Hjem

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

Det Norske Videnskaps-Akademis klimautvalg ble opprettet i 2009, og består av 12 fagpersoner som arbeider med klimaspørsmål eller på fagfelt med klar relevans til aktuell klimaforskning eller klimapolitikk. Utvalget endret navn i 2017; Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk. Leder for utvalget er Nils Chr. Stenseth.

Utvalget for klima, miljø og ressursbruk har funnet at det vil være nyttig for den offentlige debatten om klimaspørsmål at en oversikt over uttalelser fra verdens ledende vitenskapsakademier blir allment kjent, se vedlegg.

 Foto: Eirik Furu Baardsen
Foto: Eirik Furu Baardsen

Bakgrunn
Bakgrunnen for opprettelsen av klimautvalget var et ønske fra Akademiets medlemmer om å ta opp et mer systematisk arbeid med forskningsetiske, metodiske og forskningspolitiske spørsmål knyttet til klimaforskning.

Formål
Klimaforskning er et tema med store meningsforskjeller, der et av hovedspørsmålene har vært hvordan man skal håndtere dypt usikker kunnskap med hensyn til politiske beslutninger og kommunikasjon. Klimautvalgets overordnede mål er derfor å bedre kommunikasjonen mellom de forskjellige fagdisipliner og mellom vitenskap og offentlighet.

Oppgaver
Klimautvalgets oppgaver er i det henseende å legge til rette for bedre faglig fundert formidling om klimaspørsmål i massemediene og arrange vitenskapelige seminarer om bestemte temaer og problemer innenfor klimaforskningen slik at de faller inn under IPCCs tre arbeidsgrupper:

1) Angående observasjon av og årsaker til global oppvarming/avkjøling: solens mulige rolle, temperaturmålingers validitet og relevans i forhold til prediksjon av fremtidig global oppvarming etc.

2) Angående virkninger av oppvarming: smelting av innlandsis, tørke, utdøing av arter, ekstremvær, med mer.

3) Angående politiske, økonomiske og sosiale tiltak for å redusere oppvarmingen og motvirke skadelige konsekvenser.

Hensikten er å bringe sammen ledende norske klimaforskere fra natur- og samfunnsvitenskap og andre forskere som kanskje ikke selv arbeider direkte med klimaforskning, men har sin bakgrunn i tilstøtende forskningsfelt og stiller seg kritisk til bestemte oppfatninger og påstander. Dette kan gi alle en bedre forståelse av hva man er enige om og hvor de viktigste uenigheter og usikkerheter ligger. På denne bakgrunnen vil forskerne også bli bedre i stand til å opptre klart og konsekvent i offentlige debatter.

Videre arbeider klimautvalget med å ta opp metodologiske, etiske og politiske spørsmål til drøfting, spørsmål som er relevante for klimaforskning og klimapolitikk med henblikk på å avklare problemstillinger, motivere og initiere norsk forskning på slike temaer.

Klimautvalgets arbeidsoppgaver består også av å arrangering av offentlige møter og seminarer hvor aktuelle klimaspørsmål blir allsidig belyst på en allement tilgjengelig  og faglig velfundert måte. 

Medlemmer i Klimautvalget (2017 - 2018)

Utvidet gruppe: 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS