Akademimøte

Sorgen når et barn dør - om å trøste den utrøstelige. Kan diktning og psykologi snakke sammen?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet åpner med at Kai Peter Østberg holder minnetale over Kåre D. Tønnesson og Rune Blomhoff holder minnetale over Kaare Reidar Norum.

På dette møtet vil Bjarne Markussen og Oddbjørn Sandvik holde hvert sitt innlegg og deretter vil det bli en samtale mellom foredragsholderne før det åpnes for spørsmål fra saken.

Foredragene
Bjarne Markussen:
Sørgediktning i et historisk perspektiv. Hvordan uttrykkes sorg i poesi til ulike tide - fra vikingen Egil Skallagrimsson til morderne klagesanger. Er det sammenhenger til psykologisk sorgteori?

Oddbjørn Sandvik:
Utviklingen i psykologisk sorgterapi og dens anvendelse i praksis. Sørgediktningens plass.

Bilde
Bjarne Markussen v/ Universitetet i Agder
Bjarne Markussen v/ Universitetet i Agder

Om foredragsholderne
Bjarne Markussen er professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Markussen arbeider i et prosjekt med et dobbelt sikte: For det første å undersøke hvordan sorg uttrykkes i poesi til ulike tider – fra vikingen Egil Skallagrimsson til moderne elegikere. For det andre å undersøke forholdet mellom sørgediktning og psykologisk sorgteori – fra Freud til Stroebe og Schut.

Kan diktning og psykologi «snakke sammen»? Har psykologene noe å lære av dikterne – og omvendt? Ut fra dette doble perspektivet har han lest både sorgteori og sørgedikt de siste årene. Et interessant funn er at tanken om relokalisering går igjen i diktningen til enhver tid: Man forestiller seg at de døde lever videre i Valhall, i Guds himmel eller i minnene våre.

 

Bilde
Oddbjørn Sandvik
Oddbjørn Sandvik v/ Varden Spesialistsenter

Oddbjørn Sandvik er psykologspesialist i samfunnspsykologi ved Varden spesialistsenter AS, Nesodden.
Sandvik har arbeidet på flere måter med sørgende mennesker gjennom mange år, og har fulgt den faglige utviklingen innen psykologien på dette feltet siden omkring 1990. Han er en kilde til støtte og inspirasjon for dem som sørger.