Science advice-møter i Akademiet

Akademiet presenterer EASAC-rapporter og andre aktuelle vitenskapelige rapporter som har relevans for Norge i form av møter i Akademiet. 

Akademiet ønsker å involvere de fremste norske forskningsmiljøene innenfor den aktuelle problematikken for å etablere dialog og oppfølging. 

Det har vært arrangert en rekke møter i Akademiet de siste årene under Science advice-paraplyen, og her er utvalg:


Science advice-møter i 2019:

Akademimøte: Forskningens rolle i gode samfunnsbeslutninger

Møtet behandlet uavhengighet og sektortilknytning i vitenskapelig rådgivning til departementene og regjeringen. Det har vært diskusjoner om uavhengighet for forskning som drives med siktemål å fremskaffe kunnskap og å gi råd til myndighetene. Noen institutter er forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og med lov- eller instruksfestet faglig uavhengighet, mens andre er regulære forvaltningsorganer underlagt et departement. 
•    Hva er årsaken til variasjoner mellom institutter og råd?
•    Er forskjellene begrunnet eller er det historiske/kulturelle årsaker til disse forskjellene?
•    Erfarer forskerne faglig frihet? Hvor fri er forskere på instituttene? Kan de initiere egne saker?

VISTA-dagen: The global energy transition and the 1.5-degree target

By bringing together high-level experts, our knowledge on energy transition strategies leading to a sustainable future was reviewed. The event  investigated the role of different policies and technologies in the future energy system, where there will be no or even negative emissions, affecting the markets for energy commodities like natural gas, coal and oil and have spillover effects to other sectors in the economy. Interesting discussions took place in the Academy 5. November, both on a global, European and Norwegian level.  
 

En rapport fra europeiske videnskapsakademier:
Forskningsbasert politikk?

Bilde
MASOS-møtet på Litteraturhuset 4-11-2019
Making sense of science-møtet fant sted på Litteraturhuset i oslo 4. november 2019.

Verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, tap av artsmangfold og migrasjon er svært komplekse. Samtidig er forskningen på disse feltene preget av usikkerhet og debatt. 

Hvordan kan politikere ta i bruk best tilgjengelig kunnskap?
Hva er det som karakteriserer effektiv forskningsbasert politikkutforming i EU?
Kan erfaringene fra EU brukes under norske forhold?

Vitenskapsakademiene i EU har gitt ut rapporten Making Sense of Science, om hvordan vitenskapelig kunnskap best kan legges til grunn når politikk skal utformes i en tid med mye usikkerhet og kompleksitet.
Møtet ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 4. november. Les artikkel om møtet på nettsiden Forskningspolitikk.


Should climate policies be directed towards fossil fuel producers?

During decades of policy negotiations aiming to limit demand for fossil fuels, the stock of carbon dioxide in the atmosphere has increased considerably, and the flow of emissions to the atmosphere continues to grow. To reach the Paris Agreement’s goal of keeping global warming well below 2°C, substantial parts of the world’s fossil fuels must be left in the ground. Recent work thus suggests redirecting climate policies toward fossil fuel producers directly by capping the flows of extraction and restricting the stocks of resources available for exploration. Could this be an effective measure to reduce carbon emissions?

Møte i Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk 28. oktober.
 

Bilde
 Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpnet Science advice-møtet i Akademiet om jordforvaltning.

Levende jord – jordforvaltning for fremtiden
En glødende engasjert landbruks- og matminister Olau Bollestad åpnet Akademiets Science advice-møte 26. september om jordforvaltning. Deltakere fra inn- og utland fulgte opp med innlegg og paneldebatt.
Se opptak fra arrangementet her.

Møtet var basert på EASAC-rapporten Opportunities for soil sustainability in Europe.

 

Bilde
EAT-Lancet rapporten på norsk.
Gunhild Stordalen innledet EAT-møtet i Akademiet.

EAT-Lancet rapporten

Gunhild Stordalen lanserte EAT-Lancet-rapporten i januar 2019. På et møtet 13 mars, i samarbeid med EAT, så Det Norske Videnskaps-Akademi nærmere på hva funnene i rapporten betyr for Norge. Opptak fra møtet.

 

 

 

Bilde
Charles Godfray, Oxford University, Biologisk mangfold og bærekraft. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen.
Hovedtaler på møtet om biologisk mangfold og bærekraft var Charles Godfray, Oxford University.

Biologisk mangfold og bærekraft 
Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet? 
I samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Forskningsrådet inviterte Akademiet til møte 26 mars. 

 

 

 

 

Science advice-møter i 2018:

Skogmøte
Akademiet inviterte 22 august til møte om bærekraftig og multi-funksjonell skogforvaltning.
Møtet var et samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og FME Bio4fuels,
og tok utgangspunkt i EASAC-rapporten;
Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests.  

Carbon Capture and Storage
7 november inviterte Akademiet til møte om CCS – Carbon Capture and Storage – fangst og lagring av karbon.
Temaet var hvilken rolle CCS kan ha når det gjelder å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren.

 

Science advice-møter i 2017:

I november 2017 ble det arrangert et møte med guvernøren i California, Jerry Brown.
Temaet var klimaendringene.

Bilde
Jerry Brown, foto: Thomas B. Eckhoff.
Jerry Brown og Nils Christian Stenseth, foto: T.B.Eckhoff.