logo

Fond for geomedisin

Statutter for Det Norske Videnskaps-Akademis fond for geomedisin (vedtatt av Det Norske Videnskaps-Akademis styre den 28. november 1984)

Komitéen for geomedisinsk informasjon og forskning er fondets styre.§ 1.Fondet er opprettet i overensstemmelse med gavebrev fra Bøndernes Bank, Norske Felleskjøp og Statens Kornforretning med en grunnkapital på kr 100.000,- (kroner etthundretusen).
§ 2. Fondet er knyttet til Det Norske Videnskaps-Akademi. Fondsstyret har 6 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av Akademiets styre. Funksjonstiden er tre år. Gjenvelgelse kan finne sted.
§ 3. Fondets disponible avkastning skal brukes til informasjonsvirksomhet som Akademiet gjennomfører innenfor fagfeltet geomedisin, og eventuelt til geomedisinsk forskningsvirksomhet.
§ 4. Beretning om fondets virksomhet offentliggjøres i Akademiets årbok.
§ 5. Fondets kapital er urørlig og bør søkes økt.
§ 6. Fondets regnskap skal revideres som bestemt for de øvrige regnskapene under Akademiet.