Hjem

Minnetale over professor cand.odont. og dr.med. Fred Walberg

holdt i fellesmøte
den 27. oktober 2005

av professor Jon Storm-Mathisen
Professor cand.odont.og dr. med. Fred Kornelius WalbergProfessor cand.odont.og dr. med. Fred Kornelius Walberg

Professor dr.med. og cand.odont. Fred Kornelius Walberg døde 18. januar 2005, 83 år gammel. En nestor i norsk medisin er gått bort. Han var ”den siste av den gamle skolen”, en mann som holdt den akademiske fane høyt, en institusjonsbygger med ufravikelig krav til kvalitet og presisjon i forskning og undervisning, men likevel med åpenhet og higen etter faglig fornyelse, og med et varmt hjerte.
Fred Walberg var født 24. oktober 1921 i Kristiansand. Foreldrene var Kornelius og Elfrida Walberg. Han tok eksamen artium i Oslo 1941, ble cand.odont. 1948, cand.med. 1952, og dr.med. 1956 ved Universitetet i Oslo. Fred ble gift med Lise (f. Neerskov) i 1955 og de fikk to døtre, Mette og Lise.
Han var høyskolestipendiat 1949–51, vitenskapelig assistent 1951–52 og prosektor 1952-63 ved Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo. I 1955–56 hadde han forskningsopphold ved College of Physicians and Surgeons, Columbia University, USA. Han var dosent i anatomi 1963-64, professor i anatomi ved Det odontologiske fakultet 1964–66 og ved Det medisinske fakultet 1966–91.
I en mannsalder, fra 1966 til 1990, var Fred Walberg bestyrer for Anatomisk institutt, Universitetet i Oslos første institutt. Som bestyrer var Fred uten like. Hans engasjement for instituttet og dets ve og vel kjente knapt noen grenser. Fred var ingen fjern administrator. Han ledet ved eksempel og nedla et stort forskningsarbeid. Utad sto Fred som selve legemliggjøringen av instituttet og innad virket han samlende, med omtanke for alle medarbeidere. ”Vi er jo som en stor familie,” var omkvedet. Omsorgen strakk seg langt. Han gikk med gaver til tidligere ansatte langt inn i deres pensjonsalder og holdt et åpent hjem for kolleger fra hele verden. Hans kjære Lise bidro sterkt til den sjenerøsitet og gjestfrihet som ble så mange forunt.
Fred var opptatt av instituttets lange tradisjon og hegnet om dets navn og identitet. Men samtidig var han pådriver for en faglig fornying og utvikling, som til og med utvidet definisjonen av anatomi som begrep. Han befordret biokjemiens og molekylærbiologiens innvekst i instituttet under merkelappen ”molekylær anatomi”. Innenfor sitt eget forskningsfelt, nevroanatomi, var han tidlig ute med å ta i bruk elektronmikroskopi, ca. 1960, da denne potente teknikken var helt ny. Han var eksponent for den revolusjonen som fant sted i kartlegging av nervebaner (hodologi) da nye sporingsmetoder ble tilgjengelige, særlig på 1970-tallet. Disse metodene, basert på transport langs nervetrådene av proteiner merket på ulike måter, gav en langt større følsomhet og presisjon enn tidligere metoder basert på degenerasjon etter overskjæring av nervefibrene. Fred tok disse metodene i bruk straks de var tilgjengelige. Snarere enn selv å utvikle metoder, anvendte han tilgjengelig metodikk på en måte som høstet maksimal informasjon ut av den. Han så også tidlig behovet for og mulighetene som ligger i å kombinere hodologi med biokjemiske undersøkelser for å identifisere de kjemiske egenskapene til bestanddeler av nervesystemet, slik som en nervecelles transmittersubstans.
Mer enn 200 vitenskapelige artikler er kommet fra Fred Walbergs hånd. Hans interesse var særlig knyttet til kartlegning av nervebaner i hjernestammen og lillehjernen, hvor han påviste tidligere ukjente nerveforbindelser og topisk anordning av disse og av tidligere kjente baner. Hans innsats har hatt meget stor betydning for forståelsen av hjernestammens og cerebellums kompleksitet. Han gjorde også grunnleggende arbeider om nervekontaktenes (synapsenes), og nevroglias struktur, og han var med på å fastslå GABA som nevrotransmitter i hjernen. Arbeidene er vidt sitert internasjonalt. I følge Institute of Scientific Information (http://isiknowledge.com/) er 22 av hans arbeider sitert 100 ganger eller mer, og hele 102 av hans arbeider er sitert mer enn 20 ganger. Sammen med Jan B. Jansen og Alf Brodal bidro han vesentlig til utviklingen av det som i utlandet er omtalt som ”The Oslo School of Neuroanatomy”. Hans æresdoktorat ved Karolinska Institutet er ett eksempel på hans internasjonale anerkjennelse og ry.
Som sin forgjenger, Jan B. Jansen, var Fred Walberg raus med å la personer med genuin interesse få gode arbeidsforhold. Romsligheten gjorde at unge talenter ble trukket til instituttet både fra inn- og utland. Han var dessuten opptatt av å hjelpe dem som var dårligere stilt når det gjaldt ressurser. Spesielt er å nevne hans innsats, i begynnelsen støttet av NORAD, for forskere fra Thailand. I ”den kalde krigens” tid hjalp han forskere fra Sovjetunionen og Øst-Europa til forskningsopphold. Han sørget for at de hadde ”til salt i maten” mens de var på ”Anatomen” og sendte med dem eller brakte kofferter fulle med kjemikalier, utstyr og litteratur når de reiste hjem. Han drev denne formen for ”intellektuell utviklingshjelp” ut fra synspunktet: ”De har samme intellektuelle evner som vi, det er urettferdig at de ikke har samme muligheter.”
Ut fra lignende synspunkt drev han også en annen form for ”utviklingshjelp”: Han åpnet dørene for forskere fra anatomiske institutter i Sverige. Dette kan virke overraskende på dem som ikke kjenner bakgrunnen. – I vårt forskningssterke naboland ble fagfeltene anatomi og histologi skilt i forskjellige institutter. Dette førte til en forskningsmessig dominans av de histologiske instituttene som gjorde arbeidsforholdene meget vanskelige ved de anatomiske instituttene.
Under Freds tid som bestyrer ble antall ansatte ved Anatomisk institutt tredoblet. Og utviklingen av instituttet har fortsatt i et godt spor. I dag arbeider over 100 mennesker ved Anatomisk institutt (som nå heter Avdeling for anatomi), mange av dem unge stipendiater. Instituttet er en sentral aktør i Norges eneste senter for fremragende forskning i medisin (Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap) og har en bred internasjonal kontaktflate, i høy grad basert på den plattformen som Fred etablerte. Hertil hører også hans iherdige arbeid for å bevare den unike samlingen av humant skjelettmateriale som Kristian Emil og Alette Schreiner bygde opp. Han sa mange ganger, med referanse til instituttbyggeren K. E. Schreiner: ”Et institutt må ha mer enn én fagretning.” Takket være ham har Anatomisk avdeling i dag sterke miljøer, ikke bare i nevrobiologi, men også i immunbiologi og bioinformatikk, samtidig som aktiviteten i fysisk antropologi er opprettholdt gjennom videreføringen av De Schreinerske samlinger.
I årene etter at han gikk av med pensjon, kom Fred regelmessig til instituttet og var glad for å beholde en arbeidsplass der, samtidig som kollegene var glade for fortsatt å kunne få del i hans kunnskaper og erfaring. Ikke minst ble vi stimulert av hans entusiasme og gode replikk. Vi glemmer ikke Freds humoristiske sans og hans rungende latter. Etter at han ble syk, ble hans besøk sjeldnere, men han fulgte med i den faglige utviklingen og gledet seg over den.
Samtidig som forskningen lå Freds hjerte nærmest, var han en eminent lærer. I undervisningen av medisinstudenter og fysioterapistudenter hadde han en egen stil: Presisjon kombinert med smittende humor. Han trivdes i kontakt med studentene og han utviste en faderlig holdning og innlevelse som gjorde at de unge fikk en spesiell nærhet til faget. Kravet til grundighet i undersøkelse ble innprentet, for eksempel når man under histologikurset opplevde professor Walbergs sonore røst: ”Se over hele preparatet!” Vaghet og manglende presisjon tåltes ikke – om en student til eksamen svarte: ”Jeg tror det er …”, kunne han få høre: ”Tror? – Det er et annet fakultet!” Dette var en tid da professorer besatt større autoritet enn i dag, men Fred Walberg hadde en naturlig autoritet i kraft av sin sterke personlighet, utstråling og viten. Parallelt med strenge krav om faglig perfeksjon formidlet han viktigheten av å også ha utenomfaglige interesser: ”Dere får ikke tid til å lese skjønnlitteratur, dere må ta dere tid!”.
Fred fremholdt stadig universitetets tre formål: Forskning, forskningsbasert undervisning og formidling – ”i den rekkefølge”. Han sa ofte med referanse til forskning og undervisning, i motsetning til omseggripende byråkrati: ”Vi må ikke glemme hvorfor vi er her!” Det er en enkel, men viktig påminnelse for oss alle, ikke minst i den brytningstiden universitetet nå er i, og også med referanse til temaet for denne kveldens hovedforedrag: ”Har Norge en forskningspolitikk?”.
Fred er dypt savnet av alle sine kolleger, studenter og venner her hjemme og i utlandet. Vi anatomer – og norske leger og norsk forskning – skylder ham stor takk.

Vi hedrer Fred Walbergs minne!

 

Publikasjoner


Walberg, F., Ottersen, O.P. Neuroactive amino acids in the area postrema. An immunocytochemical investigation in rat with some observations in cat and monkey (Macaca fascicularis). Anat Embryol 185(6):529-545, 1992. [42]
Ottersen, OP., Zhang, N., Walberg, F. Metabolic compartmentation of glutamate and glutamine: morphological evidence obtained by quantitative immunocytochemistry in rat cerebellum. Neuroscience 46(3):519-534, 1992. [157]
Ji, Z., Aas, J-E., Laake, J., Walberg, F., Ottersen, OP. An electron microscopic, immunogold analysis of glutamate and glutamine in terminals of rat spinocereellar fibers. J Comp Neurol 307:296-310, 1991. [81]
Zhang, N., Walberg, F., Ottersen, O.P. Immunoelectron microscopic evidence for cellular compartmentation of glutamate and glutamine synthesis in rat cerebellum. Eur J Neurosci, Suppl 4:120, 1991.
Hoddevik, G.H., Dietrichs, E., Walberg, F. Afferent connections to the abducent nucleus in the cat. Arch Ital Biol 129(1):63-72, 1991. [7]
Walberg, F. En anatomilærers bekjennelser. Tidsskr Nor Lægeforen 110:3954-3956, 1990.
Dietrichs, E., Walberg F. The olivocerebellar projection to lobules I and II. Arch Ital Biol 128(2-4):171-182, 1990. [3]
Pompeiano, O., Walberg. Brodal P., Alf Brodal – Obituary (Editor’s Preface). Arch Ital Biol 128:83-85, 1990.
Zhang, N., Walberg, F., Laake, JH., Meldrum, B.S. Ottersen O.P. Aspartate-like and glutamate-like immunoreactivities in the inferior olive and climbing fibre system: A light microscopic and semiquantitative electron microscopic study in rat and baboon (Papio anubis). Neuroscience 38(1):61-80, 1990. [79]
Walberg, F., Ottersen, O.P., Rinvik, E. GABA, glycine, aspartate, glutamate and taurine in the vestibular nuclei: an immunocytochemical investigation in the cat. Exp Brain Res 79(3):547-563, 1990. [124]
Walberg, F. Minnetale over professor Alf Brodal. Det Norske Videnskaps-Akademis Årbok, 1-17, 1989.
Walberg, F., Alf Brodal, 1910–1988 (Obituary). Exp Brain Res 74:1-2, 1989.
