Hjem

Nyhetsbrev nr 22, 16. april 2016

Medlemsmøtet 7. april

På medlemsmøtet 7. april var følgende saker oppe til behandling - alle med utgangspunkt i sakspapirer som var blitt utsendt til alle medlemmer i god tid, og som dere eventuelt kan gå tilbake til når dere nå leser dette:

- Akademiets reviderte regnskaper og årsberetning for 2015 ble
presentert av direktøren og fikk møtets enstemmige godkjenning.
(Akademiets årsrapport, som er en bred presentasjon av virksomheten
beregnet både på Akademiets medlemmer og dets forbindelser, vil
foreligge til årsmøtet 3. mai og vil så bli sendt ut til medlemmene.)

- De foreslåtte statuttendringene, i alt vesentlig noen modifikasjoner av
de statuttene som ble vedtatt 5. oktober 2016 i forbindelse med
vedtakene om ny styringsordning, ble diskutert og fikk møtets
enstemmige tilslutning (dog med et lite tillegg på ett punkt). Da det var
litt for få fremmøtte til at møtet var vedtaksført i denne saken, må
vedtaket endelig bekreftes på et senere medlemsmøte. De nye
statuttene vil bli lagt ut på nettet.

- Det fremlagte forslaget til nytt valgreglement, på de fleste punkter
identisk med det valgreglementet Akademiet har hatt siden 2014, ble
diskutert og fikk i alt vesentlig møtets tilslutning. Det er Akademiets
styre som nå skal vedta den endelige teksten i lys av diskusjonen på
medlemsmøtet. Valgreglementet blir lagt ut på nettet som vedlegg 3 til
statuttene.

- Utkast til en strategi for Akademiet 2016-20 ble fremlagt av preses og
ble diskutert av medlemsmøtet. Synspunktene herfra tas med i det
videre arbeidet.

- Problematikken rundt oppussing og modernisering av huset ble
presentert av preses og diskutert. Utfordringer er bl.a.: behovet for
universell utforming (i praksis: spørsmålet om heis), nødvendigheten
av å erstatte oljefyren med annen slags oppvarming senest i 2020,
manglende ventilasjon og mangelfull isolering mot varmetap, en langt
fra tilfredsstillende situasjon hva kontorer for administrasjonen angår,
ønsket om en modernisering og oppgradering av møtesalen. Det siste
punktet kan til en viss grad ses for seg, og ligger an til å bli prioritert,
selv om budsjett og finansieringsplan og tekniske inngrep må ta høyde
for det en samlet sett ønsker å gjøre. Styret vil arbeide videre med
saken.

Referat fra medlemsmøtet blir lagt ut på Akademiets lukkede
medlemssider (som er lovet etablert innen utgangen av april)

Valgene høsten 2016
Valg for årene 2017ff planlegges avholdt på et medlemsmøte torsdag 15. september fra 15.30 til ca. 17.00 - med skypeforbindelse til lokaler i andre byer i Norge - ikke bare Bergen, med forhåpentligvis også Trondheim og Tromsø. Hold av tidspunktet!

I henhold til overgangsbestemmelsene skal preses ved valgene høsten 2016 velges for to år (2017 og 2018). Det øvrige styret skal velges for 3 år, og en ny generalsekretær for 4 år.

Valgreglementets punkt 8 sier: "Valgkomiteens oppgave er å finne fram til
egnede kandidater til Akademiets styre og klassestyrene. I tillegg til å vurdere personlig egnethet, skal den ta hensyn til helheten i styrets sammensetning, der ulike evner, kompetanse og interesser skal spille sammen. Valgkomiteen skal også ta hensyn til ønsket om en rimelig balanse når det gjelder fag, kjønn og geografi."

Alle Akademiets medlemmer har for noen dager siden fått epost med
oppfordring om å lansere egnede kandidater for valgkomiteen (jf.
reglementets punkt 10).

Jeg minner også om reglementets punkt 13: "Tre eller flere
stemmeberettigede medlemmer kan sammen fremme forslag på andre
kandidater enn de valgkomiteen har foreslått. Et slikt forslag skal være
fremmet senest en uke før valgmøtet. Forslaget skal inneholde presentasjon
og begrunnelse samt ledsages av et CV. Forslaget sendes i elektronisk form til Akademiet, som sørger for at det blir distribuert til medlemmene"

Arrangementer fremover
Jeg vil gjerne minne om følgende arrangementer i de nærmeste ukene:

Tirsdag 19. april kl. 1800
Senter for grunnforskning lanserer sine nye hjemmesiderCAS hjemmesider på Litteraturhuset i Oslo
"Hør korte innlegg av noen av dem som forsker ved CAS i år, nyt musikk av jazzgruppa Pitsj og møt CAS-forskere og andre forskere og forskerentusiaster".

Program:
Vitenskapelig leder ved CAS, Professor Vigdis Broch-Due
Professor Camilla Serck-Hanssen, Universitet i Oslo
Professor Houston Smit, University of Arizona
Musikk: Pitsj
Enkel servering


Torsdag 21. april kl. 1800
Møte i Akademiet i samarbeid med Forum for bevissthetsforskning
IS FREE WILL AN ILLUSION?
Lecture by Prof. John Dylan HAYNES
Charité - Universitätsmedizin, Berlin
Chair for Theory and Analysis of Large Scale Brain Signals
Director of Berlin Center for Advanced Neuroimaging Bernstein Center for
Computational Neuroscience
Erik Boye ønsker velkommen på vegne av Akademiet.
Panel med Edmund Henden og Johan F. Storm.

Mandag 25. april kl. 1200 - 1600
Akademiets seminar om open access-publisering med spesiell vekt på
humaniorafagene

Preses innleder
Innlegg ved statssekretær Bjørn Haugstad, Olav Torvund Jill Walker
Rettverg, Curt Rice med flere.

Det er lunsj fra kl. 1200. Møtet krever påmelding. Se Akademiets
hjemmesider og følg lenken der, eller direkte herfra:
http://www.dnva.no/c26754/kalender/vis.html?tid=67162

Torsdag 28. april kl. 1700 - 1900
Akademiet har for annen gang et åpent møte i samarbeid med Senter for
grunnforskning.
Ben Orlove, professor i International and Public Affairs vedColumbia University og knyttet til en av årets forskergrupper ved CAS, holder foredrag:
Glaciers in Nature and in Public Life: Science and Society in the
Anthropocene

Preses ønsker velkommen. Leder ved CAS, Vigdis Broch Due innleder
Kaffe i forkant. Det kreves ingen påmelding.
Se mer på våre hjemmeside:
http://www.dnva.no/c26754/kalender/vis.html?tid=67176

Årsmøtet på Grand Hotel tirsdag 3. mai kl. 1800
har fått stor oppslutning blant medlemmene. Er du en etternøler? Siste frist for påmelding er satt til19. april - se invitasjonen på epost fra undertegnede 31. mars og meld deg på via lenken der. Husk at kuvertprisen må betales samtidig som du melder deg på. Det er naturligvis mulig å komme på selve møtet uten å delta i middagen og dermed uten påmelding. Antrekk: Mørk dress. Spørsmål kan rettes til Line Therese Nævestad (l.t.navestad@dnva.no, tlf. 22841504)

Vi håper at mange medlemmer finner veien til utdelingen av Abelprisen i
Universitets Aula tirsdag 24. mai kl. 14 (oppmøte senest 13.40). Etter
utdelingen inviteres alle til en mottagelse i Det norske teater, der prisvinneren blir intervjuet.

Husk sommermøtet 7. juni (NB tirsdag), med vin, musikalsk underholdning og sommermat. Det blir minnetale over Inger Moen og foredrag ved to av medlemmene av Akademiet for yngre forskere.

Produktiviteteskomisjonen
Akademiet har, sammen med Akademiet for yngre forskere, avgitt en uttalelse om produktivitetskommisjonens innstilling nr. 2. Den kan leses på Akademiets hjemmesider.

Høstens program
Vi begynner sterkt med Kavliprisen tirsdag 6. september og dagene rundt. Merk at ekskursjonen i år er lagt noe senere, til lørdag 17. september. Den går til Statens kartverk på Hønefoss og Veien kulturpark på Ringerike. Møteprogrammet er under arbeidet; innspill mottas med takk.

Om medlemmer
Jeg har fått med meg at Jon Elster har fått Uppsala-universitetets Skytteanska pris, at Lena Liepe har fått den finske Jarl Galléns pris för forskning om Nordeuropas historia, og at Kjetil Taskémn har fått Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2016. Vi gratulerer!

Hilsen
Generalsekretæren

Av større arrangementer siden sist, har vi hatt Akademiforelesningen i
humaniora og samfunnsvitenskap og det årlige fellesseminaret med Norges Bank På bildene nedenfor ser vi professor Rens Bod fra Amsterdam under hans foredrag 8. mars om "How Interactions between Humanities and Science have Shaped our Knowledge", og de to foredragsholderne visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og journalist Ola Storeng før møtestart 12. april, der temaet var økonomiske kriser og særlig spørsmålet "Kan kriser krympes".

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS