Ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk:

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk kommenterer regjeringens klimamelding

I en ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk påpekes det at regjeringens klimamelding til Stortinget er unnvikende i forhold til viktige klimapolitiske problemstillinger. Blant annet tar meldingen ikke inn over seg Norges ansvar som olje- og gasseksportør.

«Regjeringens klimamelding til Stortinget skjønnmaler Norges klimapolitiske posisjon» sier utvalgets leder Nils Chr. Stenseth i en kommentar

Klimameldingens vektlegging av enkelttiltak for å redusere utslipp på alle områder av samfunnet er prisverdig.  Samtidig er det viktige problemstillinger klimameldingen unngår å diskutere: Norges rolle som leverandør av olje og gass, samspillet mellom de foreslåtte tiltakene og økt klimarisiko i en varmere fremtid, og forholdet til problemområder som arealbruk og tap av biologisk mangfold og viktige økosystemtjenester.

Reduser produksjon av fossil energi

Når regjeringen presenterer tiltak for å redusere nasjonale utslipp av CO2, forbigår den i stillhet det faktum at utslippene fra Norsk eksport av olje og gass er ti ganger så store som de nasjonale utslippene. Disse utslippene registreres først i det landet der de forbrennes.

Utvalget peker på at Norge bør bruke sin posisjon som petroleumsleverandør og forbruksimportør til å drive fram internasjonalt samarbeid om hvordan produksjon av olje, gass og kull skal bygges ned for å være i samsvar med Paris-avtalens målsettinger.

Den Norske vindmølledebatten omfatter i for liten grad perspektiver rundt fornybar energiproduksjons arealbehov, og Norges potensielle rolle som leverandør av fornybar energi til Europa. Dette er viktige problemstillinger som klimameldingen burde ha løftet frem.

Videre berører klimameldingen i alt for liten grad sammenhengen mellom klima og biodiversitet, og drøfter ikke hvilken trussel for samfunnet tap av artsmangfold og økosystemtjenester utgjør.

Samlet sett argumenterer meddelelsen for at klimameldingen gir et misvisende bilde av at kontroll over de globale klimaendringene er innen rekkevidde og at den norske politikken både nasjonalt og internasjonalt er på god vei til å nå de målene vi har satt.

Skal vi nå klima- og miljømålene trengs det langt mer omfattende omstillinger for hver enkelt av oss og samfunnet som helhet enn det regjeringen legger opp til i klimameldingen.