Walberg, F., Ottersen, O.P. Demonstration of GABA immunoreactive cells in the inferior olive of baboons (Papio papio and Papio anubis). Neurosci Lett 101(2):149-155, 1989. [9]
Dietrichs, E., Walberg, F. Direct bidirectional connections between the inferior olive and the cerebellar nuclei. Exp Brain Res, Series 17:61-81, 1989.
Walberg, F., Dietrichs, E. The interconnection between the vestibular nuclei and the nodulus: a study of reciprocity. Brain Res 449(1-2):47-53, 1988. [36]
Dietrichs, E., Walberg, F., Cerebellar nuclear afferents – where do they originate? A re-evaluation of the projections from some lower brain stem nuclei. Anat Embryol 177(2):165-172, 1987. [33]
Walberg, F., Nordby, T., Dietrichs, E. The olivonodular projection: a re-examination based on folial cerebellar implants. Neurosci Lett 81(1-2):82-88, 1987. [11]
Brodal, P., Dietrichs, E., Walberg, F. Do pontocerebellar mossy fibres give off collaterals to the cerebellar nuclei? An experimental study in the cat with implantation of crystalline HRP-WGA. Neurosci Res 4(1):12-24, 1986.
Walberg, F., Dietrichs, E. Is there a reciprocal connection between the red nucleus and the interposed cerebellar nuclei? Conclusions based on observations of anterograde and retrograde transport of peroxidase-labelled lectin in the same animal. Brain Res 397(1):73-85, 1986. [5]
Dietrichs, E., Røste, G.K., Walberg, F. Cerebellar nuclear afferents: New concepts. Neurosci Lett, Suppl 26:397, 1986.
Walberg, F., Dietrichs, E., Nordby, T. The origin and termination of the dentatorubral fibres in the cat as studied with retrograde and anterograde transport of peroxidase labelled lectin. Exp Brain Res 63(2):294-300, 1986. [5]
Westman, J., Danckwardt-Lilliestrom, N., Dietrichs E., Svensson B.A., Walberg F. Ultrastructure of spinal efferents to the lateral reticular nucleus: an EM study using anterograde transport of WGA-HRP complex. J Comp Neurol 246(3):301-311, 1986. [15]
Dietrichs, E., Walberg, F. The cerebellar nucleo-olivary and olivocerebellar nuclear projections in the cat as studied with anterograde and retrograde transport in the same animal after implantation of crystalline WGA-HRP. III. The interposed nuclei. Brain Res 373(1-2):373-383, 1986. [27]
Dietrichs, E., Walberg, F. The cerebellar nucleo-olivary and olivo-cerebellar nuclear projections in the cat as studied with anterograde and retrograde transport in the same animal after implantation of crystalline WGA-HRP. II. The fastigial nucleus. Anat Embryol 173(2):253-261, 1985. [27]
Dietrichs, E., Walberg, F., Nordby, T. The cerebellar nucleo-olivary and olivo-cerebellar nuclear projections in the cat as studied with anterograde and retrograde transport in the same animal after implantation of crystalline WGA-HRP. I. The dentate nucleus. Neurosci Res 3(1):52-70, 1985.
Røste, L.S., Dietrichs, E., Walberg, F. A projection from the periaqueductal grey to the lateral reticular nucleus in the cat. Anat Embryol 172(3):339-343, 1985. [12]
Walberg, F., Dietrichs, E., Nordby, T. On the projections from the vestibular and perihypoglossal nuclei to the spinal trigeminal and lateral reticular nuclei in the cat. Brain Res 333(1):123-130, 1985. [13]
Dietrichs, E., Walberg, F., Haines, D.E. Cerebellar nuclear afferents from feline hypothalamus demonstrated by retrograde transport after implantation of crystalline wheat germ agglutinin-horseradish peroxidase complex. Neurosci Lett 54(2-3):129-133, 1985. [28]
Qvist, H., Dietrichs, E., Walberg, F. An ipsilateral projection from the red nucleus to the lateral reticular nucleus in the cat. Anat Embryol 170(3):327-330, 1984. [12]
Walberg, F. On the morphology of the mesencephalic trigeminal cells. New data based on tracer studies. Brain Res 322(1):119-123, 1984. [31]
Dietrichs, E., Walberg, F., Nordby, T. Vestibular efferents to the spinal trigeminal and lateral reticular nuclei. Neurosci Lett, Suppl 18:79, 1984.
Røste, L.S., Dietrichs, E., Walberg, F. A projection from the periaqueductal grey to the lateral reticular nucleus in the cat. Neurosci Lett, Suppl 18:57, 1984.
Quist, H., Dietrichs, E., Walberg, F. The projection from the red nucleus to the lateral reticular nucleus is bilateral. Neurosci Lett, Suppl 18:57, 1984.
Walberg, F., Dietrichs, E., Nordby, T. The medullary projection from the mesencephalic trigeminal nucleus. An experimental study with comments on the intrinsic trigeminal connections. Exp Brain Res 56(2):377-383, 1984. [39]
Qvist, H., Dietrichs, E., Roste, L.S., Walberg, F. A projection from the raphe nuclei to the lateral reticular nucleus in the cat. Arch Ital Biol 121(4):249-257, 1983. [9]
Brodal, P., Dietrichs, E., Bjaalie, J.G., Nordby, T., Walberg, F. Is lectin-coupled horseradish peroxidase taken up and transported by undamaged as well as by damaged fibers in the central nervous system? Brain Res 278 (1-2):1-9, 1983. [111]
Dietrichs, E., Røste, L.S., Quist, H., Walberg, F. The raphe nuclei project to the lateral reticular nucleus in the cat. Neurosci Lett, Suppl 14:93, 1983.
Brodal P., Dietrichs E., Bjaalie J.G., Nordby T., Walberg F. Uptake of HRP-WGA in passing fibers in the CNS. Neurosci Lett, Suppl 14:43, 1983.
Dietrichs, E., Walberg, F. Cerebellar cortical afferents from the red nucleus in the cat. Exp Brain Res 50(2-3):353-358, 1983. [22]
Dietrichs, E., Zheng, Z.H., Walberg, F. The cerebellar corticovestibular projection in the cat as studied with retrograde transport of horseradish peroxidase. Anat Embryol 166(3):369-83, 1983. [23]
Dietrichs, E., Walberg, F. The cerebellar corticonuclear and nucleocortical arrangement in the cat. Neurosci Lett, Suppl 10:146, 1982.
Dietrichs, E., Walberg, F. The cerebellar corticovestibular and corticonuclear projections in the cat. Neuroscience 7:S55, 1982. (First World Congress of IBRO)
Walberg, F. Paths descending from the brain stem. An overview. In: Brain Stem Control of Spinal Mechanisms, pp. 1-17. (Eds. Sjölund B, Björklund A). Elsevier Biomedical Press, Amsterdam, 1982.
Zheng, Z.H., Dietrichs, E., Walberg, F. Cerebellar afferent fibres from the dorsal motor vagal nucleus in the cat. Neurosci Lett 32(2):113-118, 1982. [36]
Walberg, F. The vestibulo- and reticulocerebellar projections in the cat as studied with horseradish peroxidase as a retrograde tracer. Exp Brain Res, Suppl 6:477-498, 1982.
Walberg, F. Olivary afferents from the brain stem reticular formation. Exp Brain Res 47(1):130-136, 1982. [10]
Walberg, F. The origin of olivary afferents from the central grey and its surroundings in the cat. Anat Embryol 164(1):139-151, 1982. [19]
Walberg, F., Dietrichs, E. Olivary afferents from the raphe nuclei as studied with retrograde transport of horseradish peroxidase. Anat Embryol 164(1):85-93, 1982. [13]
Brodal, A., Walberg, F. A re-evaluation of the question of ascending fibers in the pyramidal tract. Brain Res 232(2):271-281, 1982. [5]
Walberg, F. The trigemino-olivary projection in the cat as studied with retrograde transport of horseradish peroxidase. Exp Brain Res 45(1-2):101-107, 1982. [16]
Walberg, F. The diencephalo-olivary projection in the cat as studied with retrograde transport of horseradish peroxidase. Anat Embryol 163:223-234, 1981. [15]
Walberg, F., Nordby, T. A re-examination of the rubro-olivary tract in the cat, using horseradish peroxidase as a retrograde and an anterograde neuronal tracer. Neuroscience 6(11):2379-2391, 1981. [21]
Dietrichs, E., Walberg, F. The cerebellar nucleo-olivary projection in the cat. Anat Embryol 162(1):51-67, 1981. [24]
Walberg, F., Nordby, T., Hoffmann K.P., Holländer H. Olivary afferents from the pretectal nuclei in the cat. Anat Embryol 161(3):291-304, 1981. [55]
Dietrichs, E., Walberg, F., Nordby, T. On retro- and anterograde transport of horseradish peroxidase in the pontocerebellar fibers as studied with the Mesulam TMB technique. Brain Res 204(1):179-183, 1981. [11]
Dietrichs, E., Walberg, F. The cerebellar corticonuclear and nucleocortical projections of crus I and II. Neurosci Lett, Suppl 5:439, 1980.
Dietrichs, E., Walberg, F., Nordby, T. Comments upon the use of HRP as an anterograde neuronal tracer. Neurosci Lett, Suppl 5:191, 1980.
Walberg, F. The cerebellar projection of some lower brain stem nuclei as studied by the retrograde transport of horseradish peroxidase. In: Modern Aspects of the Study of Localization and Organization of Cerebral Functions, pp. 58-72. (Ed. Adrianov OS). (50th Anniversary of Brain Research Institute, Moskva, 1978.) Meditsina, Moskva,
Brodal, A., Walberg, F., Berkley, K.J., Pelt, A. Anatomical demonstration of branching olivocerebellar fibres by means of a double retrograde labelling technique. Neuroscience 5(12):2193-2202, 1980. [45]
Kotchabhakdi, N., Rinvik, E., Walberg, F., Yingchareon, K. The vestibulothalamic projections in the cat studied by retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. Exp Brain Res 40(4):405-418, 1980. [53]
Dietrichs, E., Walberg, F. The cerebellar corticonuclear and nucleocortical projections in the cat as studied with anterograde and retrograde transport of horseradish peroxidase. II. Lobulus simplex, crus I and II. Anat Embryol 161(1):83-103, 1980. [50]
Walberg, F., Nordby, T., Dietrichs, E. A note on the anterograde transport of horseradish peroxidase within the olivocerebellar fibres. Exp Brain Res 40(2):233-236, 1980. [54]
Walberg, F. Olivocerebellocortical projection in the cat as determined with the method of retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. I. Topographical pattern. In: The Inferior Olivary Nucleus: Anatomy and Physiology. (Eds. Courville E et al.). Raven Press, New York, 1980.
Kotchabhakdi, N., Hoddevik, G.H., Walberg, F. The reticulocerebellar projection in the cat as studied with retrograde transport of horseradish peroxidase. Anat Embryol 160(3):341-359, 1980. [18]
Somana, R., Walberg, F. A re-examination of the cerebellar projections from the gracile, main and external cuneate nuclei in the cat. Brain Res 186(1):33-42, 1980. [47]
Kotchabhakdi, N., Rinvik, E., Yingchareon, K., Walberg, F. Afferent projections to the thalamus from the perihypoglossal nuclei. Brain Res 187(2):457-461, 1980. [20]
Somana, R., Kotchabhakdi, N., Walberg, F. Cerebellar afferents from the trigeminal sensory nuclei in the cat. Exp Brain Res 38(1):57-64, 1980. [67]
Dietrichs, E., Walberg, F. The cerebellar corticonuclear and nucleocortical projections in the cat as studied with anterograde and retrograde transport of horseradish peroxidase. I. The paramedian lobule. Anat Embryol 158(1):13-39, 1979. [74]
Somana, R., Walberg, F. The cerebellar projection from the paratrigeminal nucleus in the cat. Neurosci Lett 15(1):49-54, 1979. [10]
Walberg, F., Brodal, A. The longitudinal zonal pattern in the paramedian lobule of the cat’s cerebellum: an analysis based on a correlation of recent HRP data with results of studies with other methods. J Comp Neurol 187(3):581-588, 1979. [29]
Somana, R., Walberg, F. The cerebellar projection from the parabrachial nucleus in the cat. Brain Res 172(1):144-149, 1979. [38]
Dietrichs, E., Walberg, F. The cerebellar projection from the lateral reticular nucleus as studied with retrograde transport of horseradish peroxidase. Anat Embryol 155(3):273-290, 1979. [64]
Walberg, F., Kotchabhakdi, N., Hoddevik, G.H. The olivocerebellar projections to the flocculus and paraflocculus in the cat, compared to those in the rabbit. A study using horseradish peroxidase as a tracer. Brain Res 161(3):389-398, 1979. [38]
Hoddevik, G.H., Walberg, F. The pontine projection onto longitudinal zones of the paramedian lobule in the cat. Exp Brain Res 34(2):233-240, 1979. [25]
Somana, R., Walberg, F. Cerebellar afferents from the nucleus of the solitary tract. Neurosci Lett 11(1):41-47, 1979. [55]
Somana, R., Walberg, F. The cerebellar projection from locus coeruleus as studied with retrograde transport of horseradish peroxidase in the cat. Anat Embryol 155(1):87-94, 1978. [22]
Walberg, F. Comments on the morphology of inhibitory axons. In: Amino Acids as Chemical Transmitters, pp. 31-38. (Ed. Fonnum F). Plenum Publ Corp, 1978.
Kotchabhakdi, N., Walberg, F., Brodal, A. The olivocerebellar projection in the cat studied with the method of retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. VII. The projection to lobulus simplex, crus I and II. J Comp Neurol 182(2):293-314, 1978. [32]
Somana, R., Walberg, F. Cerebellar afferents from the paramedian reticular nucleus studied with retrograde transport of horseradish peroxidase. Anat Embryol 154(3):353-368, 1978. [43]
Babmindra, V., Walberg, F. Afferentiation sources in the cat motor cortex revealed of the peroxidase method. Arch Anat Histol Embryol 74:13-18, 1978.
Kotchabhakdi, N., Walberg, F. Cerebellar afferent projections from the vestibular nuclei in the cat: an experimental study with the method of retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. Exp Brain Res 31(4):591-604, 1978. [116]
Kotchabhakdi, N., Walberg, F. Primary vestibular afferent projections to the cerebellum as demonstrated by retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. Brain Res 142(1):142-146, 1978. [47]
Kotchabhakdi, N., Hoddevik, G.H, Walberg, F. Cerebellar afferent projections from the perihypoglossal nuclei: an experimental study with the method of retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. Exp Brain Res 31(1):13-29, 1978. [82]
Corvaja, N., Grofova, I., Pompeiano, O., Walberg, F. The lateral reticular nucleus in the cat. I. An experimental anatomical study of its spinal and supraspinal afferent connections. Neuroscience 2(4):537-553, 1977. [104]
Corvaja, N., Grofova, I., Pompeiano, O., Walberg, F. The lateral reticular nucleus in the cat. II. Effects of lateral reticular lesions on posture and reflex movements. Neuroscience 2(6):929-943, 1977. [49]
Pierce, ET., Hoddevik, G.H., Walberg, F. The cerebellar projection from the raphe nuclei in the cat as studied with the method of retrograde transport of horseradish peroxidase. Anat Embryol 152(1):73-87, 1977. [33]
Brodal, A., Walberg, F. The olivocerebellar projection in the cat studied with the method of retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. VI. The projection onto longitudinal zones of the paramedian lobule. J Comp Neurol 176(2):281-294, 1977. [55]
Kotchabhakdi, N., Walberg, F. Cerebeller afferents from neurons in motor nuclei of cranial nerves demonstrated by retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. Brain Res 137(1):158-163, 1977. [53]
Brodal, P., Walberg, F. The pontine projection to the crebellar anterior lobe. An experimental study in the cat with retrograde transport of horseradish peroxidase. Exp Res 29(2):233-248, 1977. [48]
Brodal, A., Walberg, F. The olivocerebellar projection in the cat studied with the method of retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. IV. The projection to the anterior lobe. J Comp Neurol 172(1):85-108, 1977. [86]
Hoddevik, G.H., Brodal, A., Walberg, F. The olivocerebellar projection in the cat studied with the method of retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. III. The projection to the vermal visual area. J Comp Neurol 169(2):155-170, 1976. [82]
Walberg, F., Holländer, H., Grofova, I. An autoradiographic identification of Purkinje axon terminals in the cat. J Neurocytol 5(2):157-169, 1976. [9]
Walberg, F., Brodal, A., Hoddevik, G.H. A note on the method of retrograde transport of horseradish peroxidase as a tool in studies of afferent cerebellar connections, particularly those from the inferior olive; with comments on the orthograde transport in Purkinje cell axons. Exp Brain Res 24(4):383-401, 1976. [65]
Walberg, F. Experimental studies on the termination of the Purkinje cells: light and electron microscopic findings including observtions using tracer techniques. Symposium on Structure and Function of Central Neuronal Networks, Nikko, Japan, 1975. J Physiol Soc Jap 37:375-377, 1975.
Walberg, F. Expermental studies on the cerebellar projection from some brain stem nuclei using the horseradish peroxidase method. 10th International Congress of Anatomists. Kyoto Symposium of the Nervous System. Kyoto, Japan, 1975.
Rinvik, E., Walberg, F. Cerebellar Projections from the Main and External Cuneate Nuclei Demonstrated by Means of Retrograde Transport of Macromolecules. In: Proceedings. Tenth International Congress of Anatomists and Eightieth Annual Meeting Japanese Association of Anatomists, Tokyo, Japan, 1975.
Brodal, A., Walberg, F., Hoddevik, G.H. The olivocerebellar projection in the cat studied with the method of retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. J Comp Neurol 164(4):449-469, 1975. [90]
Rinvik, E., Walberg, F. Studies on the cerebellar projections from the main and external cuneate nuclei in the cat by means of retrograde axonal transport of horseradish peroxidase. Brain Res 95(2-3):371-381, 1975. [70]
Hoddevik, G.H., Brodal, A., Walberg, F. The reticulovestibular projection in the cat. An experimental study with silver impregnation methods. Brain Res 94(3):383-99, 1975. [29]
Grant, G., Walberg, F. The light and electron microscopical appearance of anterograde and retrograde neuronal degeneration. In: Dynamics of Degeneration and Growth in Neurons, pp. 5-18. (Eds. Fuxe K, Olson L, Zotterman Y). Pergamon Press Oxford and New York, 1974.
Walberg, F. Crossed reticulo-reticular projections in the medulla, pons and mesencephalon. An autoradiographic study in the cat. Z Anat Entwickl Gesch 143:127-134, 1974. [35]
Walberg, F. Descending connections from the mesencephalon to the inferior olive: an experimental study in the cat. Exp Brain Res 20(2):145-156, 1974. [30]
Fonnum, F., Grofova, I., Rinvik, E., Storm-Mathisen, J., Walberg, F. Origin and distribution of glutamate decarboxylase in substantia nigra of the cat. Brain Res 71(1):77-92, 1974. [365]
Fonnum, F., Walberg, F. The concentration of GABA within inhibitory nerve terminals. Brain Res 62(2):577-579, 1973. [27]
Fonnum, F., Walberg, F. An estimation of the concentration of y-aminobutyric acid and glutamate decarboxylase in the inhibitory Purkinje axon terminals in the cat. Brain Res 54:115-127, 1973. [95]
Grant, G., Walberg, F. The light and electron microscopical appearance of anterograde and retrograde neuronal degeneration. Symposium ”Dynamics of Degeneration and Growth in Neurons”. The Wenner-Gren Center, Stockholm, 1973.
Walberg, F. The vestibular nuclei and their connections with the eight nerve and the cerebellum. Symposium ”The Vestibular System”, pp. 32-53. The Center for Continuing Education, Univ of Chicago, 1973. (Ed. Naunton RF), Academic Press Inc, New York, Monograph printed 1975.
Walberg, F. Experimental, morphological and microchemical studies of the Purkinje axon terminals. Conditional Reflex 8:3, 1973.
Walberg, F. Experimental studies on the Purkinje cell terminals in the vestibular and cerebellar nuclei. Symposium Kosice, Czechoslovakia, ”On Experimental and Clinical Neurobiology”, 1973.
Walberg, F. Descending and reticular relations to the vestibular nuclei: Anatomy. Prog Brain Res 37:585-588, 1972.
Walberg, F. Cerebellovestibular relations: Anatomy. Prog Brain Res 37:361-376, 1972.
Walberg, F. Light and electron microscopical data on the distribution and termination of primary vestibular fibers. In: Basic Aspects of Central Vestibular Mechanisms. (Eds. Brodal A, Pompeiano O). Elsevier, Amsterdam. Prog Brain Res 37:79-88, 1972.
Walberg, F. Experimental morphological and microchemical studies of the Purkinje axon terminals. Symposium Pavlovan Society, 1972.
Walberg, F. Experimental electron microscopical studies of connection to the brain stem nuclei. Symposium on Electron Microscopy, Istanbul, Turkey, 1972.
Walberg, F. Further studies on silver impregnation of normal and degenerating boutons. A light and electron microscopical investigation of a filamentous degenerating system. Brain Res 36(2):353-369, 1972. [36]
Walberg, F. Do silver stains impregnate normal and degenerating boutons? A study based on light and electron microscopical observations. Symposium Varna, Bulgaria, 1971.
Walberg, F. Does silver impregnate normal and degenerating boutons? A study based on light and electron microscopical observations of the inferior olive. Brain Res 31(1):47-65, 1971. [53]
Fonnum, F., Storm-Mathisen J., Walberg, F. Axon terminals and inhibitory transmitter substances. A study of the distribution of GAD in Purkinje cells in the cat. Proc Scand Electron Micr Soc Ann Meet, 1970. J Ultrastruct Res 36:524, 1971.
Walberg, F. Electron microscopy as a tool in experimental neuroanatomy. V. Reuniao Annual da Sociedade Portugesa de Microscopia Electronica, Porto, Portugal, No. 12, 1970, No. 12. (Ikke trykket).
Fonnum, F., Storm-Mathisen J., Walberg, F. Glutamate decarboxylase in Purkinje cell axons and boutons. IX International Congress of Anatomists, Leningrad, USSR, 1970.
Fonnum, F., Storm-Mathisen, J., Walberg, F. Glutamate decarboxylase in inhibitory neurons. A study of the enzyme in Purkinje cell axons and boutons in the cat. Brain Res 20(2):259-275, 1970. [233]
Walberg, F. Light and electronmicroscopic studies of two cerebellar relay nuclei. The Cerebelum in Health and Disease, St. Louis, Missouri, USA, 39-62, 1970.
Fonnum, F., Storm-Mathisen, J., Walberg, F. GABA synthesis in Purkinje axon terminals in cat. In: Paoletti R, Fumagalli R, Galli C (Eds.): Second International Meeting og the International Scociety for Neurochemistry, Tamburini, Milan, p. 170, 1969.
Rinvik, E., Walberg, F. Is there a cortico-nigral tract? A comment based on experimental electron microscopic observations in the cat. Brain Res 14(3):742-744, 1969. [31]
Walberg, F., Mugnaini, E. Distinction of degenerating fibres and boutons of cerebellar and peripheral origin in the Deiters’ nucleus of the same animal. Brain Res 14(1):67-75, 1969. [28]
Holländer, H., Brodal, P., Walberg, F. Electronmicroscopic observations on the structure of the pontine nuclei and the mode of termination of the corticopontine fibres. An experimental study in the cat. Exp Brain Res 7(2):95-110, 1969. [90]
Walberg, F. Experimental Light and Electron Microscopical Studies of Brain Stem Nuclei. XII Morphological Congress, Prague, 1969.
Walberg, F. Morphological correlates of postsynaptic inhibitory processes. In: Euler C von, Skoglund E, Söderberg V (Eds) Structure and Function of Inhibitpry Neuronal Mechanisms, pp. 7-14. Pergamon Press, Osford, 1968.
Mugnaini, E., Walberg, F. Termination of the cerebellar vermal corticovestibular fibers in the cat. J Ultrastruct Res 20:304, 1967.
Mugnaini, E., Walberg, F., Brodal, A. An experimental study of the termination of the primary vestibular fibers in the lateral vestibular nucleus of the cat. J Ultrastruct Res 20:304, 1967.
Walberg, F. Experimental studies of the distribution of degenerating boutons in the cuneate nucleus. J Ultrastruct Res 18:235-236, 1967.
Mugnaini, E., Walberg, F. An experimental electron microscopical study on the mode of termination of cerebellar corticovestibular fibres in the cat lateral vestibular nucleus (Deiters’ nucleus). Exp Brain Res 4(3):212-236, 1967. [87]
Mugnaini, E., Walberg, F., Brodal, A. Mode of termination of primary vestibular fibres in the lateral vestibular nucleus. Exp Brain Res 4(3):187-211, 1967. [96]
Mugnaini, E., Walberg, F., Hauglie-Hanssen, E. Observations on the fine structure of the lateral vestibular nucleus (Deiters’ nucleus) in the cat. Exp Brain Res 4(2):146-186, 1967. [92]
Walberg, F. Description of certain specializations occurring in the cuneate nucleus. J Ultrastruct Res 14:415, 1966.
Walberg, F. Elongated vesicles in terminal boutons of the central nervous system, a result of aldehyde fixation. Acta Anat 65(1):224-235, 1966. [71]
Walberg, F. The fine structure of the cuneate nucleus in normal cats and following interruption of afferent fibres. Exp Brain Res 2(2):107-128, 1966. [103]
Walberg, F. Hva elektronmikroskopet kan yte i utforskningen av nervesystemet. Nor Tannlægeforen Tid 76(6):351-371, 1966.
Alksne, J.F., Blackstad, T., Walberg, F., White, LE Jr. Electron microscopy of axon degeneration: A valuable tool in experimental neuroanatomy. Ergebn Anat Entwickl Gesch 39(1):3-32, 1966.
Walberg, F. A special type of synaptic vesicles in boutons in the inferior olive. J Ultrastruct Res 12(1-2):237, 1965. [22]
Blackstad, T., Walberg, F., White LE. Early stages of terminal axonal degeneration in the fascia dentate. J Ultrastruct Res 12(1-2):236, 1965. [9]
Walberg, F. An electron microscopic study of terminal degenration in the inferior olive of the cat. J Comp Neurol 125(2):205-221, 1965. [69]
Walberg, F. Axoaxonic contacts in the cuneate nucleus, probable basis for presynaptic depolarization. Exp Neurol 13(2):218-231, 1965. [101]
Mugnaini, E., Walberg, F. The perivascular elements in the central nervous system. An electron microscopical study. Acta Neurol Scand 41, Suppl 13:629-636, 1965.
Mugnaini, E., Walberg, F. The fine structure of the capillaries and their surrpoundings in the cerebral hemispheres of Myxine glutinosa. Z Zellforsch 66(3):333-351, 1965. [46]
Walberg, F. Aktuelle problemer i nevrohistorien. Tidsskr Norske Lægeforen 85:112-115, 1965.
Walberg, F. Studies of bouton degeneration in the inferior olive. Symp Biol Hung 5:243-249, 1965.
Walberg, F. Når aldermen nærmer seg. I. Kan vi forlenge livet? Nasjonalforlaget A/S Oslo, 1964.
Walberg, F. The early changes in degenerating boutons and the problems of argyrophilia. Light and electron microscopical observations. J Comp Neurol 122:113-137, 1964. [97]
Walberg, F. Experimental demonstration of a somatotopical organization of the cerebello-vestibulo-spinal pathway. In: Experimental Embryology and Neuroanatomy, pp. 91-105. Publ. House of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, 1964.
Walberg, F., Jansen, S. Cerebellar corticonuclear projections studied experimentally with silver impregnation methods. J Hirnforsch 6:338-354, 1964.
Walberg, F. Further electron microscopical investigations of the inferior olive of the cat. Prog Brain Res 6:59-75, 1964.
Walberg, F. Bouton degeneration in the inferior olive. J Ultrastruct Res 9:399, 1963.
Walberg, F. An electron microscopic study of the inferior olive of the rat. J Ultrastruct Res 8:193, 1963.
Mugnaini, E., Walberg, F. Ultrastructure of neuroglia. Ergebn Anat Entwickl Gesch 37:194-236, 1964.
Walberg, F. An electron microscopical study of the inferior olive in the cat, normal and experimental findings. Acta Neurol Scand 39: Suppl 4:308-313, 1963.
Walberg, F. Role of normal dendrites in removal of degenerating terminal boutons. Exp Neurol 8:112-124, 1963. [57]
Rinvik, E., Walberg, F. Demonstration of a somatotopically arranged cortico-rubral projection in the cat. An experimental study with silver methods. J Comp Neurol 120:393-407, 1963. [143]
Walberg, F. An electron microscopic study of the inferior olive of the cat. J Comp Neurol 120:1-17, 1963. [61]
Walberg, F. Hørebanenes anatomi. Det Norske Medicinske Selskab, 1961. Nord Med 69:266, 1963.
Walberg, F., Pompeiano O., Westrum LE., Hauglie-Hanssen E. Fastigioreticular fibers in the cat. An experimental study with silver methods. J Comp Neurol 119:187-199, 1962. [139]
Brodal, A., Pompeiano, O., Walberg, F. The vestibular nuclei and their connections. Anatomy and functional correlations. Ramsay Henderson Trust Lexture. Oliver and Boyd, Edinburgh, 1962.
Walberg, F., Pompeiano, O., Brodal, A., Jansen, J. The fastigiovestibular projection in the cat. An experimental study with silver impregnation methods. J Comp Neurol 118:49-75, 1962. [148]
Walberg, F. Aldringens cytology og histology. Tidsskr Nor Lægeforen 81:1581-1586, 1961.
Walberg, F. Fastigiofugal fibers to the perihypoglossal nuclei in the cat. Exp Neurol 3:525-541, 1961. [45]
Walberg, F. Experimental demonstration of a somatotopical localization within the lateral vestibular nucleus (Deiters’ nucleus). Acta Psychiat Scand 36: Suppl 150:312-313, 1961.
Walberg, F., Jansen, J. Cerebellar corticovestibular fibers in the cat. Exp Neurol 3:32-52, 1961. [135]
Walberg, F. Nyere undersøkelser over musklenes bygning og funksjon. Nor Tannlægeforen Tid 71:1-12, 1961.
Walberg, F. Prenatal development of the face, the nasal and oral cavities and the cranium. In: Textbook of Orthodontics, Chapter I, pp. 3-22. McGraw Hill, New York, 1961.
Brodal, A., Walberg, F., Taber, E. The raphe nuclei of the brain stem in the cat. III. Afferent connections. J Comp Neurol 114:261-281, 1960. [109]
Brodal, A., Taber, E., Walberg, F. The raphe nuclei of the brain stem in the cat. II. Efferent connections. J Comp Neurol 114:239-259, 1960. [247]
Taber, E., Brodal, A., Walberg, F. The raphe nuclei of the brain stem in the cat. I. Normal topography and cytoarchitecture and general discussion. J Comp Neurol 114:161-187, 1960. [298]
Walberg, F. Further studies on the descending connections to the inferior olive: reticulo-olivary fibers: an experimental study in the cat. J Comp Neurol 114:79-87, 1960. [58]
Bowsher, D., Brodal, A., Walberg, F. The relative values of the Marchi method and some silver impregnation techniques. Brain 83:150-160, 1960. [64]
Walberg, F., Pompeiano, O. Fastigofugal fibers to the lateral reticular nucleus. An experimental study in the cat. Exp Neurol 2:40-53, 1960. [66]
Brodal, A., Walberg, F. Anatomical studies of some corticofugal connections to the brain stem. Proc Second Int Meeting Neurobiologists, Amsterdam 1959. Elsevier Publ Comp, Amsterdam, 1960.
Walberg, F. New anatomical data concerening the interaction between cortex cerebri and motor and sensory nuclei in the brain stem. Acta Psychiat Neurol Scand, Suppl 137:182, 1959.
Walberg, F., Bowsher, D., Brodal, A. The termination of primary vestibular fibers in the vestibular nuclei in the cat. An experimental study with silver methods. J Comp Neurol 110(3):391-419, 1958. [179]
Walberg, F. On the termination of the rubrobulbar fibers. Experimental observations in the cat. J Comp Neurol 110(1):65-73, 1958. [23]
Walberg, F. Descending connections to the lateral reticular nucleus. An experimental study in the cat. J Comp Neurol 109(3):363-389, 1958. [74]
Walberg, F., Kaada, B., Næss, K., Kristiansen, K. Synapsene i sentralnervesystemet. Anatomiske, fysiologiske, farmakologiske og kliniske synspunkter. Tidsskr Nor Lægeforen 78(6):223-244, 1958.
Walberg, F. Ansiktets, nesehulens, munnhulens og kraniets prenatale utvikling. I: Nordisk Lärobok i Odontologisk Ortopedi, Kap. I, pp. 11-24 i. Sveriges Tandläkareförbunds Förlagsförening u.p.a. Stockholm, 1958.
Pompeiano, O., Walberg, F. Descending connections to the vestibular nuclei. An experimental study in the cat. J Comp Neurol 108(3):465-503, 1957. [114]
Walberg, F. Do the motor nuclei of the cranial nerves receive corticofugal fibres? An experimental study in the cat. Brain 80(4):597-605, 1957. [63]
Walberg, F. Corticofugal fibres to the nuclei of the dorsal columns. An experimental study in the cat. Brain 80(2):273-287, 1957. [109]
Scheibel, M., Scheibel, A., Walberg, F., Brodal, A. Areal distribution of axonal and dendritic patterns in inferior olive. J Comp Neurol 106(1):21-50, 1956. [44]
Walberg, F. Descending connections to the inferior olive. An experimental study in the cat. J. Comp Neurol 104(1):77-174, 1956. (Thesis) [252]
Walberg, F. Über die sogennante ”Zentrale Haubenbahn”. Arch Psychiat Nervenkr 193(3):252-260, 1955.
Walberg, F. Trekk av kjeveleddets comparative anatomi. Nor Tannlægeforen Tid, 417-423, 1954.
Walberg, F. Descending connections to the inferior oliva. An experimental study in the cat. (A preliminary report) In: Aspects of Cerebellar Anatomy, pp. 249-263. (Eds. Jansen J, Brodal A). Johan Grundt Tanum, 1954.
Walberg, F., Brodal, A. Pyramidal tract fibres from temporal and occipital lobes. An experimental study in the cat. Brain 76(3):491-500, 1953. [43]
Walberg, F., Brodal, A. Spino-pontine fibers in the cat. J Comp Neurol 99(2):251-287, 1953. [40]
Brodal, A., Walberg, F. Ascending fibers in pyramidal tract of the cat. Arch Neurol Psychiat 68(6):755-775, 1953. [63]
Walberg, F. The lateral reticular nucleus of the medulla oblongata in mammals; a comparative-anatomical study. J Comp Neurol 96(2):283-343, 1952. [89]
Blackstad, T., Brodal A., Walberg F. Some observations on normal and degenerating terminal boutons in the inferior olive of the cat. Acta Anat 11(2-3):461-477, 1951. [25]
Brodal, A., Walberg F., Blackstad T. Termination of spinal afferents to inferior olive in the cat. J Neurophysiol 13(6):431-454, 1950. [147]
Walberg, F. The lateral reticular nucleus of the medulla oblongata. A comparative-anatomical study. Acta Psychiat Neurol Scand, Suppl 74:92-94, 1950.
Walberg, F. Litt om lillehjernen og dens funksjon belyst ved eksperimentelle og komparativ-anatomiske undersøkelser. Nor Tannlægeforen Tid 3:85-104, 1950.
Walberg, F. Etter hvilke retningslinjer vil De gå fram ved undersøkelse og behanding av en pasient som lider av kronisk marginal paradentitt? Nor Tannlægeforen Tid, 227-236, 1948.

[Antall siteringer i Science Citation Index 1945-2006 er angitt i hakeparentes.]

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS