Hjem

Minnetale over professor Jon Bremer

holdt i Den matematisk-naturvitenskapelige klasses møte
den 19. oktober 2006

av professor Kaare R. Norum

Professor dr. med. Jon Bremer døde plutselig lørdag den 12. november i 2005. Han ble 77 år og var aktiv forsker helt til det siste. Ved hans død mistet norsk medisin en av sine mest betydelige vitenskapsmenn.

Han tok artium på Eidsvoll Landsgymnas i 1948, og etter militærtjeneste startet Jon som medisinsk student ved Universitetet i Oslo. Han ble cand.med. i 1956, dr. med. i 1957, dosent i klinisk kjemi i 1966 og professor i medisinsk kjemi fra 1972.

Bremer fikk sin første vitenskapelige trening på Biokjemisk avdeling på Radiumhospitalet. Hans sjef, Lorentz Eldjarn, rådet han til å supplere sime medisinske studier med kunnskaper innen kjemi. Jon tok derfor parallelt med medisinerstudiet bifag i kjemi og eksamen i kvalitativ kjemisk analyse. Disse kunnskaper kom til å bety meget for hans senere forskning. På Radiumhospitalet gjorde han seg raskt bemerket som en usedvanlig kreativ og talentfull ung mann. Han lærte seg fort forskningens harde krav og grunnregler. Jon Bremers første vitenskapelige artikkel ble skrevet under veiledning av Eldjarn, og Jons siste artikkel var en hyllest til sin læremester!

Jon Bremer ble en drivende kraft i utviklingen av biokjemisk fettforskning. Her har han klarlagt hele tre biokjemiske reaksjonsveier. Allerede som medisinerstudent påviste han de kjemiske reaksjoner som gallesyrene måtte gjennomgå før de kunne forlate leveren. Dette var hans doktorgradsavhandling. Den vakte oppsikt, både fordi den var skrevet av en medisinsk student - på nynorsk - og fordi den inneholdt grunnleggende nye resultater.

Neste bragd gjorde Bremer som trettiåring i USA hos professor Greenberg. Der la han frem bevis for en stoffskiftevei for dannelsen av cholin og lecithin, som er et viktig fettstoff i av alle kroppens cellemembraner. Denne forskningen er blitt klassisk innen biokjemien.

Mest kjent er likevel Jon Bremer blitt for sin oppdagelse av carnitinets betydning. Carnitin er en type B-vitamin som stimulerer forbrenningen av fettsyrer. Bremer greide å oppklare hvordan carnitinet virker - et vitenskapelige nybrottsarbeide som har vært lærebokstoff i over 20 år. Denne forskningen er i Nobelpris-klassen! Han ble da også foreslått til denne prisen!

Men la meg gå i litt mer detalj i hans vitenskapelige liv og gjerning:


Bremers forskning kan, for oversiktens skyld, deles inn
i fem avsnitt:

 1. Konjugering av gallesyrer
 2. Biosyntese av cholin og lecithin
 3. Carnitin
 4. Kompartmentering og regulering av lipidstoffskiftet
 5. Metabolismen av meget lange fettsyrer

Innen alle disse fem omrader har Bremer levert meget vesentlige bidrag ti1 vår forståelse av sentrale biokjemiske reaksjons-mekanismer. Det er en logisk konsekvens i overgangen fra det ene området ti1 det andre, og Jon Bremers utvikling som vitenskapsmann vitner om stor originalitet, imponerende arbeidsinnsats og utpregede evner ti1 samarbeid og opplæring av yngre kolleger. Alle hans tidligere elever, jeg er den første han hadde, er meget takknemlige for den kunnskap og erfaring han delte med oss. Han hjalp oss og korrigerte oss med et smil, men var både fast i fisken og kunne være ganske sta, - og hadde nesten alltid rett!

1. Konjugering av gallesyrer
Jon Bremers vesentlige vitenskapelige innsats innen gallesyre-feltet, er påvisningen av at konjugeringen med taurin og glycin går over et gallesyre-CoA intermediat. Han brukte i sine konjugeringsstudier radioaktivt taurin og glycin, og kunne på en enkel måte skille fritt taurin og glycin fra de konjugerte gallesyrene ved en fordeling mellom butanol og vann. Denne enkle, men geniale metode ti1 skille mellom hydrofile og lipofile substanser brukte Bremer med stort hell også senere i sin vitenskapelige karriere. Konjugeringen av gallesyrer var ingen likevektsreaksjon, men forløp så å si kvantitativt. Reaksjonsmekanismen ble nøye studert, og Bremer gjorde en he1 del interessante iakttakelser. Prosessen skjedde i to trinn, først en enzymatisk dannelse av gallesyre-CoA estere, og deretter en enzymatisk reaksjon med taurin eller cholin under dannelsen av konjugerte gallesyrer. Bremer fant at reaksjonsproduktene hemmet sin egen dannelse og påviste en strukturell likhet mellom sidekjeden i taurocholsyre og CoA.

Med sitt doktorarbeid og de publikasjoner som lå ti1 grunn for dette, klarla Bremer faktisk en ny metabolsk pathway, nemlig konjugeringen av gallesyrer med taurin og cholin som går via acyl-CoA intermediater. Dette er nå blitt lærebokstoff.

2. Biosyntese av cholin og lecithin
Den neste periode i Bremers arbeid som forsker er preget av miljøet til professor Greenberg i San Francisco. Han ble satt ti1 å arbeide med cholinets biokjemi. Professor Greenberg og hans gruppe hadde i flere år arbeidet med dette, og Bremer skulle bare legge siste brikke på plass i en ny pathway som Greenberg hadde postulert.

Jon Bremer fikk ikke denne brikken ti1 å passe, han trodde han tok feil, gjorde forsøkene om igjen, men fant ut at de ideer Greenberg hadde om methyleringen av cholin måtte være gale. Jon Bremer kunne legge fram bevis for en helt ny pathway. Han viste at serin først blir dekarboxylert og methylert etter det er omdannet til fosfatidylserin. Videre kunne han vise at samtlige methylgrupper blir innført ved transmethylering fra S-adenosylmethionin.
Arbeidet hos professor Greenberg i San Francisco ble meget fruktbart. Resultatet var publiseringen av en ny metabolsk vei for metabolismen av fosfolipider og methylgrupper. Denne publikasjonen er blitt en klassiker i fosfolipidlitteraturen. Professor Greenberg skrev noen år senere sitt laboratoriums 60-årige historie og karakteriserte Jon Bremers besøk slik: "One of our most recent post-doctorial fellows, Jon Bremer, came from Norway. In the year and a half he was with us he performed a monumental amount of research".

3. Carnitin
Jon Bremers navn i vitenskapelig litteratur er nært knyttet ti1 carnitin. Hans første publikasjon om carnitin kom i 1961, og senere har nesten alle av Jon Bremers vitenskapelige arbeider omhandlet carnitin eller acylcarnitiner, enten som hovedtema eller som forklarende sidetemaer.

Jon Bremer hadde i San Francisco arbeidet med biosyntese av cholin, og strukturlikheten mellom cholin og carnitin gjorde at han startet med studier av biosyntesen av carnitin da han kom tilbake ti1 Norge. Han kunne vise at carnitins methylgrupper kom fra methionin, og at gamma-butyrobetain ble effektivt omdannet til carnitin. Dette ble samtidig og uavhengig vist av svensken Lindstedt. Jon arbeidet ikke mer med biosyntesen av carnitin. Han ville nemlig vite hva carnitinet gjorde i kroppens metabolisme. Den absolutt største bragd til Jon Bremer var klargjøringen av carnitinets virkemåte.

Carnitinet har en lang biokjemisk historie. Det ble oppdaget som et viktig stoff i muskelvev i 1905, og dets kjemiske natur ble klarlagt i 1927. Ny interesse ble skapt i begynnelsen av 1950-årene da det ble vist at carnitin var en essensiell vekstfaktor for en melorm, Terrebrio mollitor, og carnitin ble betraktet som et vitamin (vitamin Bt).

Det er i etterpåklokskapens lys interessant å lese at larver med carnitinmangel døde fete selv om de sultet, dvs. de var ikke i stand til å nyttiggjøre sine fettlagre for å overleve. I 1955 publiserte Friedman og Fraenkel at carnitin reversibelt kunne acetyleres ved hjelp av acetyl-CoA i lever. Samme året viste Fritz at carnitin var den aktive komponent i muskelekstrakter som en tidligere hadde funnet kunne stimulere fettsyreoksidasjonen i lever. På slutten av 1950-årene var det kjent at mitochondrier inneholdt fettsyrenes oksydasjonssystem, men at CoA og acyl-CoA ikke kunne passerne gjennom membranene i mitochondriene. Hvordan kom da de aktiverte fettsyrene inn i mitochondriene? Jon tenkte seg at det ble dannet acylcarnitiner, som representerte aktiverte fettsyrer. Han foreslo at carnitin var en bærer av aktiverte fettsyrer gjennom mitochondriemembranen. Jon Bremer testet denne hypotese ved å syntetisere acetylcarnitin og palmitylcarnitin, som begge viste seg å være utmerkede substrater for oksidasjon i isolerte mitochondrier. Han kunne videre vise at den mitochondrielle oksydasjon av palmityl-CoA var carnitinavhengig, og at palmitylcarnitin var intermediat.

De grunnleggende arbeidene, som viser Jon Bremers prioritet i denne klarlegging av carnitinets virkemåte i fettsyreoksydasjonen, ble publisert i 1962. Titlene på de tre klassiske arbeidene, som ble publisert i Journal of Biological Chemistry og Nature forteller kort og konsist om den innsikt Bremer hadde i carnitinets virkemåte. De tre titlene er:

Carnitine in intermediary metabolism. Reversible acetylation
of carnitine by mitochondria. J. Biol. Chem.
237 (1962) 2228-2231.
Carnitine as a fatty acid carrier in intermediary
metabolism. Nature 196. (1962) 993-994.

Carnitine in intermediary metabolism. The metabolism of
fatty acid esters of carnitine by mitochondria.
J. Biol. Chem. 237 (1962) 3628-3632.

Jon Bremers hypotese om carnitinets rolle i transporten av aktiverte fettsyrer inn i mitochondriene er ikke lenger en hypotese. Det er en etablert pathway som forlengst er blitt lærebokstoff.

Jon Bremer publiserte sine første arbeider om carnitinets biosyntese og virkemåte helt alene. Han gjorde alt selv, fra den kjemiske syntesen av acetylcarnitin og palmitylcarnitin til de avanserte biokjemiske forsøkene som klarla virkemåten.

4. Kompartmentering og regulering av lipidstoffskiftet
Med utgangspunkt i acylcarnitinenes biologiske rolle og carnitin acyltransferasenes funksjon utviklet Bremer en rekke nye metoder ti1 studier av fettsyreaktivering, acylglycerolsyntese og omsetning av forgrenede fettsyrer.
Bremers metodologiske nyskapningsevne har i stor grad vært grunnlagt på hans tidlige skolering i organisk kjemi. Nye metoder har vært benyttet i en rekke av de doktorgradsarbeidene Bremer har vært veileder for, og i andre samarbeidsprosjekter. Disse solide arbeidene har lagt grunnlaget for en utvidet forståelse av den intracellulare kompartmenteringen av forskjellige trinn i fettstoffskiftet.
Med sin enestående oversikt over samspillet mellom de ulike reaksjonsveiene inne i cellene har han utført en lang serie studier av balansen mellom fettsyreoksydasjonen, ketogenesen, aktiviteten i citronsyrecyklus, omsetningen av aminosyrer, triglyceridsyntesen og andre hovedveier i stoffskiftet ved ulike fysiologiske tilstander.
Bremer og medarbeidere har også studert effekten av hormoner og lipidsenkende medikamenter på fettstoffskiftet. Bremer har gjennom slike omfattende studier underbygget hypoteser om fordelingen av fettsyreomsetningen mellom esterifisering og oksydasjon, altså lagring og forbrenning av fett. Studiene har vist at vesentlige forandringer skjer ved adaptive forandringer i aktivitetene av noen nøkkelenzymer (glycerofosfat acyltransferase og carnitin palmityltransferase) i fettstoffskiftet.  Disse enzymers aktivitet endres i ulik retning ved sult og metthet.

5. Metabolismen av meget lange fettsyrer
Forsøksdyr som fôres på store mengder av rapsolje eller hydrogenerte marine oljer får en forbigående fettavleiring i hjertemuskulaturen. Problemstillingen til Bremer og hans medarbeidere var todelt: hvorfor ble fett avleiret, og hvorfor forsvant fettet igjen? Det meste av oksydasjonen av fettsyrene finner sted i cellenes mitochondrier.

Men på slutten av 1970-årene viste Lazarow og deDuve at peroxisomene hadde et effektivt fettsyreoksydasjonssystem. Bremer med medarbeidere kunne vise at peroxysomene økte sin aktivitet etter fôring med rapsolje eller hydrogenert marint fett. Videre kunne det vises at oksydasjonen i peroxisomene ikke var en fullstendig nedbryting av fettsyrene, men bare til en forkortning av disse. De forkortede fettsyrene ble derved lettere tatt hånd om av det vanlige oksydasjonssystemet i mitochondriene. Bremer og hans medarbeidere har ved studier av metabolismen av meget lange, monoumettede fettsyrer og adaptasjonen ti1 dem klarlagt nye funksjoner for peroxisomene og deres rolle i adaptasjonen ti1 vanskelig metaboliserbare fettstoffer.

Jon Bremer brukte mange forskjellige kjemiske knep til å studere fettsyreoksydasjonen. Han innførte en svovelgruppe i fettsyrer, noe som blokkerte den vanlige oksydasjonen av disse, og kunne ved hjelp av slike modellfettsyrer studere andre sider av fettsyreomsetningen. Slike thiafettsyrer har også andre metabolske konsekvenser, og har faktisk vært utgangspunkt for medikamenter som senker konsentrasjonene av fettstoffer i blodet. 

Jon Bremer var en utmerket læremester, og har betydd svært meget for norsk biokjemisk miljø. Gjennom et langt liv har han på sin uegennyttige, jordnære, standhaftige og grundige måte veiledet en rekke frem til solide karrierer innen norsk og internasjonal biokjemi og medisin. En rekke av hans elever har etter hvert inntatt ledende posisjoner innen norsk biokjemi og medisin. Jon Bremer har faktisk dannet en skole i fettforskning, og bidratt vesentlig til at Oslo har blitt kjent som en fremragende by for slik forskning.

Jon Bremer var meget vel ansett utenfor landets grenser. Han var ofte invitert ti1 andre land som aktivt arbeidende vitenskapsmann og gjesteforeleser. Han likte å reise, og hjemmet var åpent for kolleger fra inn og utland. En rekke utenlandske forskere kom til Oslo for å arbeide i hans gruppe på Rikshospitalet og Biokjemisk institutt.

Bremer ledet i mange år det medisinske fagråd i Norges Allmennvitenskaplige forskningsråd. Han ble i 1981 medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi. Hans forskerinnsats ble i 1985 belønnet med Anders Jahres store medisinske pris.

Jon Bremer er eksempel på at vi innen fremragende forskning er mer avhengig av enkeltmenneskets begavelse, teft, utdannelse og arbeidsinnsats enn av sentralstyrte forskningsprogrammer. Han forsto tidlig kjemiens betydning for medisinsk forskning, tok selv kjemi bifag under medisinerstudiet, og minnet stadig sine elever om basalfagenes betydning. Hele sitt liv bevarte Jon sin ungdoms entusiasme og uskyld, sin nysgjerrighet og genuine interesse for vitenskapelige problemer.

Vi hedrer hans minne.

 

PUBLICATIONS

1. Bremer, J.
The conjugation of glycine with cholic acid and benzoic acid in rat liver homogenate.
Acta Chem. Scand. 9 (1955) 268-271.

2. Bremer, J.
A method for estimation of the taurine content and its conjugation with cholic acid in rat liver.
Acta Chem. Scand. 9 (1955) 683-688.

3. Bremer, J. , Gloor, U.
Studies on the conjugation of cholic acid with taurine in cell subfractions.
Acta Chem. Scand. 9 (1955) 689-698.

4. Bremer, J.      
Cholyl-CoA as an intermediate in taurocholic acid formation by rat liver microsomes.
Acta Chem. Scand. 9 (1955) 1036-1037.

5. Bremer, J.
Cholyl-S-CoA as an intermediate in the conjugation of cholic acid with taurine by rat liver microsomes.
Acta Chem. Scand. 10 (1956) 56-71.

6. Bremer, J.
Species differences in the conjugation of free bile acids with taurine and glycine.
Biochem. J. 63 (l956) 507-513.

7. Eldjarn, L. , Bremer, J.      
The conjugation of 2-amino-ethanesulfinic acid (hypotaurine) with cholic acid by rat liver microsomes.
Acta Chem. Scand. 10 (l956) 1046-1047.

8. Pihl, A., Eldjarn, L.  Bremer, J.
On the mode of action of X-ray protective agents. III. The enzymatic reduction of disulphides.
J. Biol. Chem. 227 (l957) 339-345.

9. Bremer, J. , Greenberg, D.M. 
Mono- and dimethylethanolamine isolated from rat liver phospholipids.
Biochim.Biophys.Acta 37(1959) 287-288.

10. Bremer, J. , Greenberg, D.M. 
Biosynthesis of choline in vitro.
Biochim.Biophys.Acta 37(l960) 173-175.

 11. Bremer, J. , Figard, P.H., Greenberg, D.M.
The biosynthesis of choline and its relation to phospholipid metabolism.
Biochim.Biophys.Acta 43(l960) 477-488.


12. Bremer, J. , Natori, Y.      
Behaviour of some selenium compounds in  transmethylation.
Biochim.Biophys.Acta 44(1960) 367-370.

13. Bremer, J., Greenberg, D.M. 
Methyltransfering enzyme system of microsomes in the biosynthesis of lecithim (phosphatidylcholine).
Biochim.Biophys.Acta 46(1961) 204-216.

14. Bremer, J. , Greenberg, D.M. 
Enzymic methylation of foreign sulfhydryl compounds.
Biochim.Biophys.Acta 46(1961) 217-224.

15. Bremer, J.  
Biosynthesis of carnitine in vivo.
Biochim.Biophys.Acta 48(l961) 622-624.

16. Bremer, J. 
Carnitine precursors in the rat.
Biochim.Biophys.Acta 57(l962) 327-335.

17. Eldjarn, L., Bremer, J., Børresen, H.C.
The reduction of disulphides by human erythrocytes.
Biochem. J. 84 (1962) 192-197.

18. Eldjarn, L.. Bremer, J.      
The inhibitory effect at the hexokinase level of disulphides on glucose
metabolism in human erythrocytes.
Biochem. J. 84 (1962) 286-291.

19. Nordøy, A., Bremer, J.   Myhre, E.
Studies on glycolysis in hereditary non-spherocytic hemolytic disease.
Acta Medica Scand. 172 (1962) 67-73.

20. Bremer, J.
Carnitine in intermediary metabolism. Reversible acetylation of carnitine by                      mitochondria.
J. Biol. Chem. 237 (1962) 2228-2231.

21. Bremer, J.
Carnitine as a fatty acid carrier in intermediary metabolism.
Nature 196 (1962) 993-994.

22. Bremer, J.
Carnitine in intermediary metabolism. The metabolism of fatty acid esters of carnitine by mitochondria.
J. Biol. Chem. 237 (l962) 3628-3632.

23. Norum. K.R.,   Bremer, J. 
Acyl-CoA as an intermediate in the mitochondrial acylation of carnitine by α-keto acids.
Biochim.Biophys.Acta 78 (l963) 77-84

24. Bremer, J.
The biosynthesis of palmitylcarnitine in cell subfractions.
Acta Chem. Scand. 17 (1963) 896-897.

25. Bremer, J. 
Carnitine in intermediary metabolism. The biosynthesis of palmitylcarnitine by cell subfractions.
J. Biol. Chem. 238 (1963) 2774-2779.

26. Bjørnstad, P., Bremer, J.      
The mechanism of ethionine antilipotropic action.
Acta Chem. Scand. 17 (1963) 903-904.

27. Eldjarn, L. , Bremer, J.      
The disulphide reducing capacity of liver mitochondria.
Acta Chem. Scand. 17 (1963) suppl. No. 1, S59-S66.

28. Skrede, S., Bremer, J., Eldjarn, L.       
The effect of disulphides on mitochondrial oxidations.
Biochem. J. 95 (1965) 838-846.

29. Bremer, J.
Effect of acylcarnitines on the metabolism of pyruvate in rat-heart mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 104(l965)581-590.

30. Skrede, S., Bremer, J.
Oxidative phosphorylation accompanying the ß-oxidation of carnitine-bound fatty acids.
Acta Chem. Scand. 19 (1965) 1995-1997.

31. Bjørnstad, P., Bremer, J.     
In vivo studies on pathways for the biosynthesis of lecithin in the rat.
J. Lipid. Res. 7 (1966) 38-45.

32. Bremer, J.     
Comparison of acylcarnitines and pyruvate as substrates for rat-liver mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 116 (1966) 1-11.

33. Bøhmer, T., Norum, K.R., Bremer, J.
The relative amounts of long-chain acylcarnitine, acetylcarnitine, and free carnitine in organs of rats in different nutritional states and alloxan diabetes.
Biochim.Biophys.Acta 125(1966)244-251.

34. Norum, K.R., Farstad, M., Bremer, J.
The submitochondrial distribution of acid: CoA ligase (AMP) and palmityl-CoA: carnitine
palmityltransferase in rat liver mitochondria.
Biochem. Biophys. Res. Commun. 24 (l966) 797-804.
35. Norum, K.R., Bremer, J.
The distribution of palmityl-CoA: carnitine palmityltransferase in the animal kingdom.
Comp.Biochem.Physiol. 19(1966)483-487.

36. Norum, K.R., Bremer, J.
The localization of acyl coenzyme A: carnitine acyltransferase in rat liver cells.
J. Biol. Chem. 242 (1967) 407-411.

37. Bremer, J. ,  Norum, K.R.
The mechanism of substrate inhibition of palmityl coenzyme A: carnitine acyltrans ferase in rat liver cells.
J. Biol. Chem. 242 (1967) 1744-1748.

38. Bremer, J., Norum, K.R.
The effect of detergents on palmityl coenzyme A: carnitine palmityltransferase.
J. Biol. Chem. 242 (l967) 1749-1755.

39. Farstad, M., Bremer, J., Norum, K.R.    
Long-chain acyl-CoA synthetase in rat liver. A new assay procedure for the enzyme, and studies on its intracellular localization.
Biochim.Biophys.Acta 132(l967)492-502.

40. Bremer, J., Norum, K.R.    
Palmityl-CoA: carnitine O-palmityltransferase in the mitochondrial oxidation of palmityl-CoA.
Eur. J. Biochem. 1 (1967) 427-433.

41. Bremer, J.
The function of palmityl-CoA: carnitine palmityltransferase in the oxidation of fatty acids.
Protides of the Biological Fluids 15 (1967) 185-189.

42. Bremer, J.
Preparation of long-chain acylcarnitines.
Biochem. Prep. 12 (1968) 440-443.

43. Bøhmer, T., Bremer, J.       
Propionylcarnitine in animal tissues.
Biochim.Biophys.Acta 152(1968)440-443.

44. Bøhmer, T., Bremer, J.     
Propionycarnitine. Physiological variations in vivo.
Biochim.Biophys.Acta 152(l968)559-567.

45. Aas, M., Bremer, J.     
Short-chain fatty acid activation in rat liver. A new assay procedure for the enzymes and studies on their intracellular localization.
Biochim.Biophys.Acta 164(1968)157-166.
 
46. Bremer, J.
Phosphatidylethanolamine: adenosyl-methionine methyltransferase(s) from  animal liver.
Methods of Enzymol. 14 (1969) 125-128.

47. Bremer, J., Aas, M.        
The effect of propionyl-CoA and of the acetyl-CoA/CoA ratio on the formation of acetoacetate in rat liver mitochondria.
FEBS Symposium 17 (1969) 127-135.

48. Bremer, J.
Pyruvate dehydrogenase, substrate specificity and product inhibition.
Eur. J. Biochem. 8 (1969) 535-540.

49. Bjerve, K.S., Bremer, J.     
Sulfocholine (dimethylhydroxyethyl-sulfonium chloride) and choline metabolism in the rat.
Biochim.Biophys.Acta 176(l969)570-583.

50. Aas, M., Bremer, J.       
Activation of propionate in rat kidney.
FEBS Lett. 5 (l969) 57-59.

51. Hvistendahl, G., Undheim, K., Bremer, J.        
 Mass spectrometry of onium compounds. II. Carnitine and o-acyl derivatives.
Org. Mass Spectrom. 3(l970)1433-1438.

52. Daae, L.N.W., Bremer, J.     
The acylation of glycerophosphate in rat liver. A new assay procedure for glycerophosphate
acylation, studies on subcellular and submitochondrial localization and determination of the
reaction products.
Biochim.Biophys.Acta 210(l970)92-104.

53. Skrede, S., Bremer, J.     
The compartmentation of CoA and fatty acid activating enzymes in rat liver mitochondria.
Eur. J. Biochem. 14 (1970) 465-472.

54. Solberg, H.E., Bremer, J.
Formation of branched chain acylcarnitines in mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 222(1970)372-380.

55. Stokke, O., Bremer, J.
A simple method for preparation of methyllabelled (-)carnitine.
Biochim.Biophys.Acta 218(1970)552-554.

 56. Bremer, J. , Wojtczak, A.,  Skrede, S.       
The leakage and destruction of CoA in isolated mitochondria.
Eur. J. Biochem. 25 (l972) 190-197.

57. Christophersen, B.O. , Bremer, J.           
Carnitine esters of unsaturated fatty acids. Preparation and some aspects of their metabolism.
Biochim.Biophys.Acta 260(l972)515-526.
58. Christophersen, B.O., Bremer, J.           
Inhibitory effect of erucylcarnitine on the oxidation of palmitate by rat heart mitochondria.
FEBS Lett. 23 (1972) 230-232.

59. Bremer, J., Davis, E.J.    
Phosphorylation coupled to acyl-coenzyme A dehydrogenase-linked oxidation of fatty acids by liver and heart mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 275(l972)298-301.

60. Christophersen, B.O., Bremer, J.           
Erucic acid - an inhibitor of fatty acid oxidation in rat liver mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 280(l972)506-514.

 61. Bremer, J.,  Wojtczak, A.B. 
Factors controlling the rate of fatty acid ß-oxidation in rat liver mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 280(1972)515-530.

 62. Davis, E.J.,  Bremer, J.     
Studies with isolated surviving rat hearts. Interdependence of free amino acids and citric acid cycle intermediates in muscle.
Eur. J. Biochem. 38 (1973) 86-97.

63. Bremer, J., Davis, E.J.    
Fluoroacetylcarnitine: Metabolism and metabolic effects in mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 326(1973)262-271.

64. Bremer, J.,  Davis, E.J.    
Citrate as a regulator of acetyl-CoA metabolism in liver mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 370(1974)238-245.

65. Bjerve, K.S.,   Daae, L.N.W.,   Bremer, J.     
The selective loss of lysophospholipids in some commonly used lipid-extraction procedures.
Anal. Biochem. 58 (l975) 387-397.

66. Bremer, J., Davis, E.J.    
Studies on the active transfer of reducing equivalents into mitochondria via the malate-aspartate shuttle.
Biochim.Biophys.Acta 376(l975)387-397.

67. Lumeng, L., Bremer, J.,  Davis, E.J.    
Suppression of the mitochondrial oxidation of (-)-palmitylcarnitine by the malate-aspartate and α-glycerophosphate shuttles.
J. Biol. Chem. 251 (1976) 277-284.

68. Christiansen, R.Z., Bremer, J.         
Active transport of butyrobetaine and carnitine into isolated liver cells.
Biochim.Biophys.Acta 448(1976)277-284.
 
69. Osmundsen, H., Bremer, J.     
On the mechanism of uncoupler-dependent inhibition of acyl-carnitine oxidation by rat liver mitochondria.
FEBS Lett. 69 (1976) 221-224.
                          
70. Bjerve, K.S., Daae, L.N.W.,  Bremer, J.
Phosphatidic acid biosynthesis in rat liver mitochondria and microsomal fractions.
Biochem. J. 158 (1976) 249-254.

71. Spydevold, Ø., Davis, E.J., Bremer, J.     
Replenishment and depletion of citric acid cycle intermediates in skeletal muscle. Indications of pyruvate carboxylation.
Eur. J. Biochem. 71 (1976) 155-165.

72. Christiansen, R., Borrebæk, B., Bremer, J.         
The effect of (-)carnitine on the metabolism of palmitate in liver cells isolated from fasted and                         refed rats.
FEBS Lett. 62 (l976) 313-317.

73. Borrebæk, B., Christiansen, R., Christophersen, B.O
The role of acyltransferases in fatty acid utilization.
Cir. Res. 38 (l976) I16-I21.

74. Osmundsen, H. , Bremer, J.         
A spectrophotometric procedure for rapid and sensitive measurements of ß-oxidation. Demonstration of factors that can be rate limiting for ß-oxidation.
Biochem. J. 146 (l977) 621-633.

75. Christiansen, R.Z., Christophersen, B.O. ,  Bremer, J.           
 Monoethylenic C20 and C22 fatty acids in marine oil and rape seed oil. Studies on their oxidation and on their relative ability to inhibit palmitate oxidation in heart and and liver mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 487(1977)28-36.

76. Christiansen, R.Z., Bremer, J.         
Fatty acid esterification and oxidation in liver cells isolated from fed, fasted and fasted-refed rats.
In: Biochemical and Clinical Aspects of Ketone Body Metabolism.
Eds. H.D. Söling and C.D. Seufert. Thieme, Stuttgart 1978 pp. 59-69.

77. Christiansen, R.Z., Bremer, J.         
Acetylation of Tris(hydroxymethyl) aminomethane (TRIS) and TRIS derivatives by carnitine acetytransferase.
FEBS Lett. 86 (l978) 99-102.

78. Osmundsen, H.,  Bremer, J.         
Comparative biochemistry of ß-oxidation. An investigation into the abilities of isolated heart mitochondria of various animal species to oxidize long-chain fatty acids, including the C22:1 monoenes.
Biochem. J. 174 (l978) 379-386.
79. Christiansen, R.Z.,  Osmundsen, H.,  Borrebæk, B., Bremer, J.
The effects of clofibrate feeding on the metabolism of palmitate and erucate in isolated hepatocytes.
Lipids 13 (1978) 487-491.

80. Bremer, J., Davis, E.J.        
The effect of acylcarnitines on the oxidation of branched chain keto acids in mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 528(1978)269-275

81. Christiansen, R.Z., Christiansen, E.N., Bremer, J.         
The stimulation of erucate metabolism in isolated rat hepatocytes by rape seed oil and hydrogenated marine oil-containing diets.
Biochim.Biophys.Acta 573(l979)417-429.

82. Borrebæk, B., Osmundsen, H.,  Bremer, J.     
Increased levels of hepatic acyl-CoA hydrolase activities in clofibrate fed rats.
IRCS Med. Sci. 7 (1979) 181.

83. Rein, K.A.,  Borrebæk, B., Bremer, J.       
Arsenite inhibits  ß-oxidation in isolated rat liver mitochondria.
Biochim. Biophys.Acta 574(l979)487-494.

84. Davis, E.J., Bremer, J., Åkerman, K.E.    
Thermodynamic aspects of translocation of reducing eqivalents by mitochondria.
J. Biol. Chem. 255 (1980) 2277-2283.

85. Davis, E.J., Spydevold, Ø., Bremer, J.     
Pyruvate carboxylase and propionyl-CoA carboxylase as anaplerotic enzymes in skeletal muscle mitochondria.
Eur. J. Biochem. 110 (1980) 255-262.

86. Borrebæk, B.,  Osmundsen, H.,  Bremer, J.     
In vivo induction of 4-enoyl-CoA reductase by clofibrate in liver mitochondria and its effect on pent-4-enoate metabolism.
Biochem.Biophys.Res. Commun. 93(1980) 1173-1180.

87. Lund, H., Borrebæk, B.,  Bremer, J.     
Regulation of palmitate esterification/oxidation by glucagon in isolated hepatocytes. The role of α-glycerophosphate concentration.
Biochim.Biophys.Acta 620(1980)364-371.

88. Borrebæk, B.,  Osmundsen, H., Christiansen, E.N. , Bremer, J.        
Increased 4-enoyl-CoA reductase activity in liver mitochondria of rats fed high-fat diets and its effect on fatty acid oxidation and the inhibitory action of pent-4-enoate.
FEBS Lett. 121 (1980) 23-24.

 

 

89. Bremer, J.,  Davis, E.J,  Spydevold, Ø.    
The effect of octanoate and of energy state on the branched chain α-keto acid dehydrogenase of skeletal muscle mitochondria. In: Metabolism and Clinical Implications of Branched Chain Amino and Keto Acids.
Eds. Walser and Williamson. Elsevier, Amsterdam 1981 pp. 277-282.

90. Davis, E.J.,  Bremer, J.,  Spydevold, Ø., Lee, S.-H.       
Carbon flux across the citrate cycle in muscle. In: Metabolism and Clinical Implications of Branched Chain Amino and Keto Acids.
Eds. Walser and Williamson. Elsevier, Amsterdam 1981 pp. 277-282.

91. Bremer, J.
The effect of fasting on the activty of liver carnitine palmityltransferase and its inhibition by malonyl-CoA.
Biochim.Biophys.Acta 665(1981)628-631.

92. Stakkestad, J.A., Bremer, J.       
The metabolism of fatty acids in hepatocytes isolated from triiodothyronine treated rats.
Biochim.Biophys.Acta 711 (1982) 90-100.

93. Osmundsen, H., Cervenca, J., Bremer, J.       
A role for 2,4-enoyl-CoA reductase in mitochondrial ß-oxidation of poly- unsaturated fatty acids. Effects of treatment with clofibrate on oxidation of polyunsaturated acylcarnitines by isolated rat liver mitochondria.
Biochem. J. 208 (1982) 749-757.

94. Lund, H.,  Bremer, J.       
Carnitine acetyltransferase. Effect of malonyl-CoA, fasting, and clofibrate feeding in mitochondria from different tissues.
Biochim.Biophys.Acta 750 (1983)164-170.

95. Stakkestad, J.A., Bremer, J.       
The outer carnitine palmitoyltransferase and regulation of fatty acid metabolism in rat liver in different thyroid states.
Biochim.Biophys.Acta 750 (1983)244-252.

96. Borrebæk, B., Stakkestad, J.A., Bremer, J.       
Effects of hormones on fatty acid oxidation in hepatocytes. In: Isolation, Characterization, and
Use of Hepatocytes.
Eds. R.A. Harris and N.W. Cornell. Elsevier, Amsterdam 1983 pp. 541-548.

97. Hiltunen, J.K., Osmundsen, H.,  Bremer, J.       
ß-Oxidation of polyunsaturated fatty acids having double bonds at even numbered positions in isolated rat liver mitochondria.
Biochim.Biophys.Acta 752 (1983)223-232.

98. Singh, B., Stakkestad, J.A.,  Bremer, J., Borrebæk, B.     
Determination of malonyl-CoA in rat heart, kidney and liver: A comparison between acetyl-CoA and butyryl-CoA as fatty acid synthase primers in the assay procedure.                                                 
Anal. Biochem. 138 (1984) 107-111.

99. Borrebæk, B., Bremer, J.,  Davis, E.J.,  Davis- Van Thienen, W.
The effect of glucagon on the carbon flux from palmitate into glucose, lactate and ketone bodies, studied with isolated hepatocytes.
Int. J. Biochem. 16 (1984) 841-844.

100. Bremer, J., Woldegiorgis, G., Schalinske, K., Shrago, E.       
Carnitine palmitoyltransferase: Activation by palmitoyl-CoA and inactivation by malonyl-CoA.
Biochim.Biophys.Acta 833 (1985) 9-16.

101. Woldegiorgis, G., Bremer, J., Shrago, E., Shrago, E., Bremer, J.              
Carnitine palmitoyltransferase: substrate inhibition  by palmitoyl-CoA and activation by phospholipids and proteins.
Biochim.Biophys.Acta 837 (1985)135-140.

102. Bergseth, S., Lund, H.,  Poisson, J.-P., Bremer, J., Davis- Van Thienen, W., Davis, E.J.
Carnitine palmitoyltransferase: Activation and inactivation in liver mitochondria from fed, fasted, hypo-, and hyperthyroid rats.
Biochim.Biophys.Acta 876 (l986)551-558.
    
103. Bergseth, S.,  Christiansen, E.N., Bremer, J
The effect of feeding fish oils, vegetable oils, and clofibrate on the ketogenesis from long-chain fatty acids in hepatocytes from livers of fasted rats.
Lipids 21 (l986) 508-514.

104. Hokland, B.M.,   Bremer, J.      
Metabolism and excretion of carnitine and acylcarnitines in the perfused rat kidney.
Biochim.Biophys.Acta 886(1986)223-230.

105. Bergseth, S., Lund, H., Bremer, J.       
Is carnitine palmitoyltransferase inhibited by a malonyl-CoA binding unit in the mitochondria?
Biochem. Soc. Trans. 14 (1986) 671-672.
                           
106. Shrago, E., MacDonald, M.J., Woldegiorgis, G., Bremer, J., Schalinske, K.   
The role of carnitine palmitoyltransferase and carnitine in the metabolism of pancreatic islets.      In: Clinical Aspects of Human Carnitine  Deficiency. Ed. P.R. Borum. Pergamont Press, New York 1986 pp. 28-37.

107. Scislowski, P.W.D., Hokland, B.M., Davis-Van Thienen, W., Bremer, J., Davis, E.J.
 Methionine metabolism by rat muscle and other tissues; occurence of a new carnitine intermediate.
Biochem. J. 247 (1987) 35-40.
    
108. Hokland, B., Bremer, J.     
Formation and excretion of branched-chain acylcarnitines and branched-chain hydroxy acids in the perfused rat kidney.
Biochim.Biophys.Acta 961 (l988) 30-37.

109. Gatt, S., Bremer, J., Osmundsen, H.  
Pyrene dodecanoic acid coenzyme A ester: Peroxisomal oxidation and chain shortening.
Biochim.Biophys.Acta 958 (1988)130-133.

110. Berge, R.K., Aarsland, A., Aarsæther, N., Bremer, J.
A dicarboxylic acid acid derivative of the hypolipidemic peroxisome proliferators tiadenol triggers induction of long-chain fatty acid metabolizing enzymes and peroxisomal ß- oxidation.
Arch. Toxicol. Suppl.12 (1988) 256-259.

111. Aarsland, A., Berge, R.K.,  Bremer, J., Stensland, E., Aarsæther, N.
A dicarboxylic metabolite of tiadenol, bis-(carboxyethylthio)-1,10 decane, which causes hypolipidemia and proliferation of peroxisomes when administered to rodents, is activated to an acyl-CoA thioester.
Arch. Toxicol. Suppl.12 (1988) 260-264.

112. Bergseth, S., Hokland, B.M.,  Bremer, J.
Metabolism of dicarboxylic acids in vivo and in the perfused kidney of the rat.
Biochim.Biophys.Acta 961 (1988)103-109.

113. Spydevold, Ø.,  Bremer, J.     
Induction of peroxisomal ß-oxidation in 7800 C1 hepatoma cells in steady state by fatty acids and fatty acid analogues.
Biochim.Biophys.Acta 1003 (l989) 72-79.

114. Leighton, F., Bergseth, S., Rørtveit, T.,  Christiansen, E.N.,  Bremer, J.       
Free acetate produced by rat hepatocytes during peroxisomal fatty acid and dicarboxylic acid oxidation.
J. Biol. Chem. 264 (1989) 10347-10350.

115. Skrede, S., Narce, M.,  Bergseth, S.   
The effects of alkylthioacetic acids (3-thia fatty acids) on fatty acid metabolism in isolated hepatocytes.
Biochim.Biophys.Acta 1005(1989)296-302.

116. Berge, R.K., Aarsland, A., Bremer, J., Kryvi, H.,  Aarsæther, N.  
Alkylthio acetic acids (3-thia fatty acids) - a new group of non-ß-oxidizeable peroxisome  inducing fatty acid analogues. I. A study on the structural requirements for proliferation of peroxisomes and mitochondria in rat liver.
Biochim.Biophys.Acta 1004(1989)345-356.

117. Berge, R.K., Aarsland, A., Kryvi, H., Bremer, J., Aarsæther, N.  
Alkythio acetic acids (3-thia fatty acids) - a new group of non-ß-oxidizeable peroxisome inducing fatty acid analogues. II. Dose-response studies on hepatic peroxisomal- and mitochondrial changes and long-chain fatty acid metabolizing enzymes in rats.
Biochem. Pharmacol.38 (l989) 3969-3980.

118. Scislowski, P.W.D.,  Bremer, J., Davis-Van Thienen, W.I.A., Davis, E.J.      
Heart mitochondria metabolize 3-methylthio acetic acid to CO2 and methanethiol.
Arch.Biochem.Biophys. 273(1989)602-605.
119. Aarsland, A., Aarsæther, N., Bremer, J.,  Berge, R.K.
Alkylthio acetic acids (3-thia fatty acids) as non-ß-oxidizeable fatty acid analogues: a new group of hyplipidemic drugs. III. Dissociation of cholesterol and triglyceride lowering effects and the induction of peroxisomal ß-oxidation.
J. Lipid Res. 30 (1989) 1711-1718.

120. Bergseth, S., Poisson, J.P., Bremer, J.
The metabolism of dicarboxylic acids in rat hepatocytes.
Biochim.Biophys.Acta 1042 (l990)182-187.

121. Norrheim, L., Sørensen, H., Gautvik, K., Bremer, J., Spydevold, Ø. 
Synergistic action of tetradecyl-thio-acetic acid (TTA) and dexamethasone on induction of the peroxisomal ß-oxidation and on growth inhibition of Morris hepa-toma cells. Both effects are counteracted by insulin.
Biochim.Biophys.Acta 1051 (l990)319-323.

122. Bergseth, S., Bremer, J.    
Alkylthioacetic acid (3-thia fatty acids) are metabolized and excreted as shortened dicarboxylic acids in vivo.
Biochim.Biophys.Acta 1044 (l990)237-242.

123. Hovik, R., Osmundsen, H., Berge, R.K., Aarsland, A., Bergseth, S.,   Bremer, J.
Effects of thia-substituted fatty acids on mitochondrial and peroxisomal ß-oxidation. In vivo and in vitro studies.
Biochem. J. 270 (l990) 167-183.
 
124. Aarsland, A., Berge, R.K., Bremer, J., Aarsæther, N.
The hypolipidemic peroxisome-proliferating drug, bis(carboxymethylthio)- 1,10 decane, a dicarboxylic metabolite of tiadenol, is activated to an acyl-coenzyme A thioester.
Biochim.Biophys.Acta 1033 (1990)176-183.

125. Hvattum, E., Bergseth, S.,  Pedersen, C.N., Bremer, J., Aarsland, A., Berge, R.K.
Microsomal oxidation of dodecylthioacetic acid (a 3-thia fatty acid) in rat liver.
Biochem. Pharmacol. 41 (1991) 945-953.
    

126. Skorin, C.,  Necochea, C., Johow, V., Soto, U.,  Grau, A.M., Bremer, J., Leighton, F.
 Peroxisomal fatty acid oxidation and inhibitors on the mitochondrial carnitine  palmitoyltransferase I in rat isolated hepatocytes.
Biochem. J. 281 (1992) 561-567.

127. Hvattum, E., Skrede, S.,  Bremer, J., Solbakken, M.   
The metabolism of tetradecylthiopropionic acid, a 4-thia stearic acid, in the rat. In vivo and in vitro studies.
Biochem. J. 286 (1992) 779-787.
 
128. Sørensen, H.N., Gautvik, K.M., Bremer, J., Spydevold, Ø.  
Induction of the three peroxisomal ß-oxidation enzymes is synergistically regulated by dexamethasone and fatty acids, and counteracted by insulin in Morrin 7800 C1 hepatoma cells in culture.
Eur. J. Biochem. 208 (19929 705-711.

129. Sørensen, H.N., Hvattum, E., Paulssen, E.J., Gautvik, K.M., Bremer, J.,  Spydevold, Ø.
Induction of peroxisomal acyl-CoA oxidase by 3-thia fatty acid in hepatoma cells and  hepatocytes in culture is modified by dexamethasone and insulin.
Biochim.Biophys.Acta 1171 (l993)263-271.
    

130. Skrede, S. , Bremer, J.     
Acylcarnitine formation and fatty acid oxidation in hepatocytes from rats treated with tetradecylthioacetic acid (a 3-thia fatty acid).
Bichim.Biophys.Acta 1167 (1993) 189-196.

131. Wu, P., Skrede, S., Hvattum, E., Bremer, J.     
Substrate and hormone regulation of palmitoyl-CoA synthetase in 7800 C1 Morris Hepatoma cells and cultured rat hepatocytes.
Biochim.Biophys.Acta 1170 (1993) 118-124.

132. Hvattum, E., Grav, H.,  Bremer, J.
Hormonal and substrate regulation of  3 thia fatty acid metabolism in Morris 7800 C1 hepatoma cells.
Biochem. J. 294 (1993) 917-921.

133. Skrede, S., Bremer, J., Berge, R.K., Rustan, A.C.
Stimulation of fatty acid oxidation by a  3-thia fatty acid reduces triacylglycerol   secretion in cultured rat hepatocytes.
J. Lipid Res. 35 (1994) 1395-14o4.

134. Skrede, S.,     Wu, P., Bremer, J. 
Tetradecylthioacrylic acid, a ß-oxidation Metabolite of tetradecylthiopropionic acid, inhibits fatty acid activation and oxidation in rat. In: Fatty Acids and Lipids: Biological Aspects. World review of nutrition and  dietetics.
Eds. Galli, C, Simipoulos, P. and Tremoli, E. Basel, Karger 1994, vol. 75, pp. 30-34.

135. Wu, P., Bremer, J.
Activation of alkylthioacrylic acids in subcellular fractions of rat tissues: a new spectrophotometric method for assay of acyl-CoA synthetase.
Biochim.Biophys.Acta 1215 (1994) 87-92.

136. Larsen, L.N., Dahl, E., Bremer, J.
Peroxidative oxidation of leuco-dichloro-fluorescein by prostaglandin H synthase in prostaglandin biosynthesis from polyunsaturated fatty acids.
Biochim. Biophys. Acta 1299 (1996) 47-53.

 

137. Wu, P., Grav, H.J., Horn, R., Bremer, J.
Effect of chain length and sulphur position of thia fatty acids on their  incorporation into phospholipids in 7800 C1 cells and isolated hepatocytes, and their effects on fatty acid composition of phospholipids.
Biochem. Pharmacol. 51 (1996) 751-758.
                            
138. Larsen, L.N., Høvik, K., Bremer, J., Holm, K.H.,  Myhren, F.,  Børretzen, B.
Heneicosapentaenoate (21:5n-3): Its  corporation into lipids and its effects on arachidonic acid and eicosanoid synthesis.
Lipids 32 (1997) 707-714.
 
139. Larsen, L.N., Høvik, K., Sørensen, H.I.N., Bremer, J.
Polyunsaturated thia- and oxa-fatty acids: Their incorporation into cell lipids and their effects on arachidonic acid- and eicosanoid synthesis.
Biochim.Biophys.Acta 1348 (1997) 346-354.

140. Høvik, K.E., Spydevold, Ø., Bremer, J.
Thia fatty acids as substrates and Inhibitors of stearoyl-CoA desaturase.
Biochim.Biophys.Acta 1349 (1997) 251-265.

141. Larsen, L.N., Høvik, K., Flock, S., Skattebøl, L.
α-and ß-alkyl-substituted eicosapentaenoic acids: Incorporation into phospholipids and effects on PGH-synthase and 5-lipoxygenase.
Biochem. Pharmacol. 55 (1998) 405-411.

142. Sleboda, J., Risan, K. A., Spydevold, Ø., Bremer, J.
Short-term regulation of carnitine of carnitine palmitoyltransferase I in cultured rat hepatocytes: spontaneous inactivation and reactivation by fatty acids.
Biochim. Biophys. Acta 1436 (1999) 541-549.
    
143. Sleboda, J., Bremer, J., Horn, R.S.
Palmitate oxidtion in rat hepatocytes is inhibited by foetal calf serum.
Acta Pysiol. Scand. 173 (2001) 267-274.

144. Bremer, J
Johan Bremer  - ein uvanleg forskar I norsk psykiatri
Tidsskr. Nor Læreforening 123 (2203) 960-963.

 
145. Larsen, L.N., Granlund, L., Holmeide, A. K., Skattebøl, L., Nebb, H.I., Bremer, J.
Sulfur-substituted and alpha-methylated fatty acids as peroxisome proliferators-activated receptor activators.
Lipids. 40(1):49-57, 2005. 

146.  Bremer J
Lorentz Eldjarn -- ein katalysator for kjemi i norsk medisin
Tidsskr Nor Lægeforening 125 (2005) 945-948.
 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS