Hjem

Mat fra havet – et hav av muligheter

Det er store forventninger til sterk vekst og videreutvikling av den maritime næringen i Norge. En rapport fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Norges Tekniske Vitenskapsakademi konkluderer med at den marine verdiskapningen basert på produktive hav i 2050 vil være i overkant av 500 mrd. kroner, noe som tilsvarer seks ganger dagens nivå. Rapporten presenteres på en konferanse på Det Norske Videnskaps-Akademi 30. januar. Foto: Havforskningsinstituttet

Økosystemer og fiskebestander med spesiell anvendelse i Nordområdene, vil være viktige satsingsområder innen maritim forskning. Foto: HavforskningsinstituttetØkosystemer og fiskebestander med spesiell anvendelse i Nordområdene, vil være viktige satsingsområder innen maritim forskning. Foto: Havforskningsinstituttet

 Konferansen har som mål å tilby et forum for åpen, forskningsbasert diskusjon av samfunnsrelevante tema der sentrale representanter for statsforvaltningen, næringslivet og forskningen deltar. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen holder innledningsforedraget «Muligheter og utfordringer i havbruk -- Et forskningsperspektiv». Konferansen åpnes av preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Kirsti Strøm Bull.

Konferansen tar opp til diskusjon hvilke spesielle forskningsbehov som melder seg innen norsk havbruk og sjømatindustri, en av Norges tre største næringer med spesielle kvaliteter og nasjonale fortrinn i internasjonal målestokk. Rapporten HAV21 som ble lagt fram i november 2012, inviterer til samarbeid mellom forskning, næringsliv og forvaltning innen maritim sektor. Økosystemer, fiskebestander og juridiske forhold med spesiell anvendelse i Nordområdene, trekkes fram som viktige forskningsfelt.

Konferansen på Vitenskapsakademiet vil ta opp til diskusjon økologiske prinsipper og muligheter for matproduksjon til havs. Hovedutfordringen er å sikre velfungerende marine økosystemer samtidig som matproduksjonen økes.

Blant foredragsholderne er direktør Karl A. Almås fra SINTEF Fiskeri og havbruk, strategidirektør Liv Monica Stubholt fra Kværner ASA og professorene Yngvar Olsen og Stig Omholt fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Deltakerne på konferansen kommer fra hele landet og representerer miljøer med spisskompetanse innen havbruk og sjømatindustri.

Konferansen «Mat fra havet -- Norges muligheter» arrangeres i fellesskap av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd.

Foredragene vil bli publisert på engelsk i DNVA/NTVAs bokserie etter konferansen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS