Nyheter

Nyhetsarkiv

H.M. Kongen har utnevnt professor dr. philos. Reidun Kavli Sirevåg til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes virke for norsk vitenskap. Kansellisjef Anders Flågen overrakte ordenstegnene under en tilstelning på Det Norske Videnskaps-Akademi 4. desember. Reidun Kavli Sirevåg var Akademiets generalsekretær fra 2001-2009. Hun spilte en helt avgjørende rolle da Akademiet fikk oppdraget med å dele ut først Abelprisen og senere også Kavliprisen. Prisene har bidratt til økt oppmerksomhet om vitenskapens betydning for alle deler av samfunnet og gitt Norge internasjonal anerkjennelse.

Nansenfondet inviterer Akademiets medlemmer og forøvrig professorer ved norske universiteter og vitenskapelige høyskoler til å komme med forslag på aktuelle kandidater til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Fristen for å komme med forslag er 10. februar 2013. Prisene deles ut på Akademiets årsmøte.

Akademiets medlemmer skal velge representanter til styret for 2013 på møtet 6. desember. Nåværende visepreses Kirsti Strøm Bull rykker opp som preses. Fire styremedlemmer er på valg denne gangen. Valgene skjer i et lukket medlemsmøte. Det åpne møtet starter kl. 18.00 og kveldens foredragsholder er professor Øystein Elgarøy som skal snakke om "Nøytrinoer og universet".

Kan Kulturhistorisk museum gjenskapes som en vitenskapelig institusjon, spør museumsdirektør Rane Willerslev i sitt foredrag på Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 22. november. Møtet starter kl. 18.00 og er åpent for alle interesserte.

Forskningsrådet har utpekt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Sentrene vil få mer enn to milliarder kroner over ti år for å skape forskning i verdensklasse. Det blir fire sentre i Oslo, tre i Bergen, fire i Trondheim, ett i Ås og ett i Tromsø. Seks av sentrene ledes av medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Professor Eivind Smith er utnevnt til ridder av Ordre de la Légion d'Honneur. Jean-Marc Rives, Frankrikes ambassadør i Norge, overrakte ordenstegnene som Ridder av Æreslegionen til Eivind Smith under en seremoni i den franske ambassadørboligen den 16. oktober.

Er det forbrukerne eller politikerne som påvirker energiforbruket mest? I hvilken grad styrer energipolitikken utviklingen i Europa? Er CO2-fangst og -lagring et blindspor eller kan det bidra til oppnå EUs utslippsmål? Dette er blant de spørsmålene som vil bli belyst gjennom foredrag og en oppsummerende paneldebatt på VISA-dagen som arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil 20. november.

Professor Toril Moi fra Duke University holder foredrag med tittelen "Det vanskelige ved virkeligheten: Om språk og oppmerksomhet i litteraturen og filosofien" på Vitenskapsakademiet torsdag 25. oktober. Møtet arrangeres av Akademiets historisk-filosofiske klasse og er åpnet for alle. Før foredraget holder Arvid O. Vollsnes minnetaler over Nils Grinde og Finn Benestad.

Formiddagstreffene ble startet opp av Arne Løvlie i 2000, som frem til sommeren 2012 var ansvarlig for de månedlige treffene. Formiddagsmøtene er solid forankret i Vitenskapsakademiets arrangementsliv, en suksess i stor grad grunnet Arne Løvlies stødige hånd og de de brede og varierte forelesningene han har presentert.  Nå har han gitt stafettpinnen videre til Stein Evensen.

Hvordan endrer klimaforandringene naturen, og hvordan forandrer de levevilkår og samfunn for oss mennesker? Det er hovedspørsmålet som reises i Videnskaps-Salongen 18. oktober. Til å belyse denne problemstillingen holdes det to foredrag av henholdsvis professor i biologi, Nils Chr. Stenseth, og forskningsleder Asuncion L. St. Clair ved Cicero Senter for klimaforskning.

Det er blitt en tradisjon at ett av Akademiets åpne medlemsmøter holdes i Bergen. I år arrangeres møtet 1. november på Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6. Det holdes to foredrag av henholdsvis Astri Andresen og Michael Stausberg (bildet), begge professorer ved Universitetet i Bergen og nyinnvalgte medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Etter en at en rekke demonstrasjoner mot myndighetene i Bahrain var slått ned av landets sikkerhetsstyrker i mars-april 2011, ble tjue leger, sykepleiere og ambulansepersonell arrestert for å ha gitt medisinsk hjelp til skadede demonstranter, og etter en summarisk rettssak for en militær domstol, dømt til fengselsstraffer fra fem til femten år. Alle de tiltalte hevdet under rettssaken at de var blitt torturert i fengslet. 14 av dem er nå løslatt etter massivt internasjonalt press. - Akademiets menneskerettighetsutvalg har også engasjert seg i denne saken, og vi er takknemlige for at helsearbeiderne ble løslatt, sier komitéleder Arne Haaland (bildet).

Å påtale brudd på menneskerettighetene er et møysommelig arbeid som krever kunnskap, diplomatiske evner og tolmodighet. Den 26. mars 2010 sendte Menneskerettskomitéen et brev til Israels president Shimon Peres der de tok opp saken til 31 palestinske studenter som Israel etter komiteens syn holdt fengslet i strid med sine forpliktelser under internnasjonal rett (UN Covenant on Civil and Political Rights).

Humaniora og humanistiske fag og fakulteter har det siste året blitt diskutert i mange fora, også i Akademiet. Den 23. april i år ble det avholdt et dagsseminar i Akademiet om Humaniora i dag - egenart, status og utfordringer. Seminaret ble arrangert av gruppe II (kulturfag og estetiske fag) og ledet av gruppelederen, professor Lena Liepe (bildet), Akademiets visepreses, professor Kirsti Strøm Bull, åpnet seminaret. Det var tre hovedinnlegg ved seminaret, som ble avsluttet med en paneldebatt ledet av Akademiets styremedlem professor Ingvild Sælid Gilhus, og der foruten de tre foredragsholderne også professor Petter Aaslestad, NTNU (lederen av NFRs SAMKUL-program, og prodekan for forskning ved HF, UiO, Einar Lie deltok. De tre hovedinnleggene er nå tilgjengelig som PDF.

Oppfordring fra Akademiets menneskerettighetsutvalg

Akademiets menneskerettighetsutvalg har tatt opp flere nye saker; to i Bahrain, en i Syria, Tyrkia og Iran. - Den alvorligste saken er kanskje den om Dr. Abduljalil al-Singace, sier utvalgsleder Arne Haaland.  Amnesty International beskriver Dr. al-Singace som en samvittighetsfange som er fengslet i strid med menneskerettighetene. Menneskerettighetsutvalget har skrevet to brev for å legge press på myndighetene i Bahrain.