiet for yngre forskere
De første medlemmene vil formelt stifte organisasjonen i 29. oktober 2015 i forbindelse med første akademisamling. Første samling vil holdes i DNVAs lokaler, mens framtidige samlinger vil holdes minst to ganger i året på ulike steder i Norge.

Besøk Akademiet for yngre forskere  på www.akademietforyngreforskere.no

Styreseminar
Mandag 15. juni var det styremøte på formiddagen, mens resten av dagen ble brukt på et styreseminar der styret gikk mer i dybden om Akademiets strategi og prioriteringer framover. Det blir arbeidet videre med sakene, som også vil komme opp på et medlemsmøte. Internasjonalt Akademiet vil opprettholde sitt sterke engasjement innenfor de to europeiske akademisammenslutningene ALLEA og EASAC og i den globale Union Académique Internationale. Når det gjelder medlemskap i andre organisasjoner, vil det skje en sanering. Fra og med i år er vårt Akademi partner i Lindau Nobel Laureate Meetings. Samarbeidsavtale blir underskrevet ved åpningen av årets møte 28. juni. Som institusjonen bak Abel- og Kavliprisen påkaller Akademiet adskillig oppmerksomhet internasjonalt.

Bokutgivelse

Et symposium om Borgerrolle og borgerrett var DNVAs bidrag til det offisielle tohundreårsjubileumsprogrammet for Grunnloven. Foredragene fra symposiet er nå utkommet i bokform på Dreyers forlag under tittelen
Borgerrolle og borgerrett. Boken er redigert av Kirsti Strøm Bull, som også har skrevet en innledning. Øvrige bidragsytere er Øivind Andersen, Jørn Øyrehagen Sunde, Tine Damsholt, Hilde Sandvik, Mona Ringvej, Espen Søbye, Anne Julie Semb, Ole Henrik Magga, Olaf Aagedal, Elin Haugsgjerd Allern og Knut Heidar. Medlemmer av Akademiet kan få tilsendt et eksemplar ved å henvende seg til Gro Havelin i Akademiet.

Om våre medlemmer
Mange i Akademiet, både medlemmer og ansatte, hadde mye å gjøre med
John og Alicia Nash under deres opphold i Oslo. Deres tragiske død i en
bilulykke på vei hjem fra flyplassen i Newark etter returen til USA har gjort sterkt inntrykk. Begravelsen var rent privat; Akademiet regner med å være representert på den offisielle minnehøytideligheten som vil finne sted på Princeton til høsten. Av priser og utmerkelser som ikke allerede er omtalt i tidligere nyhetsbrev eller i Årsrapporten, vil jeg nevne at vårt medlem Suzanne Lacasse i Trondheim som første kvinne har holdt årets Rankine Lecture på Imperial College London (ofte omtalt som geoteknikkens nobelpris). Tore Rem har fått Kritikerprisen for boken ”Knut Hamsun. Reisen til Hitler” (2014) – årets ”beste norske sakprosabok”.

Til slutt en påminnelse om at jevnlig besøk på Akademiets hjemmesider
(www.dnva.no) er en god måte å holde seg oppdatert på.


Alle akademimedlemmer ønskes en riktig god sommer.

 

Med vennlig hilsen
Øivind Andersen
Generalsekretær

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS