Hjem

Nyhetsbrev nr. 20, desember 2015

Kjære akademimedlemmer

Et innholdsrikt år går mot slutten, med bl.a. etableringen av Akademi for yngre forskere, vedtak om ny styringsstruktur for Akademiet, utdeling av den første Fylkesakerprisen for fremragende forskning i humaniora og samfunnsfag, første år som partner i Lindau Nobel meeting, Kavliprisforelesninger i Berlin, Tokyo og Washington DC, VISTA-programmets 30-årsjubileum, møter om forskningsetikk og om karriereløp for yngre forskere i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, feiring av våre Nobelprisvinnere Moser og Moser, et minneverdig årsmøte på Grand med foredrag av Thomas Ebbesen for bare å nevne noe. To ganger har vi hatt gleden av å ha HM Kong Harald i Akademiets hus: På fellesseminaret mellom DNVA, NTVA og NFR om samfunnssikkerhet i januar, og på Nansen minneforelesning i oktober.

Vi håper å ha årsrapporten for 2015 med virksomhetsberetning og regnskapsoversikter ferdig i mai 2016 og årboken i løpet av sommeren. Årboken for 2014 ble dessverre en del forsinket, men alle norske medlemmer og utenlandske medlemmer i Norge skulle nå ha fått den i posten.


Brøggermedaljen til Trond Mohn

Brøggermedaljen ble innstiftet av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1978 og kan i henhold til statuttene tildeles en som har gjort "ved organisasjonsvirksomhet, økonomiske tiltak eller på annen måte en særlig verdifull innsats for bedring av norsk vitenskaps kår". Medaljen har navn etter geologen Waldemar Christofer Brøgger som gjorde en betydelig innsats for å styrke norsk forskning rundt forrige århundreskifte, både som rektor ved universitetet og preses i Akademiet. Hans første store initiativ var innsamlingen til et forskningsfond, Fridtjof Nansens fond til videnskapens fremme.

Fredag 4. desember overrakte preses Kirsti Strøm Bull på vegne av Akademiet Brøggermedaljen til Trond Mohn. Overrekkelsen fant sted i Bergen i forbindelse med utdelingen av Bergens Forskningsstiftelses rekrutteringsstipend. Inntil årets tildeling har Brøggermedaljen bare blitt gitt to ganger: i 1979 (til Olaf Devik, bl.a. som ekspedisjonssjef en nøkkelperson i norsk forskningsadministrasjon) og 2005 (til Tormod Hermansen, for hans rolle ved opprettelsen av Abelprisen). Trond Mohn etablerte for elleve år siden Bergens forskningsstiftelse, som nå har en kapital på 2.5 milliarder kroner. Tromsø forskningsstiftelse ble etablert i 2007 og har nå en kapital på 400 mill. kroner.


Møter våren 2016
Møtekalenderen for våren er i hovedsak klar, den er blitt sendt ut via samme epost som dette nyhetsbrevet, og ligger også på hjemmesidene. På programmet står foruten fem mer eller mindre "vanlige" torsdagsmøter (hvorav det siste faller på en tirsdag!): Fylkesakerforelesningen 4. februar, Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag 8. mars,  Norges Bank-møtet 12. april, Årsmøtet 3. mai,  og Abelprisutdelingen 24. mai. Tidlig i høstsemesteret er det igjen Kavliprisutdeling (6. september)


Akademiets styre 2016

Valgene på medlemsmøtet 3. desember gav følgende resultat:

Presidiet: 


Ole M. Sejersted Ole M. Sejersted

Preses: Ole M. Sejersted (rykker opp fra posisjonen som visepreses)

Visepreses: Hans Petter Graver (ny)

Generalsekretær: Øivind Andersen (funksjonstiden forlenges inntil ny generalsekretær kan bli valgt, dog ikke ut over året 2016)


Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:

Leder: Anders Elverhøi (rykker opp fra posisjonen som nestleder)

Nestleder: Nils Lid Hjort (ny)

Sekretær: Erik Boye (fortsetter)
Den historisk-filosofiske klasse:

Leder: Andreas Føllesdal (rykker opp fra posisjonen som nestleder)

Nestleder: Tove Bull (ny)

Sekretær: Jakob Lothe (ny)De som går ut er nåværende preses Kirsti Strøm Bull (stilte ikke til gjenvalg etter fire år i presidiet) leder av MN-klassen Mats Tilset (stilte ikke til gjenvalg etter fire år i styret), leder av HF-klassen Jan Eivind Myhre (ditto) og Ingvild Sælid Gilhus (etter seks år i styret).Følgende faglige grupperinger er i 2016 representert i styret: Medisin/molekylærbiologi (2), filologi/språkvitenskap (2), rettsvitenskap, geofag, matematikk, litteraturvitenskap.

