Hjem

Nyhetsbrev nr 24, 12. desember 2016

Kjære medlemmer
nedenfor finner dere litt spredt informasjon fra Akademiet.

Program for våren 2017
Vedlegget til dette nyhetsbrevet inneholder det ordinære møteprogrammet for våren 2017. Andre arrangementer av faglig og fagpolitisk karakter vil bli annonsert etter hvert.

Innvalget
Innvalget 2017 er i gang. Det gjennomføres elektronisk for annen gang. Fredag 9. desember skal alle stemmeberettigede medlemmer i de to klassene ha mottatt epost med lenker til alt relevant materiale: generalsekretærens brev, innvalgsforslagene, innvalgskomiteens innstilling og stemmeseddel. Frist for å avgi stemme er onsdag 11. januar.

Møter
Det har vært stor møtevirksomhet i høst. Akademiets møte i Bergen 3. november var spesielt godt besøkt. Neste år planlegger MN-klassen et eget arrangement i Bergen i tillegg til Akademiets vanlige møte der. Både årets VISTA-dag 14. november om fremtiden for norsk sokkel og Akademiets halvdagsmøte om Humanistiske fag -- selvforståelse og samfunnsoppdrag 23. november, med statsråd Torbjørn Røe Isaksen, samlet fullt hus. I år var det også fullt hus og fulltegnet julemiddag på årets siste torsdagsmøte 8. desember.

Kavliprisen
For åttende gang ble det 13. oktober holdt en Kavli Prize Laureate Lecture i Carnegie Institution, Washington DC. Årets foreleser var Nadrian Seeman, nanoprisvinner fra 2010. Generalsekretæren representerte Akademiet. Forelesningen kan ses på Fora.tv og på carnegieinstitution.edu.
    Den 10. og 11. november besøkte Nadine Stern og Eric Marshall fra Kavli Foundation Oslo for å ha møter med Akademiet og Kunnskapsdepartementet med sikte på videre utvikling av Kavliprisen.

Fra Kavlipris forelesningen i Carnegie InstitutionFra Kavlipris forelesningen i Carnegie Institution


Abelprisen
Avtalen om støtte fra PGS (Petroleum GeoServices) til aktiviteter rundt Abelprisen rettet mot unge er fornyet. Den er på 1.6 millioner i året. En separat avtale sikrer PGSs fortsatte støtte til styrkingen av et matematikk-institutt i Kumasi, Ghana.
    Neste års Abelprisvinner blir kåret på Abelkomiteens møte i Barcelona 12. - 13. januar 2017. I tilknytning til møtet blir det et større matematikk-arrangement, der bl.a. årets prisvinner Sir Andrew Wiles og Louis Nirenberg (2015) deltar.

Internasjonalt
Klasseleder for MN-klassen, Anders Elverhøi, deltok 1. - 4. oktober på årets Science and Technology in Society Forum i Kyoto, Japan, som Akademiets representant og som foredragsholder.
    Lederen for Akademiets menneskerettighetskomité, Jakob Lothe, deltok på Twelth Biennial Meeting of the International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies 3. - 8. oktober i Panama. Hans rapport fra møtet blir lagt ut på Akademiets hjemmesider.
    I forbindelse med statsbesøket fra Singapore 10. oktober mottok Akademiet en delegasjon fra Nanyang Technical University og National Research Foundation. Blant deltakerne var rektor ved Nanyang, Bertil Andersson. 
    ICSU (International Council of Science), der Akademiet er medlem, og ISSC (International Social Science Council) holdt delvis felles generalforsamling i Oslo 24. - 25. oktober og innledet en prosess som sikter mot en sammensmeltning av de to organisasjonene. Norges Forskningsråd var vertskap. Preses representerte Akademiet.
    Den permanente arbeidsgruppen Science and Ethics i ALLEA (Federation of All European Academies) møttes i Akademiet 31. oktober. Kirsti Strøm Bull er Akademiets representant.
    Flere av Akademiets medlemmer har siste halvår deltatt i arbeidsgrupper og andre møter i EASAC (European Academies Science Advisory Council).
    Akademiet er i samtale med EASAC og Kunnskapsdepartementet om en sterkere involvering i vitenskapelig rådgivning i Brüssel.
    Generalsekretæren ivaretar sitt verv som president for UAI (Union Académique Internationale) inntil generalforsamlingen i Tokyo i oktober 2017.
    I forbindelse med det årlige arrangementet i Bergen ble det holdt et møte om internasjonale saker der mange av dem som på vegne av Akademiet er aktive i internasjonale organer, deltok. Akademiets styre vedtok 8. desember å nedsette et Internasjonalt utvalg for årene 2017-18; det vil bli ledet av påtroppende generalsekretær.

Komiteer og utvalg
På styremøtet 8. desember ble det oppnevnt ikke bare et Internasjonalt utvalg, men også et Forskningspolitisk utvalg (ledet av preses) og et Forskningsetisk utvalg (ledet av Kirsti Strøm Bull). Klima- og ressursutvalget ble gjenoppnevnt.
    Dessuten ble styret for Nansenfondet for årene 2017 - 2019 oppnevnt:
Øyvind Østerud (leder), Even Lange og Inger Sandlie fortsetter; nye er Rolf Reed (Bergen), Rolf Anker Ims (Tromsø) og Åse Krøkje (Trondheim).
    Styret vedtok også etter forslag fra presidiet å opprette et ad hoc Strukturutvalg som skal "vurdere hensiktsmessigheten ved dagens klasse- og gruppeinndeling og klassenes og gruppenes funksjon i forhold til Akademiet som helhet, og eventuelt foreslå endringer, og i den forbindelse også foreslå hvordan en eventuelt ny struktur bør gi seg utslag i innvalgsprosessen". Utvalget består av Arild Underdal (leder), Erik Boye, Tove Bull, Olav Gjelsvik, Maj-Britt Hägg og Bjørn Rishovd Rund.

Administrasjonen
Fra 1. februar 2017 tiltrer Marina Tofting en nyopprettet stilling som sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt. Hun kommer fra stillingen som informasjonsdirektør ved Universitetet i Oslo.
    Herdis Hølleland avslutter ved årsslutt sitt treårige engasjement som prosjektleder for opprettelsen av et "ungt akademi". Hun har bidratt vesentlig til at vi nå har et oppegående og temmelig selvgående Akademi for yngre forskere.
    Prosjektleder for Abelprisen, Trine Gerlyng, går ut i permisjon for å overta et vikariat i Kunnskapsdepartementet, der hun vil arbeide med bl.a. Abel- og Kavliprisen.
    For å erstatte de som går ut av systemet, kommer Akademiet til å foreta to nyansettelser våren 2017; intervjurundene er gjennomført.

Nye utleiepriser
Presidiet har vedtatt følgende nye utleiepriser for Akademiets hus: Ordinær pris settes til kr. 18.000 per dag, medlemspris til kr. 10.000. For bruk av kjøkkenet ved middager og varme lunsjer faktureres kr. 2000. Mat og serveringspersonale avtales direkte med kjøkkenet og faktureres direkte derfra.

Maleri som gave
Akademiet har fått Christian Krohgs maleri av Carl Størmer som gave fra barnebarnet Georg Størmer. Overrekkelsen skjedde på et formiddagsmøte i oktober, der Carl Størmers liv og virke som matematiker og nordlysforsker var tema. Maleriet skal henge i foredragssalen, over portrettet av Kristian Birkeland, som Størmer tidvis samarbeidet med. Akademiet er svært takknemlig for denne generøse gaven.


Prisutlysninger
Det er åpnet for nominasjoner til både Nansenbelønningen for fremragende forskning (denne gang innenfor MN-området) og ditto for yngre forskere (for alle fag), for Fylkesakerprisen for fremragende forskning innenfor humaniora og samfunnsfag, og  (i nærmeste fremtid) for Akademiets lærerpris. Følg med i aviser og på Akademiets hjemmesider.

Annet
Preses og generalsekretær representerte Akademiet ved årsmøtet i Agder Vitenskapsakademi 28. oktober.
    Tidligere preses Nils Chr., som fra før er medlem av bl.a. det franske og det amerikanske vitenskapsakademiet, er valg til medlem av det russiske vitenskapsakademiet. Vi gratulerer!
    Styret for 2017 ble presentert i forrige nyhetsbrev, utsendt 16. september i år.Jeg takker for hyggelig kontakt og samarbeid med Akademiets medlemmer gjennom mine syv år som generalsekretær og ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Øivind Andersen   Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS