Hjem

Minnetale over professor Stig Johansson


holdt i fellesmøte
den 14. oktober 2010

av professor Inger Moen

Obligatorisk!

Stig Johansson var født 21 februar, 1939 i Traryd i Småland i Sverige. Han døde 22 april i år. Han var professor i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo. Han ble ansatt i 1976, først som førsteamanuensis og fra 1982 som professor. Han gikk av med avskjed i nåde i 2008.

Stig Johansson ble medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1991. I perioden 1996 til 1997 ledet han en forskergruppe ved Senter for høyere studier her i Akademiet. I 1999 ble han kreert til Doctor Honoris Causa ved Lunds universitet, og i 2001 ble han tildelt forskningsprisen ved Universitetet i Oslo.

Stig Johansson var en meget produktiv forsker med en omfattende vitenskapelig produksjon. Han har levert fremragende bidrag over et bredt spekter av forskning innenfor engelsk språkvitenskap. Blant hans publikasjoner finnes arbeider innenfor engelsk språkhistorie, språkpedagogikk, fonologi, moderne grammatikk og EDB-basert lingvistikk.

Hadde Stig Johansson arbeidet innen næringslivet ville man ha kalt ham en gründer. I vår del av verden vil vi si at han initierte et nytt forskningsparadigme. Han var sentral i introduksjonen av det som kalles korpuslingvistikk. Korpuslingvistikk er en språkvitenskapelig metode som baserer seg på bruk av skriftlige eller muntlige språkdata i elektronisk form. En grunnleggende antakelse i korpuslingvistiske studier er at man kan trekke generelle slutninger om språk, på grunnlag av samlinger av autentiske tekst- og taledata.

Et av de mest kjente korpora av moderne engelsk språk går under betegnelsen "The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of British English". Stig Johansson var en av de drivende kreftene bak dette prosjektet som ble ferdigstilt i 1978. I etableringen av slike korpora inngår utvikling av teori og metode, tekstkoding, grammatisk merking i tillegg til leksikalsk og grammatisk analyse. "The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus" er et uvurderlig hjelpemiddel for forskning i moderne engelsk språk. Det brukes da også av forskere over hele verden.

Fra begynnelsen av 1990-tallet arbeidet Stig Johansson med utviklingen av såkalte parallellkorpora. Et parallellkorpus er en tekstsamling som inneholder både originaltekster og oversettelser fra to eller flere språk. Slike korpora er en språkteknologisk ressurs av stadig økende betydning og med flere anvendelser. De brukes blant annet til utarbeidelse av metoder for maskinoversettelse. Blant Stig Johanssons siste prosjekt var den norske delen av "International Corpus of Learner English", et nyttig hjelpemiddel i undervisningen av fremmedspråk og i studiet av andrespråksinnlæring.

I utgangspunktet ble korpuslingvistikk drevet frem av en liten gruppe entusiaster som ble møtt kun med begrenset interesse både fra lingvister og fra informatikere. I årenes løp har bildet blitt et helt annet. Gruppen av entusiaster har økt, og korpuslingvistikk har fått innpass i de fleste språkrelaterte disipliner.

Stig Johansson har satt varige spor etter seg på tre hovedområder, som lærer, som forsker og som miljøbygger. Og slik han fungerte, går virksomheten innen disse områdene til dels over i hverandre. Han produserte lærebøker bygget på egen forskning, og han skrev dem ofte i samarbeid med kolleger og tidligere studenter. En betydelig del av forskningsinnsatsen hans besto i å tilrettelegge forskningsmateriale slik at andre forskere skulle kunne bruke det, og på denne måten fremmet han også rekrutteringen til sitt eget fag. Stig Johanssons studenter har i dag fremtredende posisjoner ved norske universitet og høyskoler. Som lærer og forskerveileder var han hele tiden på jakt etter talenter under mottoet: Man får ikke gode rekrutter, man utvikler dem. Som kollega utmerket Stig Johansson seg ved alltid å ha et våkent øye, og øre, for den forskningen andre var opptatt av. Han var åpen og sjenerøs.

Stig Johanssons siste år var preget av sykdom. Det vil si, han var alvolig syk, men han lot seg ikke stoppe av det. Han hadde sin faste gang på instituttet. Han deltok i internasjonalt samarbeid, og han kom på møtene her i Akademiet.

Stig Johansson har en navnebror, den svenske dikteren Stig Johansson, kjent for sine aforismer. En av disse lyder: "Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet." Denne aforismen passer ikke på vår Stig Johansson. Han tok vare på dagene. Han fylte dem med liv og han delte dem med oss andre. Han er dypt savnet.

Vi lyser fred over Stig Johanssons minne.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS