Hjem

Nyhetsbrev nr. 19, oktober 2015

NY LEDELSESSTRUKTUR I AKADEMIET
Alle Akademiets nesten 500 innenlandske medlemmer har i flere
omganger fått tilsendt Elverhøi-utvalgets innstilling med diverse
bilag. Siste utsendelse var i forbindelse med ved innkallingen til det
avgjørende medlemsmøtet 5. oktober kl. 17, et møtetidspunkt som
ble bekjentgjort første gang i juni og siden flere ganger. Møtet gikk
av stabelen samtidig i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Solid
forarbeid fra administrasjonens side og profesjonell hjelp gjorde at
alle til enhver tid kunne se og høre hverandre.

Til sammen 51 medlemmer møtte fram - drøyt ti prosent av
medlemsstokken: I Oslo møtte 36, i Bergen 7, Trondheim 4 og
Tromsø 4. Fremmøtet var ikke imponerende noe sted, og en kan
neppe si at medlemmene utenfor Oslo benyttet anledningen til å
gjøre seg gjeldende i særlig grad. Takk til dem som møtte!

Som det fremgikk av det utsendte materialet, forelå det følgende
forslag til møtet: Elverhøi-utvalgets modell A, som var anbefalt av
utvalget, og utvalgets modell B som ble drøftet av utvalget, men
ikke anbefalt. Den vesentligste forskjellen var at modell A innebar
at et akademimedlem ble ansatt som generalsekretær og leder for
administrasjonen, mens modell B innebar fortsatt valg av en
generalsekretær som da også fortsatt blir en del av Akademiets
valgte ledelse (styre og presidium). For øvrig inneholdt begge
versjonene flere nye elementer, først og fremst at de to
klasselederne blir visepresides, mens ordningen med opprykk fra
visespreses til preses bortfaller. Valgperioden ble satt til 3 år, med
mulighet for gjenvalg.

I tillegg til utvalgets forslag var det innsendt forslag om at det ikke
skulle være mulig med gjenvalg i samme styreverv umiddelbart
etter en treårsperiode i vervet, og et forslag om en modifisering av
dagens ordning med opprykk fra visespreses til preses, men da
med to år i hvert verv og uten anledning til gjenvalg.

Preses Kirsti Strøm Bull ledet møtet. Først fikk Anders Elverhøi
presentere utvalgets innstilling i hovedtrekk, deretter Øivind
Andersen sitt forslag om begrenset adgang til gjenvalg, og deretter
Olav Gjelsvik sitt forslag om en modifisering av dagens ordning.
Det ble så åpnet for debatt. 23 medlemmer hadde ordet. Debatten
gjaldt særlig spørsmålet om styreansatt eller valgt
generalsekretær.

Etter en pause gikk man til avstemning. Det ble en kort debatt om
voteringsrekkefølgen før det ble vedtatt å følge den foreslåtte og
forberedte ordningen. Siden avstemningen impliserte konkrete
statuttendringer, krevdes det 2/3 flertall og minst 30 ja-stemmer for
å få et gyldig vedtak.

Voteringen forløp som følger:

En begynte med modell A. Det ble først bestemt ved åpen
avstemning og simpelt flertall om utvalgets forslag skulle legges til
grunn, eller den versjonen som begrenset adgangen til gjenvalg.
Det siste ble vedtatt praktisk talt enstemmig. En stemte så over
hvorvidt modell A med denne justeringen skulle erstatte dagens
ordning. Voteringen foregikk skriftlig. Forslaget falt med 25 ja og
26 nei.

Det ble så votert skriftlig over modell B, også med den nevnte
innskrenkningen i anledningen til gjenvalg. Modell B ble vedtatt
med knappest mulig margin: 34 ja og 17 nei.

Det tredje forslaget, om en modifikasjon av dagens ordning, kom
dermed ikke til avstemning.
Hovedtrekkene i den nye modellen er som følger:

Styret består av preses som leder, to visepresides som også er
ledere av de to klassene, generalsekretæren, klassenes
nestledere og tre andre medlemmer.
Preses, generalsekretær og tre andre styremedlemmer velges av
medlemsmøtet. For de tre styremedlemmene samlet velger
medlemsmøtet tre varamedlemmer i rekkefølge. De to
visepresides og klassenes nestledere velges av klassene.
Klassens sekretær er varamedlem i styret for klasseleder og
nestleder.

Valgperioden er tre år. Det er ikke anledning til gjenvalg i samme
verv for den umiddelbart etterfølgende perioden. [Det vil derimot
være mulig for eksempel etter tre år som vanlig styremedlem å bli
valgt til preses i tre år.]. Unntatt er generalsekretæren, som velges
for fire år og kan gjenvelges for opp til fire år [som nå].
Visepreses fra den klassen som preses ikke kommer fra, er
stedfortreder for preses.

Presidiet er styrets arbeidsutvalg og består av preses som leder,
de to visepresides og generalsekretæren.

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Styret fikk fullmakt til å fastsette overgangsregler. Styret kan også
bestemme at enkelte av reglene skal tre i kraft før 1. januar 2017
eller også etter denne dato.

Styret tar straks fatt på arbeidet med å fastsette
overgangsordninger. 2016 blir et spesielt år både for Akademiet og
for de som da sitter i verv.

Enda viktigere blir det å bestemme de forskjellige vervenes innhold
og omfang, både de som er nye (som de to klasselederne som nå
også blir visepresides og medlemmer av presidiet) og de som er
endret (som den nå treårige lederstillingen som preses, uten
læretid som visepreses) og forholdet mellom vervene.

SEMINAR OM JORDRESSURSER
Den 23. oktober avholdes et større symposium arrangert av
Vitenskapsakademiets Komité for geomedisin - mat, miljø, helse.
Temaet er effektiv bruk av jordressurser til matproduksjon for å
kunne dekke behovet til en raskt voksende befolkning.

Se programmet og informasjon om påmelding og deltakeravgift på
våre hjemmesider www.dnva.no.

LITT OM MEDLEMMER
Vi gratulerer vårt medlem i Bergen, Karen Blaauw Helle, som i
september ble utnevnt til ridder av 1. klasse a Den Kongelige
Norske St. Olavs Orden for sin innsats innen fysiologisk kjemi.

Flere har fått vitenskapelige priser (se også tidligere nyhetsbrev):
NFRs forskningspris (Møbius) gikk til Harald Stenmark, og Rolf
Anker Ims har (sammen med Nigel Yosooz) fått Universitetet i
Tromsøs forskningspris 2015.

Innkalling til torsdagsmøtet d. 22. oktober kommer med det første.


Øivind Andersen
Generalsekretær

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS