Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsvitenskap er en årlig internasjonal forelesning. Den ble for første gang arrangert i mars 2009. I forlengelse blir det annethvert år arrangert et større symposium, det første fant sted i Vitenskapsakademiet i oktober 2009.

Forelesningenen støttes av Grosserer N. A. Stangs legat.

Bilde
Akademiforelesningen 2019

Akademiforelesningen 2019 ble holdt 14. februar. Professor Odd Arne Westad ved Harvard University holdt foredraget Fra avslutningen av den kalde krigen til begynnelsen på vår tid: Et forsøk på internasjonal samtidshistorie.

 

 

Sammendrag
Samtidshistorie’ har vært et omstridt begrep siden 1800-tallet, ikke minst fordi det ofte har vært forbundet med troen på framskritt og klare historiske utviklingslinjer.  Denne forelesningen tar for seg hovedtrekk i den internasjonale debatten om opphavet til vår egen tid, fra avslutningen av den kalde krigen til der vi er i dag.  Den vil drøfte definisjoner og metoder innenfor samtidshistorie, med vekt på internasjonale forhold.  Forelesningen vil også ta opp diskusjonene om hvorfor det gir mening å si at den kalde krigen sluttet rundt 1990 og hva som erstattet den som hovedlinjer I internasjonal politikk. Tilslutt vil den behandle årsakene til at det USA-ledede internasjonale systemet nå synes å gå til grunne og bli erstattet av nye retninger.

Kort biografi
Odd Arne Westad er en norsk historiker. Hans spesialfelter er blant andre den kalde krigen og nyere østasiatisk historie. Han er professor ved Harvard University, og var tidligere professor ved London School of Economics and Political Science (LSE). Westad studerte ved Universitetet i Oslo og University of North Carolina at Chapel Hill. Han ble forskningsdirektør ved Det norske Nobelinstitutt og førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo i 1991. I 1998 ble han tilknyttet International History Department ved LSE, der han også virket ved LSE Asia Research Centre før han ble avdelingsleder i 2003. Westad ble medlem av British Academy i 2011. I 2016 ble han valg inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i gruppe for historie.

Se videoen her