Hjem

300.000 kroner til nye matematikkaktiviteter

Søknadsfrist: 1. mars 2015

Abelstyret bevilger hvert år omkring 1,5 millioner kroner til tiltak som skal øke interessen for matematikk blant barn og unge. Abelstyret har i 2015 satt av ekstra midler på 300.000 kr til en tilleggsutlysning med søknadsfrist 1. mars 2015. Prosjekter med god spredningsverdi i forhold til målgruppen, fra barnehage til videregående skole, vil bli prioritert, sier Anne Borg (bildet). Se vedlagt søknadsskjema.

Anne Borg er medlem av Abelstyret og leder for barne- og ungdomsutvalget. Foto: Erlend Aas/Scanpix

For å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge har Abelstyret oppnevnt et eget utvalg. Utvalget, som ledes av Anne Borg, har et hovedansvar for tiltak rettet mot skole, barn og unge. Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som har erfaring og kunnskap om matematikk, skole og formidling av faget til barn og unge. De skal stimulere og støtte relevante miljøer og pågående aktiviteter, som Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse. Men utvalget kan også selv planlegge og initiere tiltak.

Matematikk for alle

Abelprisens barne- og ungdomsutvalg har over flere år bygd opp en tiltakskjede der de ulike elementene bygger på og utfyller hverandre. Av faste arrangementer støttes konkurransene UngeAbel for 9. klasser og Niels Henrik Abels matematikkonkurranse for elever i videregående skole. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) og Foreningen norske vitensentre har vært viktige samarbeidspartnere gjennom mange år.

Støtten til LAMIS har vært kanalisert gjennom to hovedtiltak, matematikkdagene på skolene i februar og det årlige sommerkurset for matematikklærere. Når det gjelder vitensentrene kom de først på banen gjennom støtte til enkelttiltak. De har nå gått sammen om en felles matematikksatsing som får støtte gjennom dette programmet. Abelstyret gir også støtte til enkeltprosjekter.

Det er barne- og ungdomsutvalget som prioriterer søknadene før de behandles i Abelstyret. Støtten til barne- og ungdomstiltak er direkte forankret i Abelprisens statutter: «Hovedformålet med Abelprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelige prestasjoner i matematikk. Prisen skal også bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.»

Søknader sendes innen 1. mars til:
Abelstyret v/Anne Borg
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78, 0271 Oslo
Eller på e-post til:
abelprisen@dnva.no

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS