Hjem

Temamøte: Nukleære utfordringer for Norge

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

22. november 2018 kl 18:00

Møtet er åpent for alle interesserte, påmeldingsskjema nederst i denne saken

Minnetale over Knut Aastveit ved Åsmund Bjørnstad
Minnetale over Arne Martin Klausen ved Thomas Hylland Eriksen

Per Strand, direktør ved Avdeling sikkerhet, beredskap og miljø, Statens strålevern: Det nukleære trusselbildet 2018 

Karl G. Johannesen, er prosjektleder i Nærings- og fiskeridepartementet: Håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg - Statens rolle og ansvar

Norge har to forskningsreaktorer og 17 tonn brukt brensel. Oppryddingen etter den norske nukleære virksomheten ble i 2016 beregnet til å koste nær 15 mrd. kroner i investeringer, hvorav deponi for brukt brensel alene er anslått å koste nærmere 10 mrd. kroner. Andre vesentlige kostnader er behandlingen av brukt brensel og riving av reaktorer. Foredraget vil berøre bakgrunn, status og fremtidige planer.

Brit Salbu, professor og leder av CERAD SFF Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): 
Norsk radioaktivitetsforskning - hvordan møter vi fremtidige utfordringer

En rekke kilder har bidratt, bidrar fremdeles eller vil kunne bidra til  utslipp av radioaktivitet i fremtiden. Vi må lære av tidligere hendelser for å være bedre forberedt om nye hendelser inntrer. Målet for CERAD SFF er gjennom grunnleggende langsiktig forskning å utvikle «state-of-the-art» verktøy og metoder for å beskytte mennesker og miljø fra stråling, også kombinert med andre stressfaktorer.  CERAD skal styrke vår evne til å vurdere konsekvenser og risiki knyttet til stråling, ved å fokusere på de faktorer som bidrar vesentlig til usikkerhet. Foredraget vil derfor fokusere på CERADs nøkkelområder, dvs kilder og utslipp, transport i ulike økosystemer, biologisk respons samt konsekvensvurderinger, ikke bare knyttet til helse og miljø, men også til økonomi og samfunn. 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS