Akademiets menneskerettskomité

Komiteens formål
Menneskerettskomiteens formål er å understøtte uavhengigheten til vitenskapsakademier verden over og å fremme og forsvare menneskerettene til vitenskapsmenn og -kvinner, studenter og andre som lærere, helsepersonell og ingeniører.

Spesielt skal komiteen arbeide for:

  • å få løslatt dem som holdes fengslet i strid med menneskerettene
  • å motarbeide og forhindre mishandling og tortur
  • å styrke akademimedlemmenes bevissthet om krenkelser av menneskerettene og øke kunnskapen om hva Akademiet og dets medlemmer kan gjøre for å motvirke slike krenkelser

Mandat
Komitéen skal holde seg løpende orientert om alvorlige krenkelser av menneskerettene som berører vitenskap eller forskere. Spesielt skal den ta opp fengsling og tortur av vitenskapsmenn og -kvinner. I samarbeid med nettverkets sekretariat, som samarbeider med Amnesty International, skal komitéen påse at hver sak blir grundig utredet så langt dette lar seg gjøre. Ved brudd på menneskerettene har komiteen fullmakt til å protestere på vegne av Akademiet.

Komiteen kan ta opp saker på eget initiativ og saker som blir referert til den fra nettverkets sekretariat. Akademiets styre kan også be Komiteen om råd i saker som er beslektet med den type saker som er nevnt under Komitéens formål, men der vedtak skal treffes av Akademiets styre.

Gjennom menneskerettskomiteen er Akademiet tilsluttet International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies.

Medlemmer
Menneskerettskomiteen til Det Norske Vitenskaps-Akademi har fire medlemmer. Medlemmenes funksjonstid er fire år, og de kan gjenoppnevnes. Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har oppnevnt følgende medlemmer til menneskerettskomitéen:

  • Professor Jakob Lothe, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO, leder (leder)
  • Professor Tove Bull, Institutt for språkvitenskap, UiT
  • Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, Institutt for medisinske basalfag, UiO
  • Professor Svein Eng, Institutt for offentlig rett, UiO
Bilde
montasje
Fra venstre: Mahmood Amiry-Moghaddam, Jakob Lothe, Svein Eng og Tove Bull.

Bakgrunn
Akademiets menneskerettskomité ble opprettet av Akademiets styre våren 2000 etter initiativ fra Dagfinn Føllesdal. Han ledet komiteen de første åtte årene. Deretter overtok Arne Haaland som komitéleder. Jakob Lothe tiltrådte som komitéleder i 2013.