Perspektiver på verdens befolkningsutvikling

Generell informasjon

Møtene holdes i Akademiets hus, Drammensveien 78 hvis ikke annet er spesifisert. Møtene begynner presis klokken 18.00.
Seniortreffene er et lukket arrangement og begynner klokken 12.00 hvis ikke annet er spesifisert.

Foredragsholder: Forsker Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå 
Kommentarer ved forsker Bjart Holtsmark, Statistisk sentralbyrå
Befolkningsutvikling, ressurser og klima
Før foredraget holder Knut Bjørlykke minnetale over Knut S. Heier

 

Forsker Helge Brunborg: Perspektiver på verdens befolkningsutvikling

Hva skjer med verdens befolkningsutvikling? Hva skjedde med befolkningseksplosjonen? I foredraget vil Helge Brunborg gi en oversikt over befolkningsutviklingen i ulike deler av verden, hva vi kan vente oss framover og hva som er mest problematisk. De siste 20-30 år har verdens befolkningsutvikling endret karakter. I dag er bildet preget av rask vekst i noen regioner og fallende folketall i andre regioner. Men et fellestrekk er en aldrende befolkning. Brunborg vil se på utviklingen av blant annet levealder, fødselsrate og migrasjon i ulike deler av verden.

Forsker Bjart Holtsmark: Befolkningsutvikling, ressurser og klima

Hvilken rolle spiller befolkningsutviklingen for veskten i de globale klimautslippene? Må befolkningspolitikk stå sentralt i en langsiktig løsning på klimaproblemet? I sin kommentar vil Bjart Holtsmark se på hva som er de sterke drivkreftene bak global vekst i klimagassutslippene, og i hvilken grad disse drivkreftene kan temmes gjennom internasjonalt samarbeid. Her spiller befolkningsutviklingen i ulike regioner en viktig rolle. Holtsmark vil argumentere for at løsningen på klimaproblemet først og fremst ligger i u-landene, ikke i industrilandene.