Hjem

Akademiets utvalg og komiteer

 Forskningspolitisk utvalg (2017-2018)

 • Preses (ex officio) (leder)
 • Generalsekretær (ex officio)
 • Øyvind Østerud
 • Ingvild Sælid Gilhus
 • Ragni Piene

Mandat: Å følge den forskningspolitiske debatten og identifisere saker der Akademiet naturlig kan komme på banen, særlig slikt som gjelder grunnforskning og forskningens frihet.

Sekretær: Marina Tofting, e-post: marina.tofting@dnva.no


Forskningsetisk utvalg (2017 - 2018)

 • Kirsti Strøm Bull (leder)
 • Ole Didrik Lærum
 • Narve Fulsås
 • Deborah Oughton

Mandat:Det Norske Videnskaps-Akademi er med sin tverrfaglige kompetanse en viktig premissleverandør for god vitenskapelig praksis og forskningsetisk bevissthet.

 • Forskningsetikkutvalget skal være Akademiets rådgivende organ i forskningsetiske spørsmål og kan blant annet uttale seg i høringer som omfatter slike spørsmål.
 • Utvalget skal fremme oppmerksomhet om forskningsetiske spørsmål gjennom utadrettet virksomhet, deltakelse i samfunnsdebatten og ved å avholde møter.
 • Utvalget skal være i beredskap i tilfelle akademimedlemmer blir berørt av saker om uetisk adferd. Hvis et akademimedlem blir anklaget for vitenskapelig uetisk atferd, skal dette behandles på vanlig måte av eksisterende organer utenfor Akademiet. Utvalget skal imidlertid bidra med forslag til oppfølgingstiltak fra Akademiets side.

Sekretær: Gro Havelin, e-post: gro.havelin@dnva.no 


Internasjonalt utvalg 2017 - 2018)

 • Generalsekretæren (ex officio) (leder)
 • Klasseleder MN (ex officio)
 • Ole Petter Ottersen
 • Jon Grue
 • Leiv Sydnes
 • Astri Andresen
 • Hans Petter Graver

Mandat: Å se til at Akademiet har et aktivt internasjonalt engasjement med klare prioriteringer; vurdere medlemskap og representasjon i internasjonale organisasjoner; bidra til at informasjon og materiale fra for eksempel EASAC, ALLEA, UAI og ICSU kommer ut til medlemmene og til samfunnet.

Sekretær: Eva Halvorsen, e-post: eva.halvorsen@dnva.no 

 

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk (2017 - 2018)

 • Nils Chr. Stenseth (leder)
 • Odd Aalen
 • Alf Bjørseth
 • Cecilie Mauritzen
 • Christina Vogt
 • Øystein Hov

Mandat: Utvalget skal organisere møter (i eller utenfor Akademiets hus) for å diskutere dagens klima-, miljø- og ressursutfordringer, med et globalt perspektiv med en lokal forankring. Utvalget skal videre bistå Akademiet med uttalelser om klima- og miljø.

Sekretær: Håkon Sandbakken, e-post: hakon.sandbakken@dnva.no


Oppnevning av ad hoc Strukturutvalg

Styret har oppnevnt et strukturutvalg for å vurdere hensiktsmessigheten ved dagens klasse- og gruppeinndeling og klassenes og gruppenes funksjon i forhold til Akademiet som helhet, og eventuelt foreslå endringer, og i den forbindelse også foreslå hvordan en eventuelt ny struktur bør gi seg utslag i innvalgsprosessen. Utvalgets innstilling vil foreligge over sommeren 2017.

 • Arild Underdal (leder)
 • Erik Boye
 • Tove Bull
 • Olav Gjelsvik
 • Maj-Britt Hägg
 • Bjørn Rishovd Rund

 Sekretær: Eva Halvorsen, e-post: eva.halvorsen@dnva.no


Nansenfondets styre (2017-2019)

Akademiet gjenoppnevner som medlemmer av Nansenstyret for treårsperioden 2017-2019:

 • Øyvind Østerud, UiO (leder)
 • Even Lange, UiO
 • Inger Sandlie, UiO

Akademiet oppnevner som nye medlemmer av Nansenstyret for treårsperioden 2017-2019:

 • Rolf Reed, UiB (direkte oppnevnt fra Akademiet)
 • Rolf Anker Ims, UiTø (etter forslag fra UiTø)
 • Åse Krøkje, NTNU (etter forslag fra NTNU)

Sekretær: Line Therese Nævestad, e-post: l.t.navestad@dnva.no


Komité for Akademiets lærerpris
(for utdelingene i 2017 og 2019)

 • Svein Sjøberg (leder)
 • Cecilie Mauritzen
 • Hilde Sandvik
 • Staffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

Les mer om prisen her

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag 2017 og 2018

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag 2017 holdes 7. mars av professor Nicholas Sims-Williams, University of London, School of Oriental and African Studies og medlem av British Academy. Tema er dechiffrering av ukjente språk.

Til å komme med opp til fire begrunnede, prioriterte forslag til foreleser i 2018 og 2019 nedsetter Akademiet følgende komité:

 • Klasseleder HF Camilla Serck-Hanssen (leder)
 • Geir Hestmark
 • Marit Melhuus
 • Kristin Bliksrud Aavitsland
 • Ellen Mortensen
 • Raino Malnes

Akademiets menneskerettskomite

Akademiets menneskerettskomite, som også er medlem av International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, består av:

Professor Jakob Lothe, Universitetet i Oslo (leder av komiteen)
Professor Tove Bull, Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet
Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, Universitetet i Oslo
Professor Svein Eng, Universitetet i Oslo

Komité for geomedisin - mat, miljø, helse

Komitéen (tidligere: Komitéen for geomedisinsk forskning og informasjon) ble opprettet i 1984 på initiativ av professor Jul Låg. Komitéen er tverrfaglig og har representanter fra fagområder som human- og veterinærmedisin, kjemi, biologi, geofysikk, og epidemiologi. Komitéen utgjør også styret i Det Norske Videnskaps-Akademis Fond for Geomedisin. Den leverer egen årsberetning.

Hovedmedlemmer av komitéen og fondsstyret:
Seniorforsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet (leder av komitéen)
Professor Espen Bjertness, Universitetet i Oslo
Professor Trond Peder Flaten, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Professor Bal Ram Singh, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Tidl.direktør Frøydis Langmark, Kreftregisteret
Professor Jan Alexander, Folkehelseinstituttet

Varamedlemmer:
Overlege Jan O. Aaseth, Sykehuset innlandet HF
Seniorforsker Geir Aamodt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Overlege Serena Tonstad, Oslo Universitetssykhus
Professor Brit Salbu, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Senioringeniør Espen Govasmark, Oslo kommune
Professor Ane Nødtvedt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitetBirkelandkomiteen

Birkelandkomiteen har siden 1987 hatt ansvaret for den årlige Birkelandforelesningen i Akademiet som nå er et samarbeid mellom komiteen, Universitetet i Oslo, Det Norske Videnskaps-Akademi, Yara og Norsk Romsenter.

Birkelandkomiteen har også ansvaret for tildelingen av Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi som deles ut i forbindelse med Birkelandforelesningen. Arbeidet rundt Yaras Birkelandpris skjer i samarbeid med Norsk fysisk selskap og Norsk kjemisk selskap. Komiteen består av:

Professor Jan A. Holtet, Universitetet i Oslo (leder av komiteen)
Professor Alv Egeland, Universitetet i Oslo
Seniorrådgiver Pål Brekke, Norsk romsenter
Seniorrådgiver i Yara, Svein Flatebø
Direktør Øyvind Sørensen, Det Norske Videnskaps-AkademiDet Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS