Hjem

Minnetale over professor dr.med. Kristen Arnesen

holdt i Den matematisk-naturvitenskapelige klasses møte
den 22. april 2006

av professor Ansgar Torvik

 

Professor Kristen Arnesen døde den 28. desember 2005, nær 88 år gammel. Med ham er en ruvende skikkelse i norsk laboratoriemedisin gått bort.
     
Noe forsinket av krigen tok han medisinsk embedseksamen i 1947. Kort tid senere begynte han sin utdannelse i patologi ved Rikshospitalet, en utdannelse som han supplerte med studieopphold ved anerkjente universitetsinstitusjoner i USA, Sverige og Tyskland. Han tok den medisinske doktorgrad i 1956.
     
I 1958 ble han den første overlege i patologi ved det norsk-finansierte National Medical Center i Seoul i Korea. I 1959 ble han avdelingsoverlege ved Patologisk anatomisk laboratorium på Ullevål sykehus, en stilling han beholdt til han gikk av for aldersgrensen i 1988. Han var professor i patologi ved Universitetet i Oslo fra 1963 til 1988.
     
Da han tok over på Ullevål i 1959, var laboratorielokalene sterkt nedslitte. I løpet av kort tid fikk han lokalene modernisert og utvidet, og antall ansatte ble raskt flerdoblet. Resultatet var et moderne laboratorium med høy diagnostisk kvalitet og med fullverdig tilknytning til Universitetet. Behovet for et nytt større laboratoriebygg var imidlertid klart alt tidlig i 60-årene. Men ressursene var knappe, og behovene store for mange. Arnesens løsning på dette problemet var bemerkelsesverdig og burde være av interesse for mange. I stedet for å kjempe utelukkende for sitt eget, klarte han å overtale kollegene ved tre andre trangbodde laboratorieavdelinger til å gå sammen og planlegge et nytt felles laboratoriebygg. Dette var en plan som både var teknisk og økonomisk rasjonell, og som også var mer bærekraftig overfor myndighetene. Det var hovedsakelig Arnesens personlige innsats som gjorde at planene også ble akseptert sentralt. I 1977 sto et felles 6-etasjers nybygg klart for 4 forskjellige avdelinger, et spesialbygg som fremdeles må kalles moderne. Han var også en pådriver for opprettelse av flere andre patologilaboratorier i Norge, og for utviklingen og moderniseringen av norsk patologi i det hele.
     
Arnesens hovedområde innen forskning gjaldt genetiske aspekter ved kreftutvikling, vesentlig basert på dyremodeller. Tittelen på hans doktoravhandling var The Adrenothymic Constitution and Susceptibility to Leukemia in Mice. I en rekke senere arbeider drøftet han nærmere hvilke faktorer som var av betydning for kreftutvikling i denne dyregruppen. Han stilte imidlertid sine medarbeidere fullstendig fritt og la forholdene til rette for forskning på en rekke felter ved avdelingen. Dette gjaldt blant annet undersøkelser over aterosklerose (”åreforkalkning”) og dens følgetilstander. På dette felt ble avdelingen i mange år et tyngdepunkt i internasjonal forskning. Således ble det her i 60-årene dokumentert at aterosklerose i stor utstrekning skyldes kostholdsfaktorer, og at infarkter i hjerte og hjerne på aterosklerotisk grunnlag skyldes sluttlig trombose eller emboli i blodkarene, og ikke andre mekanismer som mange hevdet på den tiden. Disse funn var selvsagt av betydning for det senere arbeide med forebyggelse og behandling av karsykdommer i hjerte og hjerne.
     
Mange forskere fra andre Ullevåls-institusjoner fikk også arbeidsplass ved laboratoriet, noe som skapte et meget nært samarbeide med andre avdelinger. I det hele var hans sjefsperiode på Ullevål meget fruktbar, blant annet målt i antall doktorarbeider som utgikk fra avdelingen.
     
Da han gikk av i 1988, flyttet han umiddelbart sin aktivitet til Norges Veterinærhøgskole hvor han arbeidet med genetiske aspekter ved kreft hos hund, et arbeide han fortsatte med helt til høsten 2005 da han måtte slutte på grunn av sykdom.
     
En av Arnesens viktige egenskaper var hans engasjement også innen felter som gikk utover hans eget fagområde. Han var således i mange år styremedlem i organisasjonen Redd Barna, og han engasjerte seg i denne forbindelse sterkt i arbeidet med å opprette og organisere Armauer Hansens institutt for lepraforskning i Addis Abeba. Dette instituttet, som ble åpnet i 1969, var finansiert av norske og svenske Redd Barna, og det har senere holdt et høyt internasjonalt nivå både innen forskning og lokal utdanningsvirksomhet. Driften finansieres nå av NORAD og SIDA.
     
Arnesen var i mange år formann i Norsk forening til kreftens bekjempelse, og han var en pådriver for en fusjon mellom denne foreningen og Landsforeningen mot kreft. Han ble også den første formann i den sammenslåtte forening, en forening som senere har vært en av de viktige bidragsytere til norsk kreftforskning. Han var også i en årrekke norsk redaktør for Acta Pathologica Scandinavica, og han var formann i Det norske medisinske selskap 1971–1974. Hans egen spesialinteresse var øyepatologi, og han var i 1981–1984 president i European Ophtalmic Pathology Society. For sin mangeårige innsats innen øyesykdommer ble han i 1988 tildelt Hjalmar Schiøtz’ minnemedalje av Norsk oftalmologisk forening. 
     
Kristen Arnesen ble i 1988 ridder av 1. klasse av St. Olavs orden. Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1974, æresdoktor ved Norges Veterinærhøgskole og æresmedlem i Den norske patologforening.
     
Ved sitt brede engasjement og sitt kultiverte og vinnende vesen fikk han et stort nettverk av norske og utenlandske venner og kolleger. Både hans avdeling og hjem sto åpne for dem alle. En god leder med et sterkt engasjement og et varmt hjerte er gått bort. Han blir savnet av mange.
 
Vi vil hedre hans minne.

 

Publikasjonsliste for Kristen Arnesen
 
Arnesen K. Virus og maligne svulster. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1951; 71: 232-5.
Kreyberg L., Arnesen K. A survey of the histological types of one hundred primary epithelial lung tumours in Norway. Acta Unio Int. Contra Cancrum 1953; 9: 598-602.
Arnesen K. Echinokokkcyste i lunge. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1953; 73: 132-4.
Arnesen K. Konstitusjonelle problemer ved levkemi hos mus. Nord. Med. 1953; 50: 1391-3.
Arnesen K. Parotistumor ved lymfatisk levkemi. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1953; 73: 850-2.
Knutsen B., Arnesen K. Malignant insuloma with hyperinsulinism ; clinical and pathological study of a case. Acta Med. Scand. 1955; 150: 459-66.
Arnesen K. Constitutional difference in lipid content in two strains of mice and their hybrids. Acta Endocrinol (Copenh.) 1955; 18: 396-401.
Arnesen K. The adrenothymic constitution and susceptibility to leukemia in mice; a study of the AKR/O and WLO strains and their hybrids. Acta Pathol. Microbiol. Scand. 1956; Suppl. 109: 1-95. (Doktoravhandling).
Arnesen K. Constitutional problems in mouse leukemia. Acta Unio Int. Contra Cancrum 1957; 13: 462.
Arnesen, K. Lungetuberkulom; en patologisk-anatomisk vurdering. Nord. Med. 1957; 57: 553-8.
Arnesen K. Årsaksforholdene ved levkemi hos menneske. Nord. Med. 1957; 58: 1246-9.
Arnesen K. The body weight of mice; a study of 12-week-old AKR/O WLO and hybrid mice. Acta Pathol. Microbiol. Scand. 1958; 43: 1-8.
Arnesen K. The secretory apparatus in the thymus of mice. Acta Pathol. Microbiol. Scand. 1958; 43: 339-49.
Arnesen K. Preleukemic and early leukemic changes in the thymus of mice; a study of the AKR/O strain. Acta Pathol. Microbiol. Scand. 1958; 43: 350-64.
Arnesen K. Eksogene årsaker til misdannelser. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1958; 78: 935-9.
Arnesen K. The influence of a water soluble fraction prepared from the liver on the life span and development of leukemia in AKA mice. Acta Tathol. Microbiol. Scand. 1960; 50: 347-9.
Arnesen K. Aktiviteten ved Det skandinaviske undervisningssykehus i Korea; belyst på basis av det patologisk-anatomiske laboratorium. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1960; 80: 139-42.
Moelbert E., Arnesen K. Electron microscopy studies on the ultrastructure of the adrenal cortex of the white mouse (With contribution to the structure and function of the mitochondria). Beitr. Pathol Anat 1960; 122: 31-56.
Arnesen K. Muselevkemi. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1960; 80: 973-6.
Arnesen K, Kierulf P.B. Evidence that the secretory apparatus in the thymus of mice is not abberant thyroid tissue. Acta Tathol. Microbiol. Scand. 1961; Suppl 148: 15-21.
Arnesen K. Glandular structures in the thymus of mice. Acta Tathol. Microbiol. Scand. 1962; Suppl 154: 78-9.
Arnesen K. The effect of cortisone on the lipid pattern and cytology of the adrenal cortex in mice with spontaneous adrenocortical lipid depletion. Acta Tathol. Microbiol. Scand. 1964; 60: 487-92. 
Arnesen K. Hvorfor obdusere? Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1966; 86: 332-3.
Arnesen K. Organforandringer ved hypertensjon under patologisk-anatomisk synsvinkel. Retina og chorioidea. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1968; 88: 1439-41.
Ytteborg J., Arnesen K. Late recurrence of retinoblastoma. Acta Ophtalmol (Copenh) 1972; 50: 367-74.
Arnesen K. Betennelsesprosessen. Strukturelle, funksjonelle og terapeutiske aspekter. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1972; 92: 737-9.
Arnesen K. Proliferations of the retinal pigment epithelium. Acta Tathol. Microbiol. Scand. 1973; 236: 27-33.
Arnesen K. Biopsi. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1973; 93: 1829-31.
Harstad H.K, Arnesen K. Malignant lymphoma of the eye and brain. Report of a case . Acta Ophtalmol (Copenh) 1974; 52: 211-9.
Arnesen K. Adrenocortical lipid depletion and leukemia in mice. Acta Tathol. Microbiol. Scand. 1974; Suppl 248: 15-9.
Arnesen K., Nornes M. Malignant melanoma of the chorioid as related to coexistent benign nevus. Acta Ophtalmol (Copenh) 1975; 53: 139-52.
Evensen A., Johansen, J.G, Udnæs J., Arnesen K. Orbitography with a new non-ionizing water-soluble contrast medium. Acta Ophtalmol (Copenh) 1976; 54: 767-73.
Arnesen K., Nordstoga K. Ocular encephalitozoonosis (nosematosis) in blue foxes. Polyarteritis nodosa and cataract. Acta Ophatalmol (Copenh) 1977; 55: 641-51.
Almaas O., Arnesen K. The new laboratory building, Ullevaal Hospital, Oslo, Norway. World Hosp 1981; 17: 33-6.
Arnesen K. Obduksjon ved 18 prosent av dødsfall. Vanskelig rekruttering til patologien. Nord Med 1981; 96: 138-9.
Nicolaissen B. Jr., Kolstad A., Arnesen, K. Reactive changes in the human retinal pigment epithelium in vitro. Acta Ophtalmol. (Copenh.) 1981; 59: 476-84.
Nicolaissen B. Jr., Nicolaissen B E, Beraki, K, Kolstad A, Arnesen K, Armstrong D. Monolayered explants in the study of retinal pigment epithelial behavior in culture. Acta Ophtalmol. (Copenh.) 1982; 60: 873-80.
Nicolaissen B. Jr., Davanger M, Arnesen K. Surface morphology of explants from the human retinal pigment epithelium in culture. A scanning electron microscopic study. Acta Ophtalmol. (Copenh.) 1982; 60: 881-93.
Bergsjø T., Arnesen K., Heim P., Nes N. Congenital blindness with ocular developmental anomalies, including retinal dysplasia, in Doberman Pinscher dogs. J Am Vet Med Assoc 1984; 184: 1383-6.
Arnesen K. The neural crest origin of uveal melanomas. Int Ophtalmol 1985; 7: 143-7.
Nicolaissen B. Jr., Allen C, Nicolaissen A, Arnesen K. Retinal pigment epithelium in long term explant culture. Acta Ophtalmol (Copenh) 1986; 64: 1-8.
Dobloug J.H., Bruun J.N., Djupesland G., Lyberg T., Thune P., Arnesen K., Brinchmann-Hansen O., Osnes M. Hud-, slimhinne- og øyebunnsforandringer ved HTLV-III/LAV-infeksjoner og AIDS. PMID 1986; 106: 1547-53.
Bang S., Myren J., Næss O., Beraki K., Serck-Hanssen A., Arnesen K. Prostaglandins and CC14-induced liver cell mortality. The effect of the prostaglandin analogue enprostil. Scand. J. Gastroenterol 1988; 23. 931-4.
Nicolaissen B. Jr., Ulhafer R., Allen C., Nicolaissen A., Arnesen K. The morphology of human cells from the chorioid and retinal pigment epithelium grown in vitro on isolated Bruch’s membrane. Acta Ophtalmol. (Copenh.) 1988; 66: 617-22.
Myren J. Bang S., Linnestad P., Stave R, Hanssen I E, Dolva L.O., Serck-Hanssen A., Arnesen K., Strømme J., Beraki K. et al.. Liver cell necrosis and regeneration following injcections of carbon tetrachloride. Effects of the thyrotropin-releasing hormone and somatostatin. APMIS 1989; 97:334-42.
Sandberg H.O., Westby P.K, Arnesen K. Plasmocytoma of the uvea in a case of multiple myeloma. Acta Ophtalmol (Copenh) 1989; 67: 329-32.
Jansen J.H., Arnesen K. Oxalate nephropathy in a Tibetan spaniel litter. A probable case of primary hyperoxaluria. J. Comp Pathol 1990; 103:79-84.
Arnesen K., Gamlem H., Glattre E., Moe I., Nordstoga K. Registrering av kreft hos hund. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1995; 115: 714-7.
Arnesen K. Opprettelsen av Kreftregisteret. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 2001; 121: 1256-7.
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS