Hjem

Akademiets menneskerettskomité

Akademiets menneskerettskomité ble opprettet ved et styrevedtak våren 2000 etter initiativ fra Dagfinn Føllesdal. Han ledet komiteen de første 8 årene. Deretter overtok Arne Haaland som komitéleder. Jakob Lothe tiltrådte som komitéleder 1.1. 2013. Komiteen er en del av International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies.

Menneskerettskomiteen har tatt opp en rekke saker. I høyre spalte er det lenker til noen av de sakene som komiteen har engasjert seg i. I parantes bak tittelen står datoen for når saken ble publisert på Akademiets nettside.

Menneskerettskomiteen har følgende sammensetning: Mahmood Amiry-Moghaddam, Jakob Lothe (leder), Svein Eng og Tove Bull. Foto: Maja Sojtaric /Gunnar F. LotheMenneskerettskomiteen har følgende sammensetning: Mahmood Amiry-Moghaddam, Jakob Lothe (leder), Svein Eng og Tove Bull. Foto: Maja Sojtaric /Gunnar F. Lothe
 

Statutter for Akademiets menneskerettskomité

Menneskerettskomiteen til Det Norske Vitenskaps-Akademi har fire medlemmer, utpekt av styret. Medlemmenes funksjonstid er fire år, og de kan gjenoppnevnes. Styret utpeker komiteens leder.

Gjennom menneskerettskomiteen er Akademiet tilsluttet International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies.

Menneskerettskomiteens formål er å understøtte uavhengigheten til vitenskapsakademier verden over og å fremme og forsvare menneskerettene til vitenskapsmenn og -kvinner, studenter og andre som lærere, helsepersonell og ingeniører. Spesielt skal komiteen arbeide for å få løslatt dem som holdes fengslet i strid med menneskerettene og for å motarbeide og forhindre mishandling og tortur. Videre skal komiteen arbeide for å styrke akademimedlemmenes bevissthet om krenkelser av menneskerettene og hva Akademiet og dets medlemmer kan gjøre for å motvirke slike krenkelser.

Kommiteen skal holde seg løpende orientert om alvorlige krenkelser av menneskerettene som berører vitenskap eller forskere. Spesielt skal den ta opp fengsling og tortur av vitenskapsmenn og -kvinner. I samarbeid med Nettverkets sekretariat, som i sin tur samarbeider med Amnesty International, skal komitéen påse at hver sak blir grundig utredet så langt dette lar seg gjøre.

Komiteen kan ta opp saker på eget initiativ og saker som blir referert til den fra Nettverkets sekretariat. Akademiets styre kan også be Komiteen om råd i saker som er beslektet med den type saker som er nevnt under Komitéens formål, men der vedtak skal treffes av Akademiets styre.

Komiteen har fullmakt til, på Akademiets vegne, å uttale seg om og eventuelt protestere mot menneskerettsovergrep. Protester og uttalelser sendes på Akademiets brevhode, men det fremgår alltid klart at uttalelsen kommer fra Akademiets menneskerettskomité. Kopi av uttalelsene skal oversendes Akademiets styre.

Vedtatt i mai 2000 og revidert i mars 2008.


Akademiets menneskerettskomité

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har oppnevnt følgende medlemmer til Akademiets menneskerettskomité:
  • Professor Jakob Lothe, Institutt for litteratur, områdestudier og
    europeiske språk, UiO, leder (leder)
  • Professor Tove Bull, Institutt for språkvitenskap, UiT
  • Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, Institutt for medisinske
    basalfag, UiO
  • Professor Svein Eng, Institutt for offentlig rett, UiO
 
Obligatorisk!

Novus Forlag publiserte i 2017 boken Forsking og menneskerettar (red. Jakob Lothe), som er basert på en konferanse i Akademiet 7.-8. desember 2015. Konferansen ble initiert, planlagt og gjennomført av menneskerettskomiteen i samarbeid med Presidiet og administrasjonen. Mer informasjon om boken på forlagets hjemmeside.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS