Hjem

De norske havområdene: Verdiskaping og bærekraft

VIsta-dagen 2017

De norske havområdene er et skattkammer som vi har utnyttet så lenge det har bodd mennesker her i landet. Men skal fremtidige generasjoner også kunne høste av havets ressurser, må de forvaltes på en bærekraftig måte. VISTA-dagen tar i år utgangspunkt i regjeringens havmelding og havstrategi når det gjelder bærekraft og verdiskaping. Et sentralt spørsmål er det fremtidige kunnskapsbehovet. Arrangementet foregår på Det Norske Videnskaps-Akademi 15. november.

Illustrasjon: Arild Sæther for Havforskningsinstituttet  Illustrasjon: Arild Sæther for Havforskningsinstituttet

Blant de norske havnæringene står petroleumssektoren i en særstilling. Samtidig er det mange havnæringer som har potensial for å gi viktige bidrag til verdiskaping på norsk sokkel; fornybar energi til havs, utnyttelse av mineraler og metaller på havbunnen, fiskeriene og ikke minst oppdrettsnæringen.

En bærekraftig forvaltning av havmiljøet og ressursene på norsk sokkel er en forutsetning for å sikre livsgrunnlaget for oss selv og kommende generasjoner. Naturmangfoldet må ivaretas samtidig som vi utnytter havets næringsmessige muligheter klokt.

I dette bildet er det behov for mer kunnskap og et bredt samarbeid skal vi klare å realisere målsettingen om bærekraft og verdiskaping. Dette gjelder konkrete prosjekter så vel som hvordan kunnskap sammenstilles som underlag for politiske og samfunnsmessige beslutninger.


Politikk og forskning

Programmet for årets VISTA-dag som arrangeres 15. november på Det Norske Videnskaps-Akademi kan skilte med en rekke framstående forskere og andre sentrale aktører innen fagfeltet.

Fra Olje- og energidepartementet kommer statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde som skal redegjøre for OEDs syn på havmeldingen i lys av verdiskaping og bærekraft. Sonja Indrebø, direktør for strategi og innovasjon i Statoil, skal fortelle om selskapets satsing på fornybar energi til havs. Forskningsdirektør Geir Huse fra Havforskningsinstituttet vil ta for seg havets levende ressurser - også sett i lys av bærekraft og verdiskapning.

Regjeringen går i revidert nasjonalbudsjett inn for å foreslå fem millioner kroner til å etablere et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø. Anne Husebekk, rektor ved Universitet i Tromsø, vil belyse hvilke muligheter for tverrfaglig samarbeid et slikt kompetansesenter vil kunne gi. 

Programmet avsluttes med en paneldebatt der vekten legges på anvendelsen av kunnskap og hvordan man etablere arenaer for samarbeid. I panelet sitter: Arne Benjaminsen fra Nærings- og fiskeridepartementet, Geir Ove Ystmark, NHO Sjømat, Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt og Maren Estmark, Naturvernforbundet.


 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS