Science advice-møter i Akademiet

Akademiet presenterer EASAC-rapporter og andre aktuelle vitenskapelige rapporter som har relevans for Norge i form av møter i Akademiet. 

Akademiet ønsker å involvere de fremste norske forskningsmiljøene innenfor den aktuelle problematikken for å etablere dialog og oppfølging. 

Det har vært arrangert en rekke møter (full liste) i Akademiet de siste årene under Science advice-paraplyen.

 

Science advice-møter i 2020:

Frokostmøte 19. oktober: Er reglene for genmodifisering av planter utdaterte?
EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. Det kommer frem i en rapport utarbeidet av tyske vitenskapsakademier og det tyske forskningsrådet. EASAC, en sammenslutning av europeiske vitenskapsakademier, støttet i en uttalelse i mars 2020 rapporten. EASAC ber om en radikal fornyelse av lov- og regelverket, og hevder at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne genmodifiseringsteknikker.

Frokostmøtet ble filmet, se opptaket på Akademiets Youtube-kanal.

Webinar 9. september: Decarbonisation of transport – Light Duty Vehicles 
Transport står for 25% av utslippene i Europa, og disse utslippene er forventet å øke med 40-50% innen 2050. Alle interessenter må komme sammen for å finne fram til langsiktige løsninger for hvordan disse utslippene kan reduseres.  Webinaret var basert på EASAC-rapporten Decarbonisation of transport: options and challenges, og så nærmere på personbilaspektet.

Se opptak fra webinaret her. 

Frokostmøte 2. september: Pellets – en trussel mot klimaet? 
Brenning av biomasse i form av pellets blir vurdert som en smart måte å nå klimamålene for flere europeiske land. Kunnskapsrapporter fra European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) de to siste årene peker på at dette er feil. Det kan ta mange tiår før karbon som frigis når trevirke brennes, bindes opp i ny skog.


Et utvalg Science advice-møter i 2019:

Forskningens rolle i gode samfunnsbeslutninger
Møtet 21. november handlet om uavhengighet og sektortilknytning i vitenskapelig rådgivning til departementer og regjeringen.
Det har vært diskusjoner om uavhengighet for forskning som drives med siktemål å fremskaffe kunnskap og å gi råd til myndighetene. Se opptak fra møtet her.

VISTA day: The Global Energy transition and the 1.5 degree target
The VISTA day 5. November brought together high-level experts, in order to review our knowledge on energy transition strategies leading to a sustainable future. The seminar aimed to investigate the role of different policies and technologies in the future energy system where there will be no or even negative emissions. Les foredragene her.

Levende jord – Jordforvaltning for fremtiden
Jord er en ikke-fornybar ressurs som vi er helt avhengig av. I rapporten «Opportunities for soil sustainability in Europe» retter the European Academies' Science Advisory Council (EASAC) søkelyset på jord som en ikke-fornybar ressurs. Akademiet arrangerte et møte om bærekraftig jordforvaltning 23. september. Se opptak fra møtet her.

Bilde
EAT-Lancet rapporten på norsk.

EAT-Lancet rapporten
Gunhild Stordalen lanserte EAT-Lancet-rapporten i januar 2019. På et møtet 13 mars, i samarbeid med EAT, så Det Norske Videnskaps-Akademi nærmere på hva funnene i rapporten betyr for Norge. Se opptak fra møtet.

 

 

Biologisk mangfold og bærekraft 
Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet? 
I samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Forskningsrådet inviterte Akademiet til møte 26 mars. Se opptak fra møtet her.

 

Science advice-møter i 2018:

Skogmøte
Akademiet inviterte 22 august til møte om bærekraftig og multi-funksjonell skogforvaltning.
Møtet var et samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og FME Bio4fuels,
og tok utgangspunkt i EASAC-rapporten;
Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests.  

Carbon Capture and Storage
7 november inviterte Akademiet til møte om CCS – Carbon Capture and Storage – fangst og lagring av karbon.
Temaet var hvilken rolle CCS kan ha når det gjelder å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren.

 

Science advice-møter i 2017:

I november 2017 ble det arrangert et møte med guvernøren i California, Jerry Brown.
Temaet var klimaendringene.

Bilde
Jerry Brown, foto: Thomas B. Eckhoff.
Jerry Brown og Nils Christian Stenseth, foto: T.B.Eckhoff.