Hjem

Akademiets utvalg og komiteer

 Forskningspolitisk utvalg (2017-2018)

 • Preses (ex officio) (leder)
 • Generalsekretær (ex officio)
 • Øyvind Østerud
 • Ingvild Sælid Gilhus

Madat: Å følge den forskningspolitiske debatten og identifisere saker der Akademiet naturlig kan komme på banen, særlig slikt som gjelder grunnforskning og forskningens frihet.

Sekretær: Maria Tofting, e-post: marina.tofting@dnva.no


Forskningsetisk utvalg (2017 - 2018)

 • Kirsti Strøm Bull (leder)
 • Ole Didrik Lærum
 • Narve Fulsås
 • Deborah Oughton

Mandat: Å være i beredskap i tilfelle akademimedlemmer blir berørt av saker om uetisk adferd. Å gi prinsipielle betenkninger i forskningsetiske spørsmål.

Sekretær: Gro Havelin, e-post: gro.havelin@dnva.no 


Internasjonalt utvalg 2017 - 2018)

 • Generalsekretæren (ex officio) (leder)
 • Klasseleder MN (ex officio)
 • Ole Petter Ottersen
 • Jon Grue
 • Leiv Sydnes
 • Astri Andresen
 • Hans Petter Graver

Mandat: Å se til at Akademiet har et aktivt internasjonalt engasjement med klare prioriteringer; vurdere medlemskap og representasjon i internasjonale organisasjoner; bidra til at informasjon og materiale fra for eksempel EASAC, ALLEA, UAI og ICSU kommer ut til medlemmene og til samfunnet.

Sekretær: Eva Halvorsen, e-post: eva.halvorsen@dnva.no 

 

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk (2017 - 2018)

 • Nils Chr. Stenseth (leder)
 • Odd Aalen
 • Alf Bjørseth
 • Cecilie Mauritzen
 • Christina Vogt
 • Øystein Hov

Mandat: Utvalget skal organisere møter (i eller utenfor Akademiets hus) for å diskutere dagens klima-, miljø- og ressursutfordringer, med et globalt perspektiv med en lokal forankring. Utvalget skal videre bistå Akademiet med uttalelser om klima- og miljø.

Sekretær: Håkon Sandbakken, e-post: hakon.sandbakken@dnva.no


Oppnevning av ad hoc Strukturutvalg

Styret har oppnevnt et strukturutvalg for å vurdere hensiktsmessigheten ved dagens klasse- og gruppeinndeling og klassenes og gruppenes funksjon i forhold til Akademiet som helhet, og eventuelt foreslå endringer, og i den forbindelse også foreslå hvordan en eventuelt ny struktur bør gi seg utslag i innvalgsprosessen. Utvalgets innstilling vil foreligge over sommeren 2017.

 • Arild Underdal (leder)
 • Erik Boye
 • Tove Bull
 • Olav Gjelsvik
 • Maj-Britt Hägg
 • Bjørn Rishovd Rund

 Sekretær: Eva Halvorsen, e-post: eva.halvorsen@dnva.no


Nansenfondets styre (2017-2019)

Akademiet gjenoppnevner som medlemmer av Nansenstyret for treårsperioden 2017-2019:

 • Øyvind Østerud, UiO (leder)
 • Even Lange, UiO
 • Inger Sandlie, UiO

Akademiet oppnevner som nye medlemmer av Nansenstyret for treårsperioden 2017-2019:

 • Rolf Reed, UiB (direkte oppnevnt fra Akademiet)
 • Rolf Anker Ims, UiTø (etter forslag fra UiTø)
 • Åse Krøkje, NTNU (etter forslag fra NTNU)

Sekretær: Line Therese Nævestad, e-post: l.t.navestad@dnva.no


Komité for Akademiets lærerpris
(for utdelingene i 2017 og 2019)

 • Svein Sjøberg (leder)
 • Cecilie Mauritzen
 • Hilde Sandvik
 • Staffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

Les mer om prisen her

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag 2017 og 2018

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag 2017 holdes 7. mars av professor Nicholas Sims-Williams, University of London, School of Oriental and African Studies og medlem av British Academy. Tema er dechiffrering av ukjente språk.

Til å komme med opp til fire begrunnede, prioriterte forslag til foreleser i 2018 og 2019 nedsetter Akademiet følgende komité:

 • Klasseleder HF Camilla Serck-Hanssen (leder)
 • Geir Hestmark
 • Marit Melhuus
 • Kristin Bliksrud Aavitsland
 • Ellen Mortensen
 • Raino Malnes

Akademiets menneskerettskomite

Akademiets menneskerettskomite, som også er medlem av International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, består av:

Professor Jakob Lothe, Universitetet i Oslo (leder av komiteen)
Professor Tove Bull, Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet
Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, Universitetet i Oslo
Professor Svein Eng, Universitetet i Oslo

Komité for geomedisin - mat, miljø, helse

Komitéen (tidligere: Komitéen for geomedisinsk forskning og informasjon) ble opprettet i 1984 på initiativ av professor Jul Låg. Komitéen er tverrfaglig og har representanter fra fagområder som human- og veterinærmedisin, kjemi, biologi, geofysikk, og epidemiologi. Komitéen utgjør også styret i Det Norske Videnskaps-Akademis Fond for Geomedisin. Den leverer egen årsberetning.

Hovedmedlemmer av komitéen og fondsstyret:
Seniorforsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet (leder av komitéen)
Professor Espen Bjertness, Universitetet i Oslo
Professor Trond Peder Flaten, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Professor Bal Ram Singh, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Tidl.direktør Frøydis Langmark, Kreftregisteret
Professor Jan Alexander, Folkehelseinstituttet

Varamedlemmer:
Overlege Jan O. Aaseth, Sykehuset innlandet HF
Seniorforsker Geir Aamodt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Overlege Serena Tonstad, Oslo Universitetssykhus
Professor Brit Salbu, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Senioringeniør Espen Govasmark, Oslo kommune
Professor Ane Nødtvedt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitetBirkelandkomiteen

Birkelandkomiteen har siden 1987 hatt ansvaret for den årlige Birkelandforelesningen i Akademiet som nå er et samarbeid mellom komiteen, Universitetet i Oslo, Det Norske Videnskaps-Akademi, Yara og Norsk Romsenter.

Birkelandkomiteen har også ansvaret for tildelingen av Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi som deles ut i forbindelse med Birkelandforelesningen. Arbeidet rundt Yaras Birkelandpris skjer i samarbeid med Norsk fysisk selskap og Norsk kjemisk selskap. Komiteen består av:

Professor Jan A. Holtet, Universitetet i Oslo (leder av komiteen)
Professor Alv Egeland, Universitetet i Oslo
Seniorrådgiver Pål Brekke, Norsk romsenter
Seniorrådgiver i Yara, Svein Flatebø
Direktør Øyvind Sørensen, Det Norske Videnskaps-AkademiDet Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS