Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

Bilde
Illustrasjon klima

Utvalgets formål
Klimaforskning er et tema med store meningsforskjeller, der et av hovedspørsmålene har vært hvordan man skal håndtere dypt usikker kunnskap med hensyn til politiske beslutninger og kommunikasjon. Klimautvalgets overordnede mål er derfor å bedre kommunikasjonen mellom de forskjellige fagdisiplinene og mellom vitenskap og offentlighet.

Mandat
Mandatet til Det Norske Videnskaps-Akademis klimautvalg er å legge til rette for bedre faglig fundert formidling om klimaspørsmål i mediene og arrangere vitenskapelige seminarer om bestemte temaer og problemer innenfor klimaforskningen.
Utvalgets aktivitet skal gjenspeile IPCCs tre arbeidsgrupper:

 1. Angående observasjon av og årsaker til global oppvarming/avkjøling:
  Solens mulige rolle, temperaturmålingers validitet og relevans i forhold til prediksjon av fremtidig global oppvarming etc.
 2. Angående virkninger av oppvarming:
  Smelting av innlandsis, tørke, utdøing av arter, ekstremvær m.m.
 3. Angående politiske, økonomiske og sosiale tiltak for å redusere oppvarmingen og motvirke skadelige konsekvenser

Hensikten er å koble sammen ledende norske klimaforskere fra natur- og samfunnsvitenskap og andre forskere som arbeider indirekte med klimaforskning, og har sin bakgrunn i tilstøtende forskningsfelt og stiller seg kritisk til bestemte oppfatninger og påstander. Dette kan gi alle en bedre forståelse av hva man er enige om og hvor de viktigste uenigheter og usikkerheter ligger. På denne bakgrunnen vil forskerne også bli bedre i stand til å opptre klart og konsekvent i offentlige debatter.

Videre arbeider klimautvalget med å ta opp metodologiske, etiske og politiske spørsmål til drøfting. Målet er å identifisere problemstillinger som kan motivere og initiere norsk forskning på temaer innenfor klimaforskning og klimapolitikk.

Klimautvalgets arbeidsoppgaver består også av å arrangere offentlige møter og seminarer hvor aktuelle klimaspørsmål blir allsidig belyst på en allment tilgjengelig og faglig velfundert måte.


Medlemmer i Klimautvalget (2019-2021)

 • Nils Chr. Stenseth, UiO (leder) 
 • Eystein Jansen, UiB
 • Odd O. Aalen, UiO
 • Alf Bjørseth, Scatec
 • Geir B. Asheim, UiO
 • Christina Voigt, UiO
 • Rolf Anker Ims, UiT
 • Trond Iversen, MET
 • Anne Maria (Mia) Eikeset, Norges Bank Investment Management
 • Linda Nøstbakken, NHH
 • Bjørn Samset, CICERO
 • Øystein Hov, Akademiet

 

Bakgrunn
Bakgrunnen for opprettelsen av klimautvalget var et ønske fra Akademiets medlemmer om å ta opp et mer systematisk arbeid med forskningsetiske, metodiske og forskningspolitiske spørsmål knyttet til klimaforskning.

Utvalget ble opprettet i 2009, og består av 12 fagpersoner som arbeider med klimaspørsmål eller på fagfelt med klar relevans til aktuell klimaforskning eller klimapolitikk.