Atomkraft og sikkerhet

"Nuclear Risks - Safety and Security" er tittelen på det internasjonale symposiet som Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerer sammen med Polyteknisk Forening 20. og 21. september. Dr. Hans Blix, tidligere direktør for IAEA, er blant foredragsholderne. Professor Brit Salbu, Universitetet for miljø- og biovitenskap, er programansvarlig.

Bilde
Hans Blix
Hans Blix

Møtet fokuserer både på atomulykker som har skjedd gjennom historien, hvilke trusler nukleære kilder, særlig i Nordvest Russland, representerer for Norge, Nordområdene og internasjonalt, samt hvilke mulighet ny kjerneteknologi og ikke minst thoriumforekomstene i Norge kan ha for fremtidig energiforsyning.

Etter 1945 har det skjedd en rekke alvorlige atomulykker og andre radiologiske hendelser rundt om i verden som har ført til død, helseskade og til dels alvorlige miljøkonsekvenser. Reaktorulykken ved Three Mile Island, USA (1979) viste at lite sannsynlige atomulykker kan inntreffe, reaktorulykken ved Tsjernobyl, Sovjetunionen (1986) viste at konsekvensene av en lite sannsynlige atomulykke kan bli langt mer omfattende enn tidligere antatt, og angrepet på World Trade Center, USA (2001) viste at enkelte grupperinger har både vilje og evne til å gjennomføre terroranslag i stor skala.

Foredragene første dag vil gi en oversikt over atomulykker som har skjedd, ikke minst konsekvensene av Tsjernobyl-ulykken i Ukraina, Hviterussland og Russland. I nordvest Russland, særlig på Kolahalvøya, foreligger den største ansamlingen i verden av atomvåpen, reaktorer og brukt brensel. Foredragene vil også omfatte forurensning i Arktis, trusler som foreligger i Nordområdene og vår atomberedskap som skal møte disse truslene. Hans Blix vil gå igjennom hvilke atomtrusler vi står overfor internasjonalt.

Foredragene andre dag er viet ny æra for kjernenergi internasjonalt, med fokus på ny teknologi og sikkerhet både for drift og lagring av avfall. Fokus er også satt på thorium som brensel og ikke minst på det potensialet thorium forekomstene i Norge kan ha for fremtidig energiforsyning.