Hjem

Det Norske Videnskaps-Akademis Komité for geomedisin - mat, miljø,helse

English version

Komitéens arbeidsfelt omfatter naturgitte og menneskeskapte faktorer i mat og miljø som har betydning for menneskers og dyrs helse. Komitéens navn illustrerer dens vide perspektiv. Geomedisin er vitenskapen om naturlige miljøfaktorers påvirkning på menneskers og dyrs helse. Komitéens interessefelt omfatter imidlertid også menneskeskapte faktorers betydning for helse, spesielt siden disse i mange tilfeller overlapper med de naturgitte.

Komitéen ønsker å se på kjemiske og fysiske faktorer som påvirker helse, både naturgitte faktorer som sporelementer og stråling, og menneskespredde organiske og uorganiske miljøgifter, nanopartikler og radionuklider, enkeltvis og i blanding. Komitéen vil blant annet belyse matproduksjon og miljøendringer nasjonalt så vel som globalt, herunder de store samtidsutfordringene som ligger i intensivt jord- og havbruk med belastning på mikroorganismer, planter, dyr og mennesker.

Arbeidet i Komitéen bygger hovedsakelig på kjemi, biologi, geofysikk, human- og veterinærmedisin og epidemiologi. Komitéens sammensetning er søkt å gjenspeile denne bredden.

Hovedmålet til Komitéen er å fremme tverrfaglige diskusjoner ved å arrangere symposier. Slik vil vi stimulere til god vitenskap og til å dele kunnskap fra ulike fagfelt for å skape en bedre forståelse og samarbeid mellom fagområder.

Eksempler på geomedisinske problemstillinger
Geomedisin er altså vitenskapen om naturlige miljøfaktorers påvirkning på mennesker og dyrs helse. Velkjente eksempler er fluor/tannråte, jod/struma og radon/lungekreft. Internasjonalt utgjør helseskader av arsen og fluor i drikkevann enorme folkehelseproblemer.

 

 

Obligatorisk!

 

Kartet til venstre viser antall tilfeller (begge kjønn) av føflekkreft pr. 100000 innbyggere etter bosted i fylke,
justert for alder, for årene 1997-2001. Kartet til høyre viser fylkesvise doser (erythemdoser angitt i Joule/m²) av ultrafiolett stråling fra solen i perioden 1. juni til 30. september. Verdiene gjelder for befolkningstyngdepunktet i hvert fylke og er middelverdier for 1980-2000. Dosene er basert på modellberegninger og satellittmålinger. Kilde: Professor Arne Dahlback, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.

 

Obligatorisk!

 

 

 

Struma er et eksempel på en sykdom som har sammenheng med en naturlig miljøfaktor. Struma kan forekomme både hos mennesker og dyr og skyldes for liten tilgang på grunnstoffet jod, som det er mer av langs kysten enn i innlandet. Derfor var lidelsen tidligere vanlig på Østlandet. Nå for tiden får de aller fleste nok jod fra melk, koksalt og fisk.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS