Fagsymposium om grønn konkurransekraft og omstilling

Hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting? Norge må redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Redusert verdiskapning og sysselsetting i olje og gass gir samtidig behov for endret næringsstruktur for å holde alle i arbeid. Hvordan kan dette oppnås samtidig?Dette er tema for fagsymposiet som Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd arrangerer 10. april.

Bilde
Øystein Hov. Foto: Eirik Furu Baardsen
Øystein Hov

- Grønn konkurransekraft og omstilling krever forskning og kunnskapssammenstilling på nye måter. Vitenskapsakademiene (DNVA og NTVA) kan sammen gi et selvstendig og viktig bidrag i kraft av Akademienes selvstendige stilling, sine medlemmer og som deler av den internasjonale akademibevegelsen. Akademiets talerstol er en av landets fremste, og vi ønsker å være en del av kraften som trengs i omstillingen, sier Øystein Hov som er generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Symposiet åpnes av preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole M. Sejersted. Deretter blir det 15 minutters foredrag. Det blir mulighet til å stille spørsmål etterpå.

Her følger korte sammendrag av foredragene:

 

Thomas Hahn, Stockholms Resilience Centre: Grønn konkurransekraft i et bærekraftperspektiv

Bilde
Thomas Hahn.
Thomas Hahn

Thomas Hahn kommer att prata om olika aspekter av en grön omställning av den norska ekonomin. All världens länder behöver enas om och fördela en kolbudget för att klara Paris-målen. En stor del av oljereserven behöver stanna i marken. Hur fort kan Norge avveckla oljeutvinningen? Samtidigt som den fossila ekonomin krymper behöver hållbara sektorer stimuleras för att växa, för att BNP ska hållas någorlunda konstant. Hållbara transporter och hållbara system för energi, mat, byggande och avfall är alla tunga delar av den gröna omställningen. Samtidigt behöver den biologiska mångfalden och en mängd olika ekosystemtjänster bevaras. En klimatlag och ekonomiska styrmedel är ryggraden i en sådan politik samtidigt som den adaptiva kapaciteten kan ökas genom forskning, innovationer, flexibla institutioner och lärande-organisationer. Till skillnad från andra olje-länder har Norge mycket goda förutsättningar tack vare Oljefonden SPU.

Thomas Hahn är agronomie doktor i ekonomi och docent i samhällsvetenskaplig miljöforskning. Thomas forskning fokuserar på ekologisk och institutionell ekonomi i relation till ekosystemtjänster, finansiella system samt adaptiv förvaltning och transformationer av länkade sociala-ekologiska system. Han har nyligen publicerat vetenskapliga artiklar om grön ekonomi, socialt lärande och samverkan för ekosystemförvaltning, ekonomiska och politiska styrmedel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, naturens rekreationsvärde, entreprenörskap samt om kritik mot resiliens-begreppet.

Gry Rohde Nordhus, Kommunikasjonsdirektør i Siemens Norden: Grønn konkurransekraft, et industriperspektiv

Bilde
Gry Rohde Nordhus
Gry Rohde Nordhus

Gry Rohde Nordhus er kommunikasjonsdirektør og ansvarlig for
digitalisering og bærekraft i Siemens Norden. Siemens, som ble kåret
til verdens mest bærekraftige selskap av magasinet Forbes i 2017, utvikler miljøvennlige løsninger som reduserer utslipp fra
industri og transport og satser også på nye teknologier innen
vindkraft og distribusjon av energi.

Simenes elektrifiserer transportsektoren i hele verden, og i Norge har
de utviklet løsninger for verdens første elektriske bilferge. Selskapet har som mål å bli karbonnøytralt innen 2030. Nordhus vil snakke om hvordan digitale løsninger skaper muligheter for ny, grønn vekst.

 

 

 

 

Bjørn K. Haugland, bærekraftdirektør i DNV-GL: Grønn konkurransekraft i et teknologisk perspektiv

Bilde
Bjørn K. Haugland
Bjørn K. Haugland

Bjørn Kj. Haugland vil presentere DNV GL’s prognoser på hvordan verdens energifremtid vil utvikle seg og belyse hvordan teknologitrender vil påvirke samfunnsutvikling og næringsliv from mot 2030.

Bjørn Kj. Haugland er konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL.

Han har hatt ledende stillinger i alle DNV GL sine forretningsområder og har i dag et globalt ansvar for selskapets bærekraft-agenda.

Styremedlem i StormGeo, WWF, Universitetet i Bergen og Global Maritime Knowledge Hub.  En av initiativtakerne til Global Opportunity Report og Global Opportunity Explorer, et globalt samarbeid mellom FN, SUSTAINIA og DNV GL til å løfte frem nye bærekraftige løsninger og teknologier. Har bodd og arbeidet i Asia i mange år (Korea og Kina). Sivilingeniør, marin teknologi, NTNU, 1990.


Idar Kreutzer, Finans Norge, leder av regjeringens utvalg om grønn konkurransekraft: Grønn konkurransekraft, et finansnæringsperspektiv

Bilde
Idar Kreutzer (Foto: Finans Norge)
Idar Kreutzer (Foto: Finans Norge)

Grønn konkurransekraft handler om hvordan vi skal nå ambisiøse klimamål samtidig som vi må sikre høy verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Finansnæringen spiller en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet gjennom å finansiere et konkurransedyktig og bærekraftig norsk næringsliv som skal sikre både verdiskaping og innovasjon.

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Posten Norge, og i Aschehoug Forlag. Han er styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. I desember 2017 ble Kreutzer utpekt av Nordisk ministerråd til å utrede tilgangen på risikokapital for bedrifter i oppstartsfasen. Han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd, og i juni 2015 ble han utnevn i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.


John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd: Forskningens bidrag til å stimulere grønn konkurransekraft

Bilde
John-Arne Røttingen (Foto: Norges forskningsråd)
John-Arne Røttingen (Foto: Norges forskningsråd)

I 2015 kom det vi håper er et globalt vendepunkt. Klimaforhandlingene i Paris resulterte i forpliktende mål og ambisjoner, og FN vedtok de 17 bærekraft-målene.

Dette er krevende og nødvendige ambisjoner som vi alle blir berørt av. En forutsetning for å utvikle bærekraftige samfunn og bedrifter er at vi tar hensyn til klodens premisser og ser disse sammen med sosiale og økonomiske forhold.

Forskningsrådets rolle er å investere i og å løfte fram kunnskapen vi trenger og støtte oppunder de mange fagmiljøene hjemme og ute som skal finne og utvikle bærekraftige løsninger.

 

 

 

 

 

Ola Grytten, professor i økonomisk historie ved Norges handelshøyskole: Grønn konkurransekraft i et økonomisk-historisk vekstperspektiv

Bilde
Ola Grytten
Ola Grytten

Foredraget tar for seg økonomisk vekst i Norge gjennom de 200 siste år og analyserer forskjellen mellom miljøødeleggende og miljøbevarende vekst. Som et land med en stor utenrikssektor basert på råvarer har grønn konkurransekraft vært avgjørende for vellykket vekst og utvikling i Norge.

Ola Honningdal Grytten er siviløkonom, cand oecon og dr oecon fra Norges Handelshøyskole, hvor han er professor i økonomisk historie i dag. I tillegg er han spesialrådgiver for Norges Bank.

Hans forskningsområder har i hovedsak vært makroøkonomisk historie og finansiell økonomi med vekt på økonomisk vekst og stagnasjon Han er forfatter eller medforfatter av mer enn 20 bøker og 100 forskningsartikler i norske og internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Etter foredragene blir det en paneldebatt som ledes av NTVAs president, Torbjørn Digernes.