Av de ni medlemmene i styret er det 8 menn fra Oslo (UiO/OUS) og én kvinne, fra Tromsø.Året 2016 er et "mellomår". Alt nullstilles ved valgene i 2016, da det skal velges presidium og styre etter den nye styringsmodellen. Valgkomite 2016
Medlemsmøtet 3. desember valgte også, i samsvar med styrets forslag, en ad hoc valgkomité på seks medlemmer for de valgene som skal holdes i løpet av 2016: Knut Fægri (leder), Odd Stokke Gabrielsen, Ingvild Sælid Gilhus, Olav Gjelsvik, Aanund Hylland, Nina Langeland.


Innvalget 2016
Til 12 ledige plasser for norske i MN-klassen kom det inn 20 forslag, derav 3 på kvinner og 6 på kandidater utenfor Oslo-området. Til åtte plasser for utlendinger kom det inn tre forslag. Til 15 ledige plasser for norske i HF-klassen kom det inn 18 forslag, derav 6 på kvinner og 8 på kandidater utenfor Oslo. Til fem ledige plasser for utlendinger kom det inn seks forslag.

Innvalgskomiteene for begge klasser, hver med fem medlemmer, har levert sine innstillinger. Innvalgsforslagene (samt CV og bibliografi) blir straks på nyåret tilgjengelig på nett for medlemmene i de respektive klassene, sammen med innvalgskomiteens anbefaling, et brev fra undertegnede og en elektronisk stemmeseddel. Vi gjennomfører altså for første gang elektronisk innvalg, (Unntak gjelder for ca. 30 medlemmer som ikke har epost eller ikke har gitt oss sin epostadresse og som må ha all informasjon på papir: det skaper nokså mye ekstraarbeid.)
 

Inger Moen

Inger Moen holder tale under den første Abelprisutdelingen. Inger Moen holder tale under den første Abelprisutdelingen.

Akademiets tidligere preses Inger Moen døde 28. november. En nekrolog skrevet av kolleger og elever ved Universitetet i Oslo kom på trykk i Aftenposten noen dager etter. Også Akademiet ønsket å minnes henne gjennom en nekrolog, men avisen følger for tiden prinsippet om bare én nekrolog per person. Jeg lar teksten - undertegnet av Reidun Sirevåg, Kirsti Strøm Bull og Øivind Andersen på vegne av DNVA - få plass her:

Professor Inger Moen var født i 1940 og døde 28. november i år. Hun hadde sin forskerkarriere ved Universitetet i Oslo, der hun gikk fra engelsk til anvendt og til klinisk språkvitenskap og nevrolingvistikk. Hun var en internasjonal kapasitet på afasi og språkavvik, med stor vitenskapelig produksjon.

I 1993 ble Inger Moen innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi. Hennes inntreden i Akademiet den gang medførte en betraktelig økning i andelen kvinnelige akademimedlemmer. Inger Moen ble straks et aktivt medlem, respektert på alle hold. Hun lot seg ikke vippe av pinnen i en diskusjon. I 1998 ble hun valgt inn i Akademiets ledelse. Hun satt i presidiet i seks år, tre av dem som preses -- Akademiets første kvinnelige preses. Hun var en meget representativ leder, med stil og eleganse som få, men hun hadde også sans for det ironiske og komiske i mange situasjoner. Hennes gode hukommelse og velutviklede formuleringsevne gjorde henne til en glimrende taler.

Inger Moen fikk være med på det som skulle bli begynnelsen på en ny og spennende periode i Akademiet, da regjeringen i 2002 opprettet den årlige Abelprisen i matematikk og gav Akademiet det faglige og administrative  ansvaret. Inger Moen var sentral i denne viktige tidlige fasen for prisen. Hun talte på vegne av Akademiet da H.M. Kong Harald overrakte den første Abelprisen i Aulaen i mai 2003. Hun visste hvordan det skulle gjøres, og hun viste det på en suveren måte.

Inger Moen var fremsynt og strategisk. Hun fulgte med og passet på. Mens hun var preses i 2003 sørget hun for å skaffe midler slik at Akademiet kunne få utarbeidet og utgitt ut jubileumsboken "Elitisme på norsk" som ble ferdig til Akademiets 150-årsjubileum i 2007.

Det Norske Videnskaps-Akademi er Inger Moen stor takk skyldig for at hun valgte å bruke så mye av sin tid og sine evner på Akademiet og dets virksomhet.

 

 

Den beste måten å holde seg ajour med Akademiets virksomhet på, er å konsultere hjemmesidene: www.dnva.no
Jeg ønsker alle akademiets medlemmer en god jul og et godt nytt år
Hilsen

Øivind Andersen
Generalsekretær

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS