Hjem

Akademisk frihet - utviklingstrekk og utfordringer

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

4. april 2017 kl 18:00

Merk at møtet faller på en tirsdag

Minnetale over Tor Brustad ved Johan Moan

Minnetale over Turid Karlsen Seim ved Halvor Moxnes

Foredrag av professor Tom Christensen, UiO: 

Akademisk frihet - utviklingstrekk og utfordringer

Obligatorisk!Professor Tom Christensen

Sammendrag:

Fokus i foredraget er hvordan nyere utviklingstrekk på universitetene henger sammen med akademisk frihet. Er den akademiske friheten truet eller er det 'business as usual'? Først antydes det kort hvordan man kan fortolke eller analysere akademisk frihet og utviklingstrekk. Dernest presenteres det hva man kan mene med akademisk frihet og det vises at dette ikke er et veldig entydig begrep. For det tredje, skisseres noen sentrale utviklingstrekk ved universitetene og deres plass i samfunnet. Interne utviklingstrekk er endret beslutningsstruktur og aktørmønstre, større og mer profesjonell administrasjon, og en sterkere vekt på service-aspektet i forhold til studentene. Eksternt tenkes det på sterkere press fra nasjonale og internasjonale omgivelser, både offentlige og private, inkludert press på ressursene, slik at midler må hentes mer inn fra et variert spekter av offentlige og private stake-holders. Avslutningsvis diskuteres det hvilke konsekvenser for akademisk frihet disse utviklings-trekkene kan ha.